Podmienky konania zasadnutí/schôdzí orgánov právnických osôb

Vážený člen SPPK,
nakoľko nám bola položená dodatočná otázka k možnosti použiť v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu korešpondenčné hlasovanie kolektívnych orgánov právnických osôb, dovoľujeme si Vás informovať, že 
 
v prípade, ak kolektívny orgán právnickej osoby v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu zamýšľa použiť korešpondenčné hlasovanie, je potrebné úradné osvedčenie podpisu na hlasovacom lístku. V tomto prípade sa primerane používajú ust. § 190a - § 190c Obchodného zákonníka.
 
Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle v tejto súvislosti uvádza, že úmyslom zákonodarcu bolo  v § 5 COVID zákona ponúknuť právnickým osobám (aj keď to nemajú  explicitne upravené v stanovách) možnosť, ako hodnoverným spôsobom zrealizovať valné zhromaždenie „na diaľku“. 
 
Ministerstvo spravodlivosti SR zastáva názor, že v prípade, ak by právnické osoby začali „hromadne“ upúšťať od jednotlivých prvkov právnej úpravy (a v tomto prípade ide o podstatné prvky) ako je napríklad úradné osvedčenie podpisu na hlasovacom lístku pri korešpondenčnom hlasovaní, tak by režim, ktorý zákonodarca ponúka, postupne strácal vierohodnosť a právnu relevanciu. Súčasne by mohlo dôjsť aj k oslabeniu, či strate rovnocennosti z pohľadu právnej istoty ku klasickému valnému zhromaždeniu.
 
V dôvodovej správe k tejto časti zákona sa uvádza, že: "Cieľom zákona v prípade § 5 je umožniť právnickým osobám založeným podľa predpisov občianskeho práva a obchodného práva, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj per rollam, čím sa minimalizuje nutnosť zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste. Zákon využíva v tomto prípade už existujúcu infraštruktúru ustanovení § 190a až §190d Obchodného zákonníka, ktoré sa týchto prípadoch použijú primerane. Právna úprava je v tomto prípade naviazaná na stav mimoriadnej situácie a núdzový stav, pričom sa bude aplikovať v takom rozsahu z hľadiska územnej pôsobnosti v akom je vyhlásená mimoriadna situácia alebo núdzový stav."

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce