Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)

predstavuje v súlade so zákonom č. 30/1992 Zb. v znení neskorších predpisov neštátnu, verejnoprávnu a samosprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike.
 
 
Členmi SPPK sú fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a obchodných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ako aj samosprávne organizácie v rezorte pôdohospodárstva a iné subjekty. V záujme presadzovania oprávnených záujmov svojich členov komora navzájom spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o SPPK a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 
Svoju činnosť realizuje SPPK prostredníctvom centrálneho úradu a siete 38 regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr (RPPK) a 4 regionálnych komôr so štatútom (RKŠ). Regionálne komory nemusia byť organizované iba teritoriálne a môžu byť zakladané aj na inom ako územnom princípe. Členstvo v SPPK je dobrovoľné.
 
 
Vnútorná komunikácia
 
Vnútorná komunikácia SPPK sa orientuje na organizačné zložky i členskú základňu. Základnými komunikačnými nástrojmi sa stali internet, elektronická pošta, ale aj riadne porady a stretnutia profesijných pracovníkov a členov, na ktorých sa diskutuje o aktuálnych problémoch agropotravinárskeho komplexu, ich riešení a o ďalšej činnosti samosprávy.
 
Výhody
 
K výhodám patrí skutočnosť, že SPPK ako jediná samosprávna organizácia v SR združuje podnikateľov v poľnohospodárstve, potravinárstve i službách pre agropotravinársky komplex, čo utvára dostatočne širokú platformu na riešenie zásadných otázok, tvorbu odborných stanovísk a formulovanie spoločnej stratégie postupu voči štátnej správe, zákonodarným orgánom i zahraničným inštitúciám a organizáciám. Spomedzi všetkých samosprávnych inštitúcií SPPK disponuje najrozsiahlejšou a najlepšou informačnou technikou, čo jej umožňuje pružne šíriť informácie medzi podnikateľské subjekty. Stala sa tiež pripomienkovacím miestom pri tvorbe legislatívnych noriem, rámcujúcich podnikateľské prostredie, a je členom viacerých európskych mimovládnych organizácií poľnohospodárov a potravinárov.
 
  
Spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi
 
Pri ovplyvňovaní tvorby legislatívnych noriem, rámcujúcich podnikateľské prostredie, a pri presadzovaní svojich požiadaviek SPPK komunikuje s orgánmi štátnej správy i parlamentom. V snahe o skvalitňovanie podnikateľského prostredia podpísala rámcovú dohodu o spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ktorá sa v praxi dopĺňa čiastkovými rámcovými dohodami na konkrétne aktivity a zámery.
 
V súčinnosti so štátnymi inštitúciami SR (colná správa, daňové riaditeľstvo, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a pod.) SPPK organizuje aktuálne školenia a semináre k aplikácii novej legislatívy. Za dôležitú považuje tiež spoluprácu so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri hľadaní riešení a možných nových smerov vývoja v sektore poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku.
 
Osobitnú pozornosť venuje SPPK rozvíjaniu zahraničných vzťahov. Z jej iniciatívy sa od roku 1998 začali pravidelne stretávať vrcholní predstavitelia agrárnych komôr krajín Visegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko), k čomu neskôr pristúpili aj podobné summity národných potravinárskych federácií týchto štátov. Okrem toho sa SPPK aktívne zapája do činnosti medzinárodných organizácií, ako je COPA/COGECA, čo využíva - okrem iného - na sledovanie a informovanie svojich členov o vývoji európskej potravinárskej a agrárnej legislatívy i na účasť v medzinárodných projektoch. Rovnako sa snaží nadväzovať a rozvíjať dvojstranné vzťahy s agrárnymi a potravinárskymi mimovládnymi organizáciami v iných krajinách.
 
 
Potravinárstvo a obchod
 
Na úseku potravinárstva a obchodu plní SPPK najmä nasledovné úlohy a funkcie:
 
 • sleduje a členom poskytuje informácie, týkajúce sa európskej potravinárskej legislatívy,
 • v spolupráci so štátnymi inštitúciami SR (colná správa, daňové riaditeľstvo, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a pod.) organizuje aktuálne školenia a semináre k aplikácii novej legislatívy,
 • vypracováva ekonomické analýzy vývoja potravinárskeho priemyslu a zahraničného obchodu s agropotravinárskym tovarom,
 • spolupracuje s partnerskými potravinárskymi organizáciami z ostatných vyspelých krajín,
 • zameriava sa na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže a zamedzenie ich porušovania, ku ktorému dochádza najmä uplatňovaním dumpingových cien potravinárskych výrobkov v obchode,
 • sústreďuje, triedi a vyhodnocuje zahraničnú legislatívu upravujúcu pôsobenie obchodných reťazcov a dáva podnety na kontroly dodržiavania zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch na tovar, ktorým sú potraviny.
 
 
Poľnohospodárstvo a služby
 
Na úseku poľnohospodárstva a služieb sa SPPK prednostne sústreďuje najmä na:
 • spoluprácu s domácimi i zahraničnými partnermi a organizáciami pri úprave právnych noriem, dotýkajúcich sa podnikania v poľnohospodárstve,
 • zastupovanie záujmov členskej základne v odborných komisiách Ministerstva pôdohospodárstva SR pre hlavné poľnohospodárske komodity,
 • presadzovanie záujmov členov na medzinárodnom fóre - v komoditných pracovných a poradných skupinách, ako aj na zasadaniach predsedníctva Výboru profesionálnych poľnohospodárskych organizácií (COPA),
 • priebežné monitorovanie situácie na trhu s ťažiskovými poľnohospodárskymi komoditami a predkladanie návrhov na riešenie aktuálnych problémov,
 • monitorovanie postupu a výsledkov sezónnych poľnohospodárskych prác,
 • poskytovanie nevyhnutných služieb pre zväzy prvovýrobcov bez vlastného administratívneho aparátu,
 • organizovanie pravidelných stretnutí so zástupcami samosprávnych organizácií poľnohospodárskej prvovýroby za účelom vzájomnej výmeny informácií,
 • spoluprácu so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri hľadaní riešení a možných nových smerov vývoja v sektore poľnohospodárskej výroby na Slovensku,
 • organizáciu školení, seminárov a inej vzdelávacej činnosti pre poľnohospodárov bez ohľadu na veľkosť a formu ich podnikania.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce