Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Aktualizované 06.04.2020

 

NR SR dňa 2.4.2020 schválila vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v rámci skráteného legislatívneho konania.
 
Zákon bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR dňa 04.04.2020 pod číslom 67/2020. Týmto dňom nadobúdol účinnosť. 
 
Cieľom zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie, pričom opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením.
 
Prinášame prehľad ustanovení zákona, ktoré by Vás mohli zaujímať.
 
Zákonodarca zákon rozdelil do troch dôležitých častí, a to:
 1. OPATRENIA V DAŇOVEJ, COLNEJ A ÚČTOVNEJ OBLASTI
 2. OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU
 3. OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL
Do prvej časti spadajú aj tieto opatrenia:
 
OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ
Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu, nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe.
 
Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.
 
Počas obdobia pandémie:
 • sa lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, prerušuje.
 • Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty.
 • sa daňové konanie, ktoré začalo pred obdobím pandémie, prerušuje.
 • sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.
 • sa daňová exekúcia odkladá
Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
OPATRENIA PRI DOVOZE TOVARU
 
Upravuje sa oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy.
 
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
 
Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVNYCH POPLATKOV
 
Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok neplatí.
 
OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA
 
Počas obdobia pandémie sa lehoty považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.
 
Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť povinnosti z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Ak lehota na uloženie pokuty začala plynúť pred začatím obdobia pandémie a neuplynula do začatia obdobia pandémie, obdobie pandémie sa do tejto lehoty nezapočítava.
 
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV
 
Ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, podáva sa do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania je povinný platiteľ dane daň z príjmov aj zaplatiť. Uvedené ustanovenie sa uplatní aj na prípad, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie a:
 • daňovník zrušuje stálu prevádzkareň v SR,
 • vznikne stála prevádzkareň daňovníka alebo podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia až v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom začal vykonávať činnosť.
 
Ďalej zákon ustanovuje odlišný režim plynutia lehôt počas obdobia pandémie pre:
 • Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • Hlásenie a ročné zúčtovanie
Do druhej časti spadajú aj tieto opatrenia:
 
OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI
 
Ide o finančnú pomoc na podporu udržania prevádzky v malých alebo stredných podnikoch. Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc, a to vo forme:
 
 • záruky za úver poskytnutý bankou,
 • úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou.
 
Obe formy finančnej pomoci je možno poskytnúť za splnenia zákonom ustanovených podmienok.
 
Tretiu časť tvoria:
 
OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL
 
Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v súvislosti s pandémiou je vláda Slovenskej republiky v roku 2020 oprávnená prevziať úver aj nad rámec ustanovený zákonom.
 
Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie, prerušujú. Konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostávajú prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo.
 
Ďalej zákon ustanovuje opatrenia o hospodárení obcí a VÚC počas obdobia pandémie.

 

Znenie zákona je dostupné na TU.   

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN