Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania a priebeh praktického vyučovania

V zmysle § 21 odsek 6 novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydá vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania, ktorý zverejní na viditeľnom mieste na pracovisku praktického vyučovania.

Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania obsahuje:

  • organizáciu praktického vyučovania,
  • priebeh praktického vyučovania,
  • prevádzku a vnútorný režim pracoviska praktického vyučovania,
  • opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku, dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka na praktickom vyučovaní a
  • ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou žiakov na praktickom vyučovaní.

Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania môže byť vydaný aj ako súčasť vnútorných predpisov zamestnávateľa.

Priebeh praktického vyučovania špecifikuje:

1. vecné a časové členenie praktického vyučovania,

2. praktickú časť odbornej zložky záverečnej skúšky.

 V prílohách na stiahnutie nájdete odporúčané znenie dokumentu priebeh praktického vyučovania vybraných študijných a učebných odborov pre skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 43 Veterinárske vedy a 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II spracované podľa vzoru Vzdelávacieho poriadku pre praktické vyučovanie v SDV, ktorý je výstupom NP Duálne vzdelávanie a rozvoj atraktivity a kvality OVP.

Odporúčame, aby finálne znenie priebehu praktického vyučovania spracoval každý zamestnávateľ v spolupráci so zmluvnou školou v SDV, nakoľko obsah priebehu praktického vyučovania má byť v súlade s učebnou osnovou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktorá je súčasťou ŠkVP, ktorý vypracováva škola v spolupráci so zamestnávateľom v SDV.

Poznámka: Vzorové dokumenty k ďalším študijným a učebným odborom vzdelávania budú pridávané postupne.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce