Zmenený Návrh nariadenia EP a Rady

Zmenený Návrh nariadenia EP a Rady

Návrhom sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza.

04.03.2020

Európsky ekologický dohovor

Európsky ekologický dohovor

Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že dňa 11. decembra 2019 bolo zverejnené Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Európsky ekologický dohovor COM(2019) 640 v konečnom znení.

04.03.2020

Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

S cieľom dosiahnuť účinne a spravodlivo klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050 sa v rámci Európskeho ekologického dohovoru navrhuje zriadenie Mechanizmu spravodlivej transformácie, vrátane Fondu na spravodlivú transformáciu.

04.03.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce