Stav žatevných prác k 8. septembru 2014


V regiónoch na severe Slovenska bude na základe hlásení poľnohospodárskych subjektov výpadok obilnín, stelív a krmív. V regiónoch Trnavského a Nitrianskeho kraja mala negatívny vplyv na výsledky poľnohospodárov invázia hraboša poľného.

Prehľad  údajov o úrode je uvedený v tabuľke. Odhad úrod podľa Štatistického  úradu SR vychádzal z údajov k 15.08.2014, odhad úrod Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy bol prepočítaný k 15.7.2014. V tabuľke uvádzame porovnanie odhadov, ako aj aktuálny stav priemerných úrod u jednotlivých plodín podľa údajov od vybratých poľnohospodárskych subjektov k 02.09.2014.

Prehľad úrod na základe zverejnených odhadov ŠÚ SR, VÚPOP a na základe monitoringu z regiónov.

Plodina

Odhad úrod* k 15.08.2014

t/ha

Odhad úrody**

k 15.07.2014

t/ha

Súčasné úrody***

k 08.09.2014

t/h

Pšenica

5,27 3,98 5,77
Jačmeň jarný 4,64 3,82 4,73
Jačmeň ozimný 5,14 - 4,92
Jačmeň spolu 4,74 - 4,77
Raž 3,86 - 3,79
Ovos 2,79 - 3,18
Triticale 3,90 - 3,84
Hustosiate obilniny spolu 5,00 - 5,24
Repka olejka 3,34 2,23 3,57

Zdroj: *ŠÚ SR, **VÚPOP, ***SPPK/RPPK

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD.,  odbor poľnohospodárstva a služieb

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce