Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 13. decembra 2021

Zhrnutie správy zo zasadnutia:

Predsedal Henri Brichart (FR).

Aktuálny stav prijímania legislatívneho balíka SPP

Očakáva sa prijatie naliehavých delegovaných nariadení (najmä o konope, bavlne, odvetvových intervenciách, rozvoji vidieka a DPEP 1) po ich rýchlom preskúmaní zo strany Parlamentu a Rady. Parlament však odložil hlasovanie o 2 delegovaných aktoch, preto sa očakáva prijatie až 10. alebo 25. 1. 2022. Vykonávacie nariadenia budú prijímané písomným postupom. Aktuálne je nejasné, či sa Komisii podarí prijať naliehavú sekundárnu legislatívu do 21. 12. 2021.

Diskusia:

FR reprezentant upozornil, že v prípade oneskorenia naliehavých delegovaných nariadení existuje právne riziko pre členské štáty v podobe nedodržania termínu predloženia strategických plánov SPP, pričom prioritou je zaistenie platieb od 1. 1. 2023.

NL reprezentant sa informoval, či v prípade, keď sú ochranné pásy v rámci DPEP 4 spásané/zozbierané, môžu byť započítané do 3 % neproduktívnych prvkov na ornej pôde podľa DPEP 8.

Podľa sekretariátu neproduktívne prvky nie je možné spásať/zozbierať – pokiaľ členský štát stanoví zoznam neproduktívnych prvkov, ktorý zahŕňa ochranné pásy, tie sa spásať/zbierať nedajú.

Sekretariát ďalej informoval o dokumente Komisie, ktorý obsahuje tabuľku s podielom priamych platieb pre 20 % najväčších príjemcov v jednotlivých členských štátoch v roku 2018.

 

Národné strategické plány SPP so zameraním sa na I. pilier (ekoschémy, podpory, DPEP a VCS platby):

(Všetky prezentácie sú priložené k zápisu v českom jazyku.)

 

Nemecko (DE)

Zástupca DBV najprv vymenoval niektoré pozitívne aspekty novej SPP v DE: zachovanie relatívne stabilného rozpočtu I. piliera  4,916 mld. EUR, nie je zavedená degresivita ani zastropovanie platieb, nie je ustanovený žiadny prehľad poľnohospodárov v rámci skupiny pridružených právnických osôb, rozšírila sa iba redistributívna platba a platba na prvé hektáre. V porovnaní so súčasným obdobím, keď bolo na greening vyčlenených cca 1,4 mld. EUR z I. piliera a cca 900 mil. na AEKO opatrenia v II. pilieri, teraz bude na ekologické opatrenia vyčlenených cca 3,3 mld. EUR v I. pilieri a 1,4 mld. EUR na AEKO opatrenia v II. pilieri. Na podporu mladých poľnohospodárov by malo byť určených 3,3-3,5 % I. piliera. Na podporu viazanú na produkciu na pasúce sa ovce a kozy bude vyčlenené 1 % I. piliera, na kravy bez trhovej produkcie mlieka tiež 1 %. BISS platba bude jednotná v celom štáte, cca 156 EUR/ha.

(Viac podrobností v prezentácii.)

Francúzsko (FR)

Zástupca FNSEA uviedol, že národný strategický plán bude revidovaný každý rok. Rozpočet SPP podľa pôvodného návrhu  Komisie bol veľmi nízky (pokles o 18 %), aktuálne sú prostriedky I. piliera znížené o 2 % a mierne zvýšené prostriedky II. piliera. Prevod z I. do II. piliera je stabilný vo výške 7,53 %. Na redistributívnu platbu zostáva vyčlenených 10 %, na BISS platbu 48 % s tým, že v roku 2025 má byť dosiahnutá čiastočná konvergencia na úrovni 85 %. Zoznam odvetví spôsobilých na viazanú podporu je uvedený v prezentácii, medzi inými napr. dobytok bez trhovej produkcie mlieka, ovce, kozy, teľatá, ryžu, konope a tvrdú pšenicu. Ekoschémy sú navrhnuté tak, aby boli rýchlo dostupné pre všetkých farmárov na 2 úrovniach: základnej a pokročilej. Bodový systém na overenie plnenia ekonomických schém je zložitý, (nachádza sa v prezentácii), v rámci programu rozvoja vidieka sa vláda veľmi zameriava na podporu prechodu na ekologické poľnohospodárstvo.

 

Portugalsko (PT)

Zástupca CONFAGRI informoval o prevode finančných prostiredkov 85 mil. EUR ročne z II. do I. piliera, ďalej o rozdelení obálky I. piliera na ekoschémy (25 %), BISS platby (35,9 %), viazané platby (19,8 %), redistributívne platby (10 %), podporu mladých poľnohospodárov (9 %) a odvetvové intervencie (12 %). Diskusie sa vedú ohľadom dosiahnutia plnej vnútornej konvergencie do roku 2026. Medzi ekoschémy sú navrhnuté  ekologické poľnohospodárstvo, integrovaná produkcia, pôdny manažment – obhospodarovanie trvalých pastvín, pôdne obhospodarovanie – podpora organického hnojenia, zlepšenie účinnosti krmív pre zvieratá, a i. AEKO opatrenia v II. pilieri: efektívne využívanie vody, ochrana pôdy, údržba rozsiahlych systémov vysokej environmentálnej alebo krajinnej hodnoty, podpora agrolesníckej mozaiky a autochtónnych rias.

 

Česko (CZ)

Prezident AK ČR na úvod referoval o zložitej politickej situácii v CZ po nedávnych voľbách. V každom prípade budú poľnohospodári povinní robiť viac za menej peňazí, nová vláda kladie väčší dôraz na ekologické poľnohospodárstvo (pričom dopyt verejnosti je malý) a na podporu malých poľnohospodárov (neprofesionálov). Pokiaľ by zostalo rovnaké percento kofinancovania z národných zdrojov ako v súčasnosti (t. j. 35 %), znamenalo by to pokles rozpočtu II. piliera o 11 %. Preto je cieľom AK ČR zvýšenie národného kofinancovania na 65 %, aby boli pokryté požiadavky na vyššie ambície aj vyššie ceny vstupov a zohľadnená inflácia.  Problémom je komplikovaná situácia spôsobená pandémiou, nová vláda už avizovala, že nemieni vyčleniť na poľnohospodárstvo dodatočné finančné prostriedky. Ďalej prezentoval zástupca percentuálne podiely I. piliera, z VCS platieb nebolo, bohužiaľ, možné zachovať podporu konzumných zemiakov, iba škrobových. Prvýkrát bude zavedená podpora začínajúcich mladých poľnohospodárov. V II. pilieri boli prezentované 2 scenáre – pre 40 %-né národné kofinancovanie (prikláňa sa k nemu nová vláda) a 65 %- né (bývalá vláda). Veľké rozdiely by sa týkali najmä investícií, ekologického poľnohospodárstva, alternatívnych systémov chovu nosníc, atď. Veľkou témou v CZ je povinné zavedenie zastropovania, ktorému sa vďaka činnosti C-C podarilo zabrániť. Terajšia vláda je však pripravená zastropovať, diskusie sa ešte vedú, akým spôsobom. Poľnohospodári do diskusií nie sú prizvaní, informácie dostávajú prakticky len z médií. Ekoschémy sú navrhnuté pre poľnohospodársku pôdu a trvalé trávne porasty, platby na trávne porasty dosahujú výšku 100 EUR, na ornú pôdu iba 60 EUR. Podmienkou je pokročilejšie striedanie plodín a vyššie percento neproduktívnych prvkov nad rámec príslušných štandardov DPEP. Predmetom prebiehajúcich diskusií je aj precízne poľnohospodárstvo. Čo sa týka nastavenia štandardov DPEP, nepredstavujú zjednodušenie, ale viac reštrikcií a vyššiu závislosť na podporách.  

 

Diskusia:

ES reprezentant upozornil, že kritériá naplnenia definície aktívneho poľnohospodára v ES sú oveľa komplikovanejšie ako napr. v DE.

CZ zástupca uviedol, že situácia ohľadom definície aktívneho poľnohospodára je v CZ tiež nejasná vzhľadom na odlišné pozície bývalej a novej vlády.

DK reprezentantka chcela vedieť špecifickú definíciu sekundárnej plodiny pri vykonávaní DPEP 7.

DE zástupca odpovedal, že pri striedaní plodín aktuálne predložený návrh počíta so sekundárnymi plodinami rovnako ako s medziplodinami, teda sekundárna plodina môže byť zahrnutá do striedania plodín, pokiaľ je zozbieraná v rovnakom roku.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce