Organizácia COPA

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa stala 14. septembra 2018 členom organizácie COPA, aj organizácie COGECA. Obe tieto organizácie zastupuje spoločný sekretariát COPA COGECA so sídlom v Bruseli.
 
Rímska zmluva v roku 1957 ustanovila rámec Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ako odpoveď na požiadavku Komisie na užšiu spoluprácu so zástupcami poľnohospodárskych organizácií vznikla už v roku 1958 organizácia COPA, ako Výbor profesionálnych poľnohospodárskych organizácií. O rok neskôr sa etablovala aj Generálna konfederácia poľnohospodárskych družstiev COGECA. Spoločný sekretariát COPA COGECA bol vytvorený v roku 1962 v Bruseli.
 
Organizácia COPA
 
Dnes tvorí členskú základňu COPA viac ako 60 organizácií z krajín Európskej únie a 36 partnerských organizácií z krajín mimo EÚ, ako napríklad Island, Nórsko, Švajčiarsko, alebo Turecko.
 
Hlavnými cieľmi COPA sú:
 
Skúmanie problematiky vývoja Spoločnej poľnohospodárskej politik
Reprezentovanie záujmov poľnohospodárskeho sektora ako celku
Hľadanie riešení, ktoré sú spoločným záujmom
Udržanie a rozvoj vzťahov s inštitúciami EÚ a inými organizáciami, alebo sociálnymi partnermi pôsobiacimi na úrovni EÚ
 
Pracovné štruktúry COPA sú determinované troma základnými myšlienkami:
 
  • Umožniť zástupcom EÚ z rozličných sektorov poľnohospodárskej produkcie a oblasti diskutovať o záležitostiach týkajúcich sa ich príslušných sektorov, alebo oblastí a navrhovať riešenia pre stanovené problémy
  • Koordinovať prácu v celkovom kontexte poľnohospodárstva, poľnohospodárskej politiky a politiky vo všeobecnosti
  • Reprezentovať všetky sektory a oblasti spoločne
 
Pracovnými štruktúrami sú:
 
Prezídium – schádza sa pravidelne päťkrát ročne. Zúčastnení predsedovia členských organizácií diskutujú o aktuálnej problematike a schvaľujú príslušné spoločné stanoviská.
 
Predsedníctvo – Prezídium volí spomedzi svojich členov predsedu a šiestich podpredsedov na obdobie dvoch rokov. Predsedníctvo sa schádza raz mesačne.
 
Politický koordinačný výbor – Zasadá raz mesačne a zaoberá sa najdôležitejšími horizontálnymi otázkami a návrhmi COPA, slúži aj pre intenzívnejšiu výmenu informácií a koordinuje aktivity, ktoré vzišli z rozhodnutí prezídia.
 
Pracovné skupiny – COPA má 50 pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú špecifickými otázkami. Ide napríklad o komodity (obilniny, mäso, cukor...), alebo všeobecné a prierezové otázky (životné prostredie, rozvoj vidieka....). Pracovné skupiny skúmajú problematiku týkajúcu sa výlučne príslušného sektora a iniciujú stanoviská a požiadavky na prezídium.
 
Organizácia COGECA
 
Členskú základňu COGECA 35 organizácií z krajín Európskej únie a 36 partnerských organizácií z krajín mimo EÚ, ako napríklad Island, Nórsko, Švajčiarsko, alebo Turecko.
 
Hlavnými cieľmi COGECA sú:
 
  • Zastupovať všeobecné a špecifické záujmy európskych poľnohospodárskych, lesníckych, rybárskych a agropotravinárskych družstiev a prispievať k rozvoju družstiev vo všeobecnosti
  • Ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré majú dopad na činnosť poľnohospodárskych družstiev prostredníctvom lobingu vo verejných inštitúciách EÚ a ďalších organizáciách na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni
  • Propagovať úlohu poľnohospodárskych, lesníckych, rybárskych a agropotravinárskych družstiev
  • Poskytovať členským organizáciám a družstvám platformu na diskusie a výmenu názorov
  • Hľadať riešenia dôležitých otázok spoločného záujmu a presadzovať ich
 
Pracovnými štruktúrami sú:
 
Prezídium – skladá sa zo zástupcov organizácií s plným členstvom v COGECA a je najvyšším rozhodovacím orgánom. Pozície Prezídia sa prijímajú spolu s COPA ak sa týkajú poľnohospodárskeho sektoru ako celku.
 
Predsedníctvo – Prezídium volí spomedzi svojich členov predsedu a štyroch podpredsedov na obdobie troch rokov. Predsedníctvo COGECA a COPA spolu tvoria koordinačný výbor, ktorý koordinuje spoločné pozície a aktivity COPA a COGECA.
 
Družstevný koordinačný výbor
Táto skupina má za úlohu pripraviť podklady pre Prezídium COGECA. Jej úloha je tiež pri výmene informácií, koordinácii aktivít, sledovaní plnenia rozhodnutí Prezídia. Koordinuje tiež prácu spoločných pracovných skupín COPA COGECA spolu s COPA.
 
Pracovné skupiny – COGECA má 50 pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú špecifickými otázkami. Ide napríklad o komodity (obilniny, mäso, cukor...), alebo všeobecné a prierezové otázky (životné prostredie, rozvoj vidieka....). Pracovné skupiny skúmajú problematiku týkajúcu sa výlučne príslušného sektora a iniciujú stanoviská a požiadavky na prezídium.
 
Pracovné skupiny COPA a COGECA zasadajú spoločne. Za SPPK sú v súčasnosti nominovaní experti v nasledovných pracovných skupinách COPA COGECA:
 
Ekologické poľnohospodárstvo, Alkohol a zdravie, Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu, Obilniny, Potraviny, Rozvoj vidieka, Priame platby a greening, Životné prostredie, Olejniny a bielkovinové plodiny, Mlieko a mliečne výrobky, Spoločná poľnohospodárska politika, Výskum, Osivá, Výbor pre spoločný trh, Víno, Bravčové mäso.
 
Zástupcovia COPA COGECA sa stretávajú pravidelne s komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ale aj s inými predstaviteľmi EÚ v závislosti od aktuálne riešenej problematiky, predovšetkým so zástupcami Európskeho parlamentu, Rady ministrov, či Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Predovšetkým úzko spolupracujú s Európskou komisiou, jej generálnym riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo. Deje sa tak aj prostredníctvom tzv. Skupín civilného dialógu, na ktorých sa zúčastňujú experti z jednotlivých členských organizácií prostredníctvom COPA COGECA. COPA COGECA je navyše dôležitým sociálno-ekonomickým partnerom v rámci európskej občianskej spoločnosti. Spolupracuje aj na medzinárodnej úrovni s rôznymi organizáciami, ktoré reprezentujú agropotravinárstvo v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.
 
Viac informácií o COPA COGECA môžete nájsť na nižšie uvedenom odkaze:
 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce