Družstevné podielnické listy

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa stretlo 11. marca 2022 so zástupcami spoločnosti MH Manažment, a. s. Táto firma je akciovou spoločnosťou, ktorá v roku 2015 vstúpila do práv a povinností Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Stretnutie sa uskutočnilo za účelom prerokovania zámeru MH Manažment, a. s. odpredať družstevné podielnické listy (ďalej len ako „DPL“), ktoré majú vo vlastníctve. Proces predaja DPL sa bude konať v dvoch fázach. 

V časovom horizonte približne najbližšieho mesiaca osloví MH Manažment, a. s. oficiálnym listom 320 poľnohospodárskych družstiev s ponukou na odpredaj DPL vo vlastníctve MH Manažment, a. s., emitovaných týmito družstvami.

Následne najneskôr do 30. júna 2022 budú mať družstvá možnosť oznámiť zástupcom spoločnosti MH Manažment, a. s. záujem o odkup týchto nimi emitovaných DPL.

Kúpna cena konkrétneho DPL, ktorú MH Manažment, a. s. ponúkne, bude vychádzať zo vzorca vytvoreného Znaleckým ústavom Ekonomickej univerzity v Bratislave, v ktorom bude zohľadnená menovitá hodnota DPL, vlastné imanie družstva, základné imanie družstva, ostatné kapitálové fondy, rentabilita vlastného kapitálu a náklady vlastného kapitálu. Takto určená kúpna cena bude fixná, t. j. nebude možné ju znížiť dohodou.

Upozorňujeme, že v tejto fáze budú DPL ponúkané na odpredaj výlučne poľnohospodárskym družstvám (emitentom týchto DPL), nie členom družstva ani tretím osobám. 

V prípade, ak družstvo neoznámi svoj prípadný záujem o odkup ponúkaných DPL najneskôr do 30. júna 2022, MH Manažment, a. s. zorganizuje po uvedenom termíne verejnú súťaž, v ktorej bude môcť tieto DPL odkúpiť ktokoľvek, kto ponúkne najvyššiu cenu. Počiatočná kúpna cena DPL bude cena, ktorú MH Manažment, a. s. ponúklo družstvám v prvej fáze.

V zmysle vyššie uvedeného Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odporúča, aby oslovené družstvá ponuke zo strany MH Manažment, a. s. venovali náležitú pozornosť už v prvej fáze procesu odpredaja DPL.


 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN