Zamestnávatelia, ktorí sa chcú zapojiť do duálneho vzdelávania už od 1.9.2015 predkladajú žiadosti najneskôr 10. apríla 2015

 

Zamestnávatelia, ktorí sa chcú zapojiť do duálneho  vzdelávania už od 1.9.2015 predkladajú žiadosti najneskôr 10. apríla 2015

 

Od 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Zamestnávatelia, ktorí majú záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania už v najbližšom školskom roku, majú podľa zákona podať žiadosť o overenie spôsobilosti. Žiadosť sa podáva písomne, pričom vzor žiadosti sa nachádza na stránke SPPK, časť Vzdelávanie -  Postup vzorové tlačivá pre zamestnávateľa –

Vzorové tlačivá na http://sppk.sk/clanok/609

K žiadosti o overenie spôsobilosti je potrebné priložiť  prílohy, a to:

a) doklad o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra),

b) doklad o zabezpečení priestorov a vymedzení priestorov pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.),

c) čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ do vykonania obhliadky komisiou určenou stavovskou alebo profesijnou organizáciou bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,

d) potvrdenie súdu, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,

e) potvrdenie súdu, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

f) potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (potvrdenie vydáva daňový úrad, sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa, v ktorých je zamestnávateľ registrovaný),

g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že zamestnávateľ, štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu),

Zamestnávateľ môže predložiť písomný súhlas iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, že v spolupráci so zamestnávateľom zabezpečí priestory alebo vymedzí priestory pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru a bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru, v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania.

Zamestnávateľ môže predložiť písomný súhlas školy, že škola v spolupráci so zamestnávateľom zabezpečí priestory alebo vymedzí priestory pre príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru a bude mať materiálno-technické zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru, v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania.

Po podaní žiadosti SPPK prostredníctvom komisií overí spôsobilosť zamestnávateľa a vydá osvedčenie, a to najneskôr do 30. apríla 2015. Následne zamestnávateľ uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní so strednou odbornou školou, s ktorou bude spolupracovať. Zamestnávateľ sa môže podieľať na úprave školského vzdelávacieho programu. Zamestnávateľ uzatvára učebnú zmluvu so žiakom alebo žiakmi, ktorých si vybral, a tak žiaci, ktorí nastupujú do školy od 1. septembra 2015 a budú mať uzatvorené učebné zmluvy so zamestnávateľom,  budú prvými žiakmi, ktorí budú súčasťou duálneho systému vzdelávania podľa nového zákona o odbornom vzdelávaní. V systéme duálneho vzdelávania je aktívna komunikácia a spolupráca zamestnávateľov a stredných odborných škôl.

           

Systém duálneho vzdelávania od 1.9.2016

Zamestnávatelia, ktorí majú záujem o vstup do duálneho systému vzdelávania v ďalších rokoch budú podávať žiadosti v mesiacoch január až september v príslušnom kalendárnom roku. Napríklad zamestnávatelia, ktorí nie sú rozhodnutí alebo potrebujú viac informácii, či prípravu na duálny systém vzdelávania, majú čas podať žiadosť do konca septembra 2015. V takomto prípade budú zamestnávatelia vstupovať do systému od 1. septembra 2016.  Overenie spôsobilosti bude v tomto prípade prebiehať do konca novembra 2015.

Podrobný manuál spolu s termínmi nájdete na stránke SPPK v časti Vzdelávanie – Systém duálneho vzdelávania – Manuály (link http://sppk.sk/clanok/612).

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce