Zasadnutie Komoditnej rady pre obilniny

Postavenie komoditnej rady a činnosť 

Komoditná rada pre obilniny je poradným orgánom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rokovanie sa riadi štatútom komoditnej rady. 
Medzi činnosti komoditnej rady patrí sledovanie a hodnotenie situácie na trhu s obilninami a výrobkami z obilnín, ako aj monitoring cien, rokovanie o návrhoch a podnetoch členov.

Zloženie komoditnej rady 

V komoditnej rade sú členmi zástupcovia ministerstva, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Združenia pestovateľov obilnín, Komoditnej burzy Bratislava, Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice, Združenia pestovateľov a spracovateľov sladovníckeho jačmeňa, Slovenskej spoločnosti mlynárov, Podnikateľského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov a Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.

Informácie zo zasadnutí

Komoditná rada na svojom prvom zasadnutí (september 2012) zvolila predsedu a podpredsedu komoditnej rady. Predsedom sa stal Ing. Jozef Urminský, podpredsedom komoditnej rady bol zvolený Ing. Marián Uhrík. Tajomníčkou komoditnej rady je pracovníčka odboru rastlinných komodít Ing. Daniela Rudá. Na prvom zasadnutí bola hodnotená situácia v sektore obilnín na Slovensku a boli prerokované návrhy a odporúčania pre cenovú radu. 
Na druhom zasadnutí v januári 2013 boli členovia informovaní o záveroch Cenovej rady MPRV SR. V rámci programu bola hodnotená situácia na trhu s obilninami, vývoj cien obilnín, ale aj vybraných potravinárskych výrobkov. Na základe komoditnej burzy boli hodnotené reálne ceny a predpokladaný vývoj cien vzhľadom na situáciu na trhu s obilninami doma a vo svete. Členovia komoditnej rady získali informácie o súčasnej odrodovej skladbe obilnín.

Úlohy do ďalšieho obdobia

Odporúčania a závery z komoditnej rady pre obilniny budú prezentované na zasadnutí Cenovej rady MPRV SR. 
Komoditná rada pripraví porovnanie cien u vybraných komodít a výrobkov, ktoré budú predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí.

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce