SPPK overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie

Jednou z úloh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v oblasti odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania (SDV) je aj vykonávanie overenia spôsobilosti zamestnávateľa k študijnému odboru alebo k učebnému odboru podľa svojej vecnej pôsobnosti. SPPK overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odboroch.

SPPK doposiaľ uskutočnila vyše dvesto overení spôsobilosti zamestnávateľa v rámci SDV. Jedno z takýchto overení sa uskutočnilo aj 13. júna v Správe mestskej zelene v Košiciach. Zamestnávateľ žiadal overiť spôsobilosť na odbory štúdia 4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba, 4569 H viazač - aranžér kvetín a 4524 H agromechanizátor, opravár.

Zamestnávateľ pritom predpokladá uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach.

Odborná komisia vykonala obhliadku priestorov Správy mestskej zelene a potvrdila spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Vstúpiť do SDV a získať vhodnú pracovnú silu môžete aj vy.

Čo je to systém duálneho vzdelávania?

Systém duálneho vzdelávania (SDV) je súčasťou odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa.

Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Vzdelávanie a odborná príprava žiaka na výkon povolania tak zodpovedajú potrebám trhu práce.
Ako vstúpiť do systému duálneho vzdelávania?

 1. Oboznámte sa s Manuálom implementácie SDV pre zamestnávateľa, strednú odbornú školu a zriaďovateľa.
 2. Vyberte odbory vzdelávania na strednej odbornej škole, pre ktoré chcete pripravovať žiakov v SDV. 
 3. Vyberte strednú odbornú školu, s ktorou plánujete pri vzdelávaní žiakov spolupracovať a začnite spoločnú komunikáciu o spolupráci v SDV. 
 4. Kontaktujte koordinátora Regionálneho centra Štátneho inštitútu odborného vzdelávania vo vašom kraji, ktorý vás bude sprevádzať v procese vstupu do SDV. 
 5. Vyplňte a doručte Žiadosť zamestnávateľa o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v SDV vrátane všetkých povinných príloh na úrad SPPK v Bratislave.  
 6. Absolvujte proces overovania spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v SDV – obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia odbornou komisiou SPPK.
 7. Po získaní osvedčenia o spôsobilosti poskytovať vzdelávanie v SDV uzatvorte zmluvu o duálnom vzdelávaní s vybranou strednou odbornou školou.
 8. Spolupracujte so strednou odbornou školou pri nábore žiakov základných škôl do SDV a zverejnite svoje ponúkané učebné miesta.  
 9. Uzatvorte učebnú zmluvu so zákonným zástupcom žiaka, ktorého ste si vybrali do SDV.


Čo získate vstupom do systému duálneho vzdelávania?

 • Vhodne pripravenú pracovnú silu na plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.
 • Možnosť pozitívne ovplyvňovať obsah odborného vzdelávania na stredných školách podľa požiadaviek trhu práce.
 • Pozitívny obraz zamestnávateľa a s tým spojenú významnú konkurenčnú výhodu u svojich partnerov a verejnosti.      
 • Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity povolaní v pôdohospodárstve.
 • Posilnenie generačnej tradície v povolaní, čo zaručuje plynulú obnovu pracovnej sily s vysokým podielom lojality voči zamestnávateľovi.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce