Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA)

Záujem európskych spotrebiteľov o bezpečnosť potravín vzrástol hlavne po tom, čo sa vyskytli prípady BSE – choroby šialených kráv. V rámci opatrení pre obnovenie dôvery spotrebiteľov a schopnosť zaistiť bezpečnosť a kvalitu potravín v Európe, súhlasili príslušné európske úrady so zriadením nezávislého Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA), ktorý sídli v talianskom meste Parma, bol založený v januáry 2002 nariadením ES č. 178/2002. Poskytuje nezávislé vedecké poradenstvo vo všetkých otázkach, ktoré majú priamy alebo nepriamy dopad na bezpečnosť potravín a krmív, vrátane zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok a ochrany rastlín. Úrad poskytuje vedecké poradenstvo Európskym inštitúciám, ktoré sa zaoberajú riadením rizík a nesú politickú zodpovednosť - Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade. Úradom vypracovávané vyhodnotenia rizík tvoria spoľahlivý vedecký základ na definovanie politikou vedených legislatívnych alebo regulačných opatrení nevyhnutných na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa z hľadiska bezpečnosti potravín. Úrad otvorene a transparentne komunikuje s verejnosťou o všetkých otázkach, ktoré sú v jeho kompetencii.

Súčasťou mandátu úradu, tak ako je stanovený zakladajúcim nariadením (ES) č. 178/2002, je aj zber a analýza vedeckých údajov, rozpoznávanie novo vznikajúcich rizík a vedecká podpora poskytovaná Komisii, predovšetkým v prípade potravinovej krízy.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín pozostáva zo štyroch orgánov:

1. Správna rada (Management Board) je tvorená 14 členmi, ktorí sú menovaní Radou ministrov po konzultácii s Európskym parlamentom. Pri výbere jednotlivých členov sa kladie dôraz na vysokú úroveň odbornej kvalifikácie, široký rozsah znalostí a čo možno najširšiu geografickú rôznorodosť v rámci EÚ. Správna rada zodpovedá za zabezpečenie účinného a efektívneho fungovania úradu. Rada nesie zodpovednosť za schválenie návrhu rozpočtu a pracovných programov úradu a schvaľuje súhrnnú správu za uplynulý rok, menuje výkonného riaditeľa úradu, predsedu vedeckého výboru a predsedov všetkých komisií.

2. Výkonný riaditeľ (Executive Director) je vymenovaný správnou radou na dobu 5 rokov. Zodpovedá za každodenný chod úradu, zostavovanie pracovných programov, zaistenie technickej podpory vedeckým komisiám a udržiavanie kontaktov s Európskym parlamentom. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín jedná nezávisle na inštitúciách Európskeho spoločenstva, nie je riadený Európskou komisiou, ale svojim výkonným riaditeľom.

3. Poradný zbor (Advisory Forum) tvoria zástupcovia 27 členských štátov EÚ z kompetentných subjektov v členských štátov, ktoré plnia úlohy podobné úlohám úradu. Zasadnutí sa ako pozorovatelia zúčastňujú aj zástupcovia Nórska, Švajčiarska a Európskej komisie. Poradnému zboru predsedá výkonný riaditeľ. Úlohou poradného zboru je výmena informácií o potenciálnych rizikách potravín a krmív, zdieľanie informácií, ktoré umožňujú, aby sa hodnotenie rizík vykonávalo vo všetkých krajinách harmonizovane a zabránilo sa duplicitným činnostiam.

4. Vedecký výbor (Scientific Committee, SC) je zložený z predsedov vedeckých komisií a nezávislých odborníkov. Zodpovedá za koordináciu práce deviatich vedeckých komisií (Expert Panels), ktoré majú rozdelené pôsobnosti vo všetkých oblastiach vyhodnocovania rizík. Vedecký výbor poskytuje vedecké stanoviská a odporúčania EÚBP. Vedecké komisie sa skladajú z nezávislých expertov členských štátov menovaných správnou radou na dobu troch rokov (nie sú to zamestnanci EFSA).
 

V súčastnej dobe pracujú tieto vedecké komisie EFSA:

  • pre potravinárske prídavné látky, látky určené na aromatizáciu, pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku potravinami (AFC Panel)
  • pre prísady a produkty alebo látky používané v krmivách (FEEDAP Panel)
  • pre prípravky na ochranu rastlín a rezídua prípravkov na ochranu rastlín (PPR Panel)
  • pre geneticky modifikované organizmy (GMO Panel)
  • pre dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA Panel)
  • pre biologické nebezpečie (BIOHAZ Panel)
  • pre kontaminujúce látky v potravinovom reťazci (CONTAM Panel)
  • pre zdravie a pohodu zvierat (AHAW Panel)
  • pre zdravie rastlín (PLH Panel)

EFSA prehlbovala vedeckú spoluprácu s členskými krajinmi EÚ, výsledkom čoho je vytvorenie siete národných kontaktných miest (Focal Points) pre uľahčenie spolupráce s národnými úradmi pre bezpečnosť potravín a inými zodpovednými organizácimi na národnej úrovni. Všetkých 27 členských krajím uzavrelo s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín dohodu ustanovujúcu kontaktné miesta, prostredníctvom ktorých sa rtealizuje kontakt medzi EFSA a národnými orgánmi poskytujúcimi podporu Poradnému zboru EFSA. Kontaktným miestom Slovenskej republiky je Ministerstvo pôdohospodárstva SR – odbor bezpečnosti potravín a výživy.
 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zahájil v roku 2008 vydávanie spravodaja “EFSA in focus”, ktorý zrozumiteľnou formou informuje o najnovších aktivitách EFSA v troch oblastiach: potraviny, úžitkové zvieratá a plodiny. V spravodaji je možné nájsť informácie o akciách, kontraktoch, mandátoch a vedeckých stanoviskách.

Správna rada úradu EFSA prijala 18. decembra 2008 Strategický plán na päťročné obdobie 2009-2013. Cieľom plánu je dať úradu strednodobé až dlhodobé strategické smerovanie a stanoviť priority s ohľadom na vyvíjajúce sa pracovné prostredie.

Adresa kancelárie:
European Food Safety Authority
Largo N. Palli 5/A
I-43100 Parma
Italy

Tel.: +39 0521 036 111
Fax.: +39 0521 036 110

Úradné hodiny: Pondelok-Piatok od 8:30 do 18:00 hod

Internetová stránka:
http://www.efsa.europa.eu

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce