Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je členom SPPK

Rozhovor s rektorkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudiou Halászovou, PhD. 

1. Členstvo Slovenskej poľnohospodráskej univerzity v Nitre v SPPK

· Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa stala novým členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Pre najväčšiu agropotravinársku samosprávu je to na jednej strane veľká pocta a uznanie významu agropotravinárskej samosprávy, na strane druhej sa tu otvárajú obrovské možnosti na intenzívnejšie prepojenie praxe, vedy a vzdelávania. S akým zámerom SPU v Nitre podávala prihlášku za člena SPPK?

Medzi oboma organizáciami už pred podaním prihlášky existovala dlhodobá a aktívna spolupráca, ktorá sa vstupom SPU v Nitre do SPPK nielen formalizuje, ale, ako uvádzate, otvára sa ďalší priestor na jej prehlbovanie. SPU v Nitre má záujem aktívne participovať na komunikácii dôležitých tém z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, podieľať sa napr. na formulovaní odborných stanovísk či pripomienkovaní legislatívnych noriem. SPU v Nitre pripravuje inštitucionálnu akreditáciu, ktorá sa venuje prioritne kvalite zabezpečovania vzdelávania, zapojenia praxe a profesijných združení a zväzov do vzdelávacieho procesu. Tým sa definujú vedomosti, zručnosti a kompetencie našich absolventov, k čomu nevyhnutne potrebujeme názor zamestnávateľov. SPPK bude našim významným partnerom aj pri návrhu nových študijných programov podľa požiadaviek praxe a meniacej sa „zelenej“ a „digitálnej“ ekonomiky.

· Aké nosné témy chcete prostredníctvom členstva SPPK komunikovať v období, keď sa nastavujú nové pravidlá budúcej SPP, keď sa z mesiaca na mesiac prepisuje pasívne saldo zahraničného obchodu, keď je podiel slovenských potravín naďalej 40% a keď spoločnosť stále nevie dostatočne doceniť význam agropotravinárstva?

Pre SPU v Nitre vždy boli kľúčové témy súvisiace s poľnohospodárstvom a potravinárstvom, čo sa samozrejme nemení. Významnou súčasťou našej profilácie sú aj témy z oblasti krajinotvorby, presného poľnohospodárstva, bioekonomiky, biotechnológií a, samozrejme, regionálneho rozvoja. Previazanosť týchto tém na starostlivosť o životné prostredie a klimatickú zmenu sú samozrejmosťou. Univerzita si uvedomuje svoju zodpovednosť voči spoločnosti a preto nielen vo svojej vedeckovýskumnej, ale aj vzdelávacej činnosti sa aktívne venuje téme udržateľnosti a cieľom agendy 2030. Našou úlohou je odborne komunikovať s praxou a hľadať riešenia tak, aby sa dosiahla zhoda všetkých aktérov v sektore od prvovýrobcov, potravinárov, krajinárov a krajinných architektov až po rozvoj vidieka. Akademická pôda je priestor, kde sa rešpektujú názorové rozdiely a zároveň sa definuje spoločný cieľ, ktorý nás všetkých musí spájať.

· Ako vnímate členstvo v SPPK vo vzťahu k odborným témam, ale aj popularizácii a marketingu?

SPU ako aktívny člen SPPK bude môcť reagovať na aktuálne požiadavky praxe a hľadať čo najintenzívnejšiu implementáciu do vzdelávacieho a vedeckého smerovania univerzity. Len tak sa nám podarí napĺňať jeden z našich strategických cieľov.

SPU svojimi aktivitami vytvára priestor na popularizáciu  študijných odborov a spolu s CVTI budujeme Centrum vedy v Nitre, ktoré sa prioritne zameriava na popularizáciu poľnohospodárskych a technických odborov vo väzbe na klimatickú zmenu. Dobudovávame tak infraštruktúrne zázemie pre letné školy, kurzy celoživotného vzdelávania, duálne vzdelávanie a pod. SPU má významné postavenie aj v meste Nitra a naša Botanická záhrada vytvára významný prvok pre verejnosť.

Keďže SPPK má veľmi dobre fungujúcu sieť regionálnych pracovísk aj tu vidíme priestor pre budúcu spoluprácu. V rámci rezortu netreba opomenúť aj Agrokomplex Nitra, ktorý dotvorí náš spoločný popularizačný a marketingový dosah na spoločnosť.

2. MŠ Klások

· Univerzita znásobila myšlienku vzdelávania a výchovy už aj najmladších spotrebiteľov a od tohto školského roka zriadila vlastnú MŠ Klások. V čom presne vieme nájsť toto prepojenie? V čom sa líši výchova a predškolské vzdelávanie v MŠ Klások a v „bežných“ materských školách?

Edukácia v našej univerzitnej materskej škole má vlastný školský vzdelávací program zameraný na environmentálne témy a témy zdravého prístupu k životu. Materská škola dopĺňa filozofiu zelenej univerzity a zároveň plní sociálne zázemie pre našich zamestnancov.

Naším cieľom je upevňovať starostlivosť o zdravie detí, naučiť ich osvojiť si zdravý životný štýl s cieľom prevencie a ochrany vlastného zdravia a života. Zároveň sa budeme snažiť, aby materská škola „Klások“ bola našim príspevkom pri budovaní pozitívneho vzťahu detí k prírode.

Tu rovnako vidíme priestor pre spoluprácu s SPPK a rozšírenie úspešného programu „Hovorme o jedle“ čo by bolo pekným spoločným projektom. SPU organizuje Detskú univerzitu, kde si  tiež vieme predstaviť spoluprácu s SPPK.

· Aké konkrétne výchovné prvky smerom k budovaniu lepšieho povedomia o výrobe slovenských potravín a význame domáceho agropotravinárstva získava malé dieťa vo vašej MŠ?

Koncepcia rozvoja materskej školy je zameraná na implementáciu princípov a zásad trvalej udržateľnosti, zdravého životného štýlu, kultúry zdravého a racionálneho stravovania s dôrazom na aktívny prístupu k vlastnej výžive, zdraviu a prevencii chorôb. Tiež utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti. Poznať kultúrne tradície našich predkov, posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám, obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky. Rešpektujeme jedinečnosť dieťaťa, jeho schopnosti a potreby. Po absolvovaní predprimárneho vzdelávania naše deti nadobudnú okrem elementárnych základov kľúčových kompetencií aj elementárne základy environmentálnych kompetencií, ekológie a zdravého životného štýlu.

Zvýšená frekvencia zaraďovania environmentálnej výchovy a prvkov kultúry zdravého stravovania do výchovy a vzdelávania sa odrazí aj na záujmoch, myslení a cítení detí.

· Vytvorenie materskej školy, v ktorej sa deti už v útlom veku bližšie zoznámia s agropotravinárstvom, môže byť návodom, inšpiráciou aj pre iné vysoké školy na zriadenie si vlastných materských škôl /napr. so zdravotníckym zameraním, umeleckým zameraním..../. Máte informácie, že by po vzore SPU v Nitre sa k podobnému kroku chystala aj iná vysoká škola?

Rezort školstva vyčlenil na projekt podpory vzniku univerzitných materských škôl jeden milión eur. SPU patrila medzi prvé univerzity, ktoré spustili prevádzku univerzitnej materskej školy. S podporou pokračoval rezort školstva aj v roku 2021 a to poskytnutím dotácie ďalším štyrom univerzitám na vznik univerzitných škôlok a to schválením rozvojových projektov. Vytvorí sa nám tak zaujímavá sieť univerzitných materských škôl s rôznym zameraním.

 

3. Štúdium agropotravinárstva – dlhodobá cesta od detstva

· Kde vidíte priestor, aby už aj základné školy na Slovensku poskytovali pre žiakov o niečo intenzívnejší úvod do štúdia agropotravinárskych odborov? Čím viac podporiť na ZŠ myšlienku, aby sme v deťoch vybudovali bližší vzťah k domácim potravinám a k ich významu pre región, prírodu, organizmus?

Zaradenie výučby predmetov s prírodovedným zameraním je elementárnym základom pre vzdelávanie žiakov ZŠ. V inovovaných štátnych vzdelávacích programoch pre ZŠ vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda pribudol predmet prvouka. Cez tento predmet sa prvotne vytvára pozitívny vzťah k pôde, rastlinám, živočíchom a vzniká tak prvotná prírodovedná gramotnosť žiaka.

Aj v tejto oblasti vidíme priestor pre spoluprácu s SPPK s možnosťou pokúsiť sa vytvoriť centrum orientácie v kariérnom rozhodovaní pre žiakov základných škôl (Talentcentrum na SPU) ako inovatívna podpora pri rozhodovaní o budúcom vzdelávaní. Vytvorili by sme tak spoločný rámec pre popularizáciu pôdohospodárskych odborov v spojitosti so sebapoznávaním v oblasti záujmov, schopností a zručností žiakov.

· V týchto dňoch si mladí ľudia podávali prihlášky na stredné školy. Stále to, žiaľ, nie je len o rozhodnutí samotných žiakov, ale na ich názor majú veľký vplyv aj médiá, ambiciózni rodičia, kamarátske väzby, mýty o poľnohospodárstve, reči politikov... Čo by ste odkázali dnešným ôsmakom, deviatakom pred ich definitívnym výberom strednej školy, ktorá v mnohom zásadne určí ich budúce povolanie, prípadne ich aj predurčí na štúdium na VŠ? Ako zlomiť ich predsudky? Čím vie osloviť poľnohospodárstvo a potravinárstvo mladého človeka, ktorý je stále nerozhodnutý a nevie, kam po ZŠ?

Dnešným ôsmakom, či deviatakom by som odkázala, že poľnohospodárstvo je nádherné odvetvie, ktoré poskytuje nekonečné možnosti tvorivosti a sebarealizácie. Neviem, či je našou úlohou lámať predsudky alebo sa skôr zamerať na pozitívny a edukatívny prístup k mladej generácií. Poľnohospodárskemu odvetviu sa môže dariť iba vtedy ak sa bude rozvíjať s generáciou, ktorá svojim prístupom k seba samému nájde rovnováhu s okolitou krajinou. Mladý človek, ktorý sa rozhoduje o svojom budúcom povolaní, by si mal dať odpoveď na otázku, či chce byť súčasťou tvorby poľnohospodárskej krajiny, či chce prispieť k potravinovej sebestačnosti SR a či chce rozhodovať o udržateľnosti nášho vidieka. 

· Motivácia musí ale vychádzať aj od samotných poľnohospodárov a potravinárov. Niektoré firmy úzko spolupracujú so SŠ a VŠ /napr. duálny systém vzdelávania/, aby viac zviditeľnili a predstavili možnosti poľnohospodárstva a potravinárstva v podmienkach SR. Z Vášho pohľadu – v čom by mali výrobcov potravín pridať, aby ešte viac zviditeľnili odvetvie v očiach mladých ľudí? Jednoduchšia a prirodzenejšia cesta je v rodinách, ktoré majú blízko k výrobe potravín, kde mladý človek prirodzene od detstva vyrastá obklopený prírodou, zvieratami... ale ako motivovať aj tých druhých?

Spolupráca praxe so SŠ ale aj VŠ je nevyhnutná. Vzdelávacie metódy postavené na praktických skúsenostiach budú vždy najlepším nástrojom na previazanie získaných vedomostí  s nadobudnutými zručnosťami, čo je pre sektor pôdohospodárstva to podstatné. Zamestnávatelia by mali aktívne vyhľadávať študentov už počas ich štúdia, aby spoločne so školami formovali profil absolventa.

SPU rovnako pristúpila k zmene realizácie praktickej výučby a odbornej praxe aj v spolupráci s našim Vysokoškolským poľnohospodárskym podnikom (VPP, s.r.o. Kolíňany), ktorý sme zapojili aj do systému duálneho vzdelávania.

Vytvorili sme pre študentov nový model praxe, ktorý má vytvoriť cielenejší prístup k získavaniu zručností vo väzbe na študijný program, ktorý študujú, zároveň sa nám tvorí databáza firiem, s ktorými vieme vstupovať  do vedecko-výskumných projektov a tvorivej činnosti.

Rovnako je dôležité mladej generácií prezentovať, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo je priestor pre digitalizáciu, inovácie a transfer technológii ako súčasť formovania znalostnej ekonomiky.

Áno, máte pravdu, prirodzenejšia cesta pre motiváciu budúcich študentov v našich odboroch je faktom, že sa k nám hlási čoraz viac študentov, ktorí vyrástli na rodinných farmách a predpokladá sa, že svoju budúcnosť zasvätia v rodinnom podniku.

· A opačne – aké aktivity robí SPU v Nitre, aby sa ešte viac dostal význam vysokoškolského vzdelávania v oblasti agropotravinárstva, kvality potravín, výskumu..., do pozornosti stredoškolákov?

SPU dlhodobo spolupracuje s odbornými školami pri organizovaní stredoškolskej odbornej činnosti študentov, zabezpečovaní výberových prednášok, ktoré sa práve v čase pandémie osvedčili ako dobrý nástroj online vyučovania.

Univerzita sa podieľa na príprave nových študijných a učebných odborov na SŠ zameraných na zelenú ekonomiku a ochranu životného prostredia.

Predpokladáme, že aj dobudovanie Centra vedy, ako miesta popularizácie vedy a výskumu, vytvorí interaktívny priestor pre zvýšenie záujmu stredoškolákov o štúdium na SPU. Overeným modelom účinnej spolupráce je aj organizácia letných škôl, kde sa na spoločnom projektovom zadaní stretnú  odborníci z praxe, stredoškoláci a vysokoškoláci.

Pre študentov SŠ organizujeme rôzne podujatia, napr. dni otvorených dverí, dni techniky na VPP, deň vysokoškoláka a ďalšie.

4. Budúcnosť SPU v oblasti vzdelávania a nové vízie

· Doba sa mení veľkou rýchlosťou a na nové trendy aj v každej jednej sfére národného hospodárstva musia patrične reagovať aj vysoké školy vo svojich študijných programoch. Čo nové pripravuje SPU v Nitre pre študentov, aby v študijných programoch zohľadnila aj najnovšie požiadavky z praxe – či už priamo od poľnohospodárov a potravinárov alebo aj z oblasti vedy a výskumu? Ide najmä o veľký tlak na ekologizáciu poľnohospodárstva a potravinárstva, na presné poľnohospodárstvo s využitím najnovších technológií...kvalitu potravín, nové trendy v stravovaní...marketing...

Inštitucionálna akreditácia je významný proces naplnenia európskych štandardov kvality vzdelávania.  Cieľom je čo najlepšie nastaviť obsah vzdelávania a profil absolventa tak, aby vychádzal z požiadaviek praxe a nových trendov zelenej a digitálnej ekonomiky.

Okrem toho sme sa ako univerzita v dlhodobom zámere zaviazali, že chceme byť výskumnou, „zelenou“ a udržateľnou univerzitou s kvalitnými študijnými programami. Inštitucionálna akreditácia znamená, že nastavujeme nové prístupy v riadení kvality na univerzite, vytvárame nové politiky, tak aby sme naplnili svoje poslanie. K tomuto procesu sme vytvorili nové štruktúry, napr. Programové komisie pre každý študijný program, v ktorých okrem učiteľov  pôsobia naši absolventi, odborníci z praxe a študenti a tak majú priamy dosah na definovanie vedomostí, zručností a kompetencií našich budúcich absolventov.

Pre SPU je dôležitým aspektom aj previazanie študijných programov s tvorivou činnosťou, tzn. či daný študijný program vychádza z najnovších poznatkov vedy a výskumu, či vysokoškolskí  učitelia pôsobia v národných alebo medzinárodných projektových tímoch a či máme dostatočné zdroje (ľudské, materiálne, infraštruktúrne) na to, aby sme dokázali svoju činnosť postaviť aj na inováciách.

Veľmi dôležitým akcentom je internacionalizácia či už na úrovni vzdelávania, vedy a výskumu, vytvárania nových študijných programov v anglickom jazyku, mobility študentov a učiteľov, otvorenosti pracovných miest pre pracovníkov zo zahraničia, implementácie charty a kódexu výskumníka (HRS4R), sieťovania vysokých škôl (SPU je jediná univerzita na Slovensku, ktorá koordinuje  projekt Európskych univerzít s vysokými školami v Grécku, Fínsku, Holandsku, Bulharsku) a iné podporné aktivity.

Do vnútorného riadenia univerzít vstupujú intenzívnejšie nové témy ako je rodová rovnosť, vedecká integrita, akademická etika, otvorená veda a pod.

Všetky tieto parametre cielene zavádzame v študijných odboroch: poľnohospodárstvo a krajinárstvo, biológia, biotechnológie, potravinárstvo, strojárstvo a ekonómia a manažment. 

· O SPU v Nitre je známe, že ako jedna z troch slovenských univerzít pripravuje kreatívne centrum. Aké bude jeho presné poslanie?

Poslaním kreatívneho centra bude podporiť kreatívne myslenie a talent. Kreatívne centrum, ktoré SPU buduje, sa prioritne orientuje na tri odvetvia kreatívneho priemyslu - dizajn, architektúru (zelenú), reklamu a marketing. Hlavným cieľom projektu je mobilizácia a podpora kreatívneho potenciálu,  vybudovanie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, ktoré môžu pomôcť prispieť k stimulovaniu zamestnanosti a tvorbe pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Jeho ambíciou je podchytiť nevyužitý potenciál mladých ľudí - absolventov univerzít a stredných škôl rôznorodého zamerania, ale aj začínajúcich a existujúcich podnikateľov v kreatívnom priemysle, ktorí by vďaka prostrediu podporujúceho rozvoj ich kreatívneho a inovatívneho myslenia i talentu, neopúšťali región a zvýšili celkový jeho status. Oddelenia Kreatívneho centra budú poskytovať služby v rámci troch programov - Rozvoj kreatívneho talentu a zručnosti, Podpora podnikania a Podpora sieťovania. V rámci typov služieb a programov pre definované cieľové skupiny pôjde o otvorené pracovné dielne, otvorený inovačný ateliér, vytvorenie podnikateľského plánu pre kreatívny inkubátor, kreatívny akcelerátor pre začínajúcich podnikateľov, organizovanie sieťovacích podujatí a ďalšie.

· V akom štádiu je jeho príprava?

V súčasnosti tím pracovníkov KC SPU v Nitre spustil virtuálnu fázu vo vybraných oblastiach podpory kreatívneho priemyslu. Táto fáza je spojená s interným prieskumom potrieb u potencionálnych členov - užívateľov služieb. Služby budú zamerané na podnikateľské vzdelávanie, podnikateľské poradenstvo a konzultácie, Kreatívny inkubátor a Kreatívny akcelerátor budú poskytované prostredníctvom pomoci de minimis, a to:

· formou bezplatného poradenstva, cieľom ktorého je vytvoriť podmienky pre podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle,

·formou kreatívnych voucherov zameraných na podporu stimulácie inovačného procesu prostredníctvom spolupráce mikro-, malých a stredných podnikov s aktérmi kreatívneho priemyslu, využitím výstupov kreatívneho priemyslu za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov.

Súčasťou KC je aj rekonštrukcia významnej časti budovy, v ktorej sídli naša poľnohospodárska knižnica, čím sa v rámci jedného objektu vytvorí reprezentatívny priestor pre rozvoj kreatívneho priemyslu a jeho prepojenia s databázou vedeckých a odborných publikácií.

Ilustračná foto

· Univerzita má ambíciu spolupracovať s rezortnými inštitúciami pri tvorbe moderného pôdohospodárstva do roku 2035. Hlavné ciele, oblasti zmien v tomto smere?

Vízia moderného pôdohospodárstva do r. 2035 je strategický dokument schválený vládou  SR, ktorý nachádza oporu aj v Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na príprave  obidvoch strategických dokumentoch sa podieľali aj naši odborníci. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má zároveň povinnosť byť nápomocná našimi kapacitami a rozvíjajúcou sa infraštruktúrou napĺňať ciele SR v oblasti poľnohospodárstva,  potravinárstva a infraštruktúry krajiny.

Na tieto a aj iné strategické dokumenty nadväzuje aj činnosť existujúcej  Národnej  platformy AgroBioFood Nitra,  schválenej MŠVVŠ SR už v  roku 2016, je základnou schémou existujúcej spolupráce SPU, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) a Bioeconomy Clustrom (BEC) ako aj ďalších subjektov znalostného trojuholníka. Platforma prepája vzdelávanie, výskum a podnikateľskú sféru, teda subjekty znalostného trojuholníka, prispieva k podpore rozvoja a inovácií, k transferu a implementácii výsledkov výskumu a vývoja a vytvára podmienky pre zapojenie sa do projektov medzinárodnej spolupráce, nadnárodných konzorcií a štruktúr zameraných na výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe. Platforma je akceptovaná MŠVVŠ SR ako odborný partner pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií, a zároveň ako oficiálny reprezentant SR vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom.

Stratégia Platformy prispela k tomu, že Slovensko sa stalo jedným zo zakladajúcich členov európskej Výskumnej  infraštruktúry pre potraviny, výživu a zdravie (The Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, FNH-RI https://fnhri.eu) koordinovanej Wageningen University & Research v Holandsku. MŠVVaŠ SR podalo návrh o „Začlenenie Slovenskej republiky do európskeho výskumného konzorcia FNH-RI“ prostredníctvom Platformy spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI), ktorý bol schválený Vládou SR v roku 2020. Na základe projektov EÚ HORIZONT 2020 / HORIZONT Európa - EuroDISH, RICHFIELDS a súčasného COMFOCUS je identifikovaná podrobná európska stratégia FNH-RI. Výskumná infraštruktúra FNH-RI je ako príklad iniciatívy kľúčových inštitúcií výskumu a vývoja SR v príslušnej odbornej oblasti a jej komplementárnych odvetví uvedený v Cestovnej mape výskumných infraštruktúr - SK VI Roadmap 2020 – 2030 schválenej v roku 2021. Slovensko má príležitosť dostať sa na „mapu“ európskej strategickej výskumnej infraštruktúry v oblasti potravín, výživy a zdravia https://fnhri.eu/esfri-roadmap-2021/ prostredníctvom národnej a medzinárodnej iniciatívy Platformy koordinovanej SPU v Nitre.

Navyše Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (https://www.eitfood.eu) zriadil na SPU v Nitre EIT Food Hub v roku 2019 ako jediný na Slovensku (https://eit.uniag.sk), ktorý sa aktívne podieľa na plnení európskych strategických cieľov a pokračuje aj v ďalšom období do roku 2023 v spolupráci so Slovak Business Agency. EIT Food Hub deklaruje významnú spoluprácu s agropotravinárskym sektorom v oblasti transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe a intenzívnu spoluprácu s vládnymi organizáciami pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky. Každé z inovačných spoločenstiev EIT pôsobí v centrách inovácií v celej Európe v záujme zvýšiť dosah činností EIT na národnej a európskej úrovni s cieľom zaviesť nové kreatívne prístupy v oblasti potravinového systému, rozvíjať kľúčové otázky a definovať nové výzvy a stratégie.

Existujúca funkčná infraštruktúra SPU a projekty v štádiu implementácie, ktoré sú prepojené svojim obsahom, rovnako dopĺňajú snahu SPU byť významným partnerom MPRV SR, ide najmä o:

• Centrá excelentnosti - pre integrovaný manažment povodia v podmienkach klimatickej zmeny; pre ochranu a využívania agrobiodiverzity; pre bielo-zelenú biotechnológiu

• Výskumné centrum AgroBioTech (www.agrobiotech.sk) - v súčasnosti riešime niekoľko významných projektov Dlhodobého strategického výskumu a vývoja,

• Kreatívne centrum SPU (v štádiu budovania)

• Potravinový inkubátor (bude čoskoro otvorený v rámci výskumného projektu Drive4SIFood )

• SuPerUni CoWork centrum  – študentské aktivity

• Biodom – Implementácia Stratégie popularizácie vedy a techniky na Slovensku na roky 2021 – 2027

...a ďalšia podporná infraštruktúra:

• Súkromná Materská škola SPU v Nitre - Klások (environmentálne vzdelávanie, zdravá výživa)

• Park Botanickej záhrady (klíma vs. rastliny)

• Demonštračná záhrada (prírodné zdroje, energetické dreviny a byliny).

• Pripravované Envirocentrum – podaná žiadosť – OP Kvalita životného prostredia a mnohé iné.

Snahou rezortu a SPU bude vybudovať spoločné inovačné centrum, ktoré bude mať ambíciu podporovať postupný prístup k ERA a európskym partnerstvám, štruktúram a politikám (ESFRI FNH-RI, EIT Food Hub, projekty H2020 a HE, CAP Network, DTC Network, CASEE Network  a pod.).

Spoluprácu inovačného centra s praxou možno smerovať do rôznych oblastí (najmä poľnohospodárstva, potravinárstva, zelenej infraštruktúry, sociálneho poľnohospodárstva... ale aj biohospodárstva), podpory start-upov, vyhľadávania inovačných spoločností (inovačné audity), zapojenie farmárov do Living Labs, demonštračných aktivít, ako aj revitalizácie agropotravinárskych reťazcov prostredníctvom udržateľných inovácií a obnovy tradičných plodín, ktoré by sa mohli stať základom pre nové alebo obnovené potravinárske výrobky a iné.

Inovačné centrum bude spolupracovať aj pri tvorbe a aktualizácií politík (RIS3, CAP SP, Farm to Fork, Green Deal, PHSR... a pod.), pri tvorbe vedomostnej základne pre poradenstvo a vzdelávanie, tiež akreditovaného celoživotného vzdelávania,  ale aj pri tvorbe ďalších odborných aktivít (napr. univerzita tretieho veku, detská univerzita).

V neposlednom rade chceme optimalizovať a zdieľať infraštruktúry výskumných ústavov rezortu a univerzity. Obstarávanie novej infraštruktúry bude teda vychádzať z potrieb jednotlivých partnerov a požiadaviek  praxe. Vytvorili by sme tak národnú sieť expertov (platformu – v spolupráci s AKIS: Poľnohospodárske vedomostné a informačné systémy – súbor poľnohospodárskych organizácií a/alebo osôb a ich väzieb a interakcií zapojených do procesov, ako sú generovanie, transformácia, prenos, ukladanie, získavanie, integrácia, šírenie a využívanie znalostí a informácií s cieľom synergickej práce na podpore rozhodovania, riešenia problémov a inovácií v poľnohospodárstve).

Spoločná platforma by tak mohla plniť rozhodujúcu rolu v transfere najnovších poznatkov do praxe prostredníctvom projektov EIP, poradenstva a vzdelávania poľnohospodárov, potravinárov a aktérov rozvoja vidieka.

Tak by sa pre SR zvyšovala šanca pre medzinárodnú vedecko-výskumnú spoluprácu s JRC, OECD, FAO, World Bank, IFPRI a pod. a svetovými univerzitami a výskumnými ústavmi. Zlepšená integrácia výskumných a analytických jednotiek a spoločné využívanie existujúcej vedeckej infraštruktúry umožní zapájanie sa do veľkých vedeckých projektov.

Použité foto: archív SPU v Nitre, archív SPPK

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN