Právne informácie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK SPPK

 

Vstupom a používaním webstránok www.sppk.sk súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje získané v súvislosti s používaním týchto webstránok môžu byť spracovávané prevádzkovateľom webstránky.
 
 

Vyhlásenie prevádzkovateľa 

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladáme veľkú dôležitosť. Pri všetkých internetových činnostiach našej organizácie dbáme na dodržiavanie  právnej úpravy ochrany osobných údajov, predovšetkým Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“). 

Cookies
 
Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky našej organizácie www.sppk.sk. Naša organizácia využíva cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.
 
Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými prevádzkovateľovi webstránky máte vy sami. Ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete našej organizácii, nemusíte mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky.
 
Zhromažďovanie vašich údajov

Webstránka www.sppk.sk môže zhromažďovať určité všeobecné informácie o návšteve užívateľov, ako napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a IP adresu, počet návštev, dátum a priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky, stránky, ktoré sa z webstránky www.sppk.sk otvárajú a internetovú adresu webstránky, z ktorej ste sa na webstránku www.sppk.sk priamo pripojili. Ak sú tieto informácie zhromažďované, slúžia ku skvalitneniu našich služieb, analýze trendov a našej ochrane.Tieto informácie sa použijú predovšetkým na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje ako aj na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti.
 
Použitie osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude nariaďovať alebo umožňovať zákon, alebo v presvedčení, že takáto akcia je nevyhnutná k zachovaniu zákonov alebo dodržaniu právneho postupu zachovávaného prevádzkovateľom webstránky alebo webstránkou www.sppk.sk; ochrane alebo obrane práv alebo vlastníctva prevádzkovateľa webstránky a jej webstránok; alebo v naliehavých prípadoch k ochrane bezpečia zamestnancov a obchodných partnerov prevádzkovateľa webstránky, užívateľov produktov a služieb prevádzkovateľa webstránky alebo verejnosti. Tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, nebudú osobné údaje, ktoré na tejto webstránke poskytnete, bez vášho súhlasu poskytované mimo prevádzkovateľa webstránky.

S Vašim súhlasom Vám môžeme zasielať informácie o iných produktoch a službách prevádzkovateľa webstránky.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky venuje ochrane zabezpečenia Vašich osobných údajov maximálnu pozornosť, používajúc opatrenia v zmysle požiadaviek zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
Odkazy na iné internetové stránky
 
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na celú stránku www.sppk.sk, ktorú spravuje naša organizácia a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo našej neziskovej organizácie, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky www.sppk.sk si buďte tohto vedomí a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

 

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH A VZDELÁVACÍCH AKTIVITÁCH V OBLASTI UVÁDZANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN 

(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.)

 
Prevádzkovateľ osobných údajov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 31826253, je neštátna samospráva inštitúcia zriadená zákonom č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Ako prevádzkovateľ zaručujeme bezpečnosť a ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Kontakt: e-mail: [email protected], tel. č.: 02/502 17 102 
 
 
Spracovanie osobných údajov 

Osobné údaje sú definované ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, pričom za identifikovateľnú fyzickú osobu sa považuje osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.  V prípade vašich osobných údaje preto môže ísť napr. o vaše meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, vašu e-mailovú alebo poštovú adresu, a iné údaje, na základe ktorý vás je možné identifikovať. Naša organizácia spracúva len tie osobné údaje, ktoré jej poskytnete alebo sú jej poskytnuté na konkrétny účel.
 
Účely spracúvania osobných údajov
 • v prípade vzdelávacích aktivít v oblasti  uvádzania prípravkov na ochranu rastlín: 
  • organizácia a zabezpečenie vzdelávacej aktivity v oblasti  uvádzania prípravkov na ochranu rastlín,
  • vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh s celoštátnou platnosťou,
 • v prípade pracovných výberových konaní: 
  • zaradenie dotknutej osoby do výberového konania,
  • nájdenie vhodného a kvalifikovaného zamestnanca a na účely jeho prípadného oslovenia zo strany prevádzkovateľa, ak tento v budúcnosti prejaví záujem o oslovenie uchádzača o zamestnanie,
  • poskytnutie osobných údajov a informácií uvedených v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi alebo poskytnutých v rámci komunikácie s prevádzkovateľom osobám priamo alebo nepriamo ovládaným prevádzkovateľom za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť,
  • prípadné overenie informácií poskytnutých v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi a overenia osobných referencií u tretích osôb, ktorými môžu byť najmä súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ dotknutej osoby alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch dotknutej osoby poskytnutých prevádzkovateľovi.
Právny základ spracúvania osobných údajov
 
 • v prípade vzdelávacích aktivít v oblasti  uvádzania prípravkov na ochranu rastlín: osobitný predpis (zákona č. 405/2011 Z. z.  o rastlinolekárskej starostlivosti a § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov), 
 • v prípade pracovných výberových konaní: príprava zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR): V prípade, že uchádzač  o zamestnanie neuspeje, môže dobrovoľne poskytnúť svoj súhlas, aby zamestnávateľ uchovával jeho osobné údaje pre účely ďalších výberových konaní a v prípade potreby ho znova kontaktoval.
Zdroj získania osobných údajov
 
 • v prípade vzdelávacích aktivít v oblasti  uvádzania prípravkov na ochranu rastlín: zamestnávateľ dotknutej osoby, resp. príslušný zamestnanec v mene zamestnávateľa, 
 • v prípade pracovných výberových konaní: priamo od dotknutej osoby, prípadne tretích osôb, ktoré jej poskytnú údaje dotknutej osoby.
Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov
 
Osobné údaje dotknutých osôb nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných/predzmluvných povinností. Zoznam príjemcov osobných údajov je uvedený vždy v príslušnom právnom predpise, ktorý prevádzkovateľovi ukladá osobné údaje poskytnúť (ide napr. o súdy, orgány činné v trestnom konaní, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňové úrady, orgány verejnej moci).
 
Doba uchovávania údajov
 
 • v prípade vzdelávacích aktivít v oblasti  uvádzania prípravkov na ochranu rastlín: údaje uchádzačov budú uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia vzdelávacej aktivity,
 • v prípade pracovných výberových konaní: údaje uchádzačov budú uchovávané po dobu trvania výberového procesu, kým nedôjde k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, alebo do doby, keď jedna strana oznámi druhej, že nemá záujem o uzatvorenie pracovnej zmluvy;ak uchádzač poskytol prevádzkovateľovi súhlas s uchovaním svojich údajov pre účely ďalších výberových konaní, údaje budú uchované až do odvolania, maximálne však 3 rokov po uplynutí roka, v ktorom sa uchádzal o pracovné miesto, a potom vymazané.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
 
 • právo na prístup k vašim informáciám a údajom, ktoré spracovávame, podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie podľa čl. 22 GDPR
 • právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.        

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

 

Odkaz na právnu úpravu ochrany osobných údajov
 
 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) dostupné na TU 
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. dostupný TU 
 
Právo na informácie
 
Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať. Máte právo požiadať o nahliadnutie do vašich osobných údajov a požiadať o ich úpravu alebo výmaz na mailovej adrese stanovenej prevádzkovateľom: [email protected] a na adrese prevádzkovateľa: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava.
 

Zmeny

Vyhradzujeme si spôsob ochrany osobných údajov a úpravy tohoto dokumentu a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce