Dotácia na nájomné - nárok

Kto a na čo má nárok – dotácia na nájomné
 
 
Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa.
 
Prenajímateľom môže byť:
 1. fyzická osoba - nepodnikateľ,
 2. fyzická osoba - podnikateľ,
 3. právnická osoba - nepodnikateľ, (napr. občianské združenia, obce a mestá)
 4. právnická osoba - podnikateľ.
Prenajímateľom môže byť aj správca majetku štátu, výška dohodnutej zľavy zo strany prenajímateľa v tomto prípade musí byť automaticky dohodnutá vo výške 50 %.
 
Nájomca môže byť len:
 1. Fyzická osoba – podnikateľ
 2. Právnická osoba – podnikateľ (napr. s.r.o.)
 3. Právnická osoba – nepodnikateľ
Nájomcom, oprávneným žiadateľom, nie je:
 • poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantným lekárom, ktorým je vyplácaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú majú uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou);
 • subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3).
 
Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak je predmetom nájmu:
 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo
 • trhové miesto.
 
Nájomné nie sú prípadné ďalšie úhrady spojené s nájmom:
 • úhrady za služby obvykle spojené s nájmom (služby za upratovanie, energie, marketingové služby a pod.)
 • obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce