Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa

Platnosť a zánik osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa a opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania upravuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 13 Overenie spôsobilosti zamestnávateľa:

      (10) Osvedčenie sa vydáva na sedem rokov. Ak obdobie platnosti osvedčenia uplynie počas  

              školského roka, platnosť osvedčenia zaniká ku koncu príslušného školského roka.

§ 14 Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa:

  1. Zamestnávateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím obdobia platnosti osvedčenia podľa § 13 ods. 10 alebo § 37 ods. 6 písomne oznámi príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii svoj záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
  2. Zamestnávateľ môže požiadať o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa aj počas obdobia platnosti osvedčenia, ak sa zmenili podmienky, za ktorých mu bolo osvedčenie vydané, a zamestnávateľ má záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
  3. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vymenuje komisiu, ktorá vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
  4. Na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 6 až 10.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce