SPPK logo

Vyhláška č.287/2022 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Táto vyhláška upravuje sústavu odborov vzdelávania pre stredné školy, ich nadväznosť, dĺžku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe. Zároveň ustanovuje pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie, ktorá pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy k jednotlivým študijným a učebným odborom.

01.04.2015

SPPK logo

Vyhláška č. 224/2022 Z.z. o stredných školách

Táto vyhláška upravuje podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, podrobnosti o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl. Zároveň je súčasťou vyhlášky zoznam študijných a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

01.04.2015

SPPK logo

Zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave

Tento zákon upravuje odborné vzdelávanie a prípravu žiaka strednej odbornej školy, typy stredných odborných škôl, praktické vyučovanie, systém duálneho vzdelávania, overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, úpravu vzájomných práv a povinností žiaka, strednej odbornej školy a zamestnávateľa pri praktickom vyučovaní, hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka, koordináciu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce a Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

01.04.2015

SPPK logo

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon ustanovuje princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, atď..

27.01.2015

SPPK logo

Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje celoživotné vzdelávanie, v ktorom ďalšie vzdelávanie nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní, akreditáciu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania...

27.01.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce