Možnosti udelenia výnimky pre vstup zahraničných občanov na územie SR

Na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 3.4. 2020 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uplatnil požiadavku na umožnenie „voľného prechodu expertov zo zahraničia, ktorí sú nevyhnutní v poľnohospodárstve a potravinárstve".
 
 
Tejto požiadavke bolo vyhovené. V zmysle „Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia" č. OLP/3012/2020 za dňa 4. 4. 2020 (v prílohe) bod. č. 6.:
 
„V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod body 4 a 5 môže výnimku z bodov 1 až 3 udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Podmienkou udelenia výnimky na vstup do Slovenskej republiky je podrobenie sa laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19 a to na hraničnom priechode bezodkladne po prekročení štátnej hranice."
 
Na základe uvedeného je v súčasnosti možné žiadať o udelenie výnimky v zmysle nižšie uvedeného usmernenia:
  1. Uviesť dôvod vstupu osoby
  2. Vyplniť požadované údaje
 
Meno a priezvisko
Číslo cestovného dokladu
 
Dátum vstupu na územie SR
................
...............
 
 
 
 
 
 
  1. Predložiť žiadosť na schválenie ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka resp. inému vecne príslušnému ministrovi
  2. Schválená žiadosť člena vlády SR o udelenie výnimky bude zaslaná vo forme scanu listu na adresu [email protected]
V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. OLP/3012/2020 zo dňa 04.04.2020, žiadosť o udelenie výnimky musí byť od člena vlády, t.j.  žiadosť je opatrená podpisom člena vlády,  a touto žiadosťou vyjadruje súhlas s udelením výnimky pre konkrétnu osobu alebo skupinu osôb.  V žiadosti musí uviesť odôvodnenie svojej žiadosti (z pohľadu svojho rezortu), alebo minimálne vyjadriť súhlas s odôvodnením, ktoré vo svojej originálnej žiadosti uviedol žiadateľ o výnimku.
 
K žiadosti je potrebné priložiť aj originálnu žiadosť žiadateľa o výnimku vo forme scanu.
 
Pokiaľ nebude dohodnuté inak, osoba pri návrate do svojej domovskej krajiny bude musieť splniť požiadavky pre vstup, t.j. podrobiť sa karanténe alebo inému opatreniu platnému v domovskej krajine.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce