Prichádza jedno z najdôležitejších období pre poľnohospodárov

Slovenskí poľnohospodári očakávajú, že v najbližších dňoch sa spustí podávanie jednotných žiadostí na rok 2021 – na priame platby a neprojektové opatrenia na plochu. Pokiaľ chcú mať na ne nárok, musia k tomu prispieť aj sami. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto apeluje na poľnohospodárov, aby si splnili všetky podmienky súvisiace s podávaním žiadostí a informovanie sa o prípadných zmenách nenechávali na poslednú chvíľu.
 
 
Tak, ako každý rok, aj v tomto roku rezort pôdohospodárstva pripravuje podávanie jednotných žiadostí o podporu v oblasti priamych platieb a neprojektových opatrení na plochu v poľnohospodárstve. Ide o podpory administrované v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Na časť z týchto podpôr prispievajú aj samotné členské krajiny EÚ zo štátneho rozpočtu.
 
Na priame platby má nárok každý žiadateľ, ktorý splní všetky podmienky. Peniaze sú určené pre poľnohospodárov, ktorí napríklad chovajú zvieratá, pestujú ovocie, zeleninu, obilniny, olejniny, obhospodarujú vinohrady, sady, chmeľnice, lúky či pasienky. Sú aj pre tých, ktorí pracujú v režime ekologického poľnohospodárstva, uplatňujú agroenvironmentálno-klimatické opatrenia, hospodária v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami alebo hospodária v oblastiach Natura 2000. Osobitná platba je určená pre mladých poľnohospodárov.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na základe dlhodobého monitorovania regiónov upozorňuje žiadateľov o priame platby, aby sa na toto dôležité obdobie podávania žiadostí zodpovedne pripravili. Každoročne patrí medzi hlavné problémy spojené s podávaním žiadostí: vymedzenie hraníc, ak žiadateľ nedeklaruje celú plochu; obhospodarovanie pozemkov; dodržiavanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok; disponovanie dokladmi oprávňujúcimi užívanie jednotlivých pozemkov, odporúčame vrátane prekryvu katastra na LPIS; vynímanie nespôsobilých prvkov (zárasty, cesty, budovy, atď.) z deklarovanej výmery; nahlasovanie Vyššej moci a výnimočných okolností; vedenie a správne vedenie knihy honov, dôsledné zapisovanie všetkých operácií, aj v náväznosti na ďalšie závažné problémy, ako je napr. viacnásobná deklarácia; označenie HZ, "servis" pri strate ušných značiek, včasné hlásenie zmien do CEHZ; sledovanie informácií týkajúcich sa priamych platieb uvedených na internetovej stránke PPA; dokumentovanie plnenia podmienok, komunikácia s príslušnými inštitúciami.
 
 
Odporúčame žiadateľom o priame platby pred podaním žiadosti dôkladne sa oboznámiť s podmienkami žiadateľa o priame platby, resp. s medziročnými zmenami týchto podmienok. Rovnako odporúčame, aby žiadateľ pred podaním žiadosti vykonal „inventúru“ plnenia príslušných podmienok na všetkých deklarovaných pozemkoch, ktoré sú predmetom jednotnej žiadosti.
 
Žiadatelia by mali sledovať stránku Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kedy zverejní aktuálnu verziu nariadenia vlády SR č. 342/2014, 36/2015, 75/2015 a aktuálnu verziu usmernení k týmto NV SR, Informáciu o postupe získania prístupu do aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA) pre nového žiadateľa pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2021, Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o podporu, s určením termínov na podávanie jednotných žiadostí a príručku pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2021.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN