Zmena zákona o sociálnom poistení

Dňa 25.3.2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
 
Uvedený zákon ustanovuje v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadeného/nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN). Zároveň ustanovuje, že v čase krízovej situácie súvisiacej s Covid – 19  v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia je výška nemocenského 55% denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa DPN.
 
Vo vzťahu k ošetrovnému v prípade karantény alebo domácej izolácie sa predlžuje obdobie vyplácania dávky ošetrovného v prípade starostlivosti o dieťa do 11 rokov veku alebo do dovŕšenia 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, a to na celé obdobie karantény a izolácie ako aj na celú dobu uzatvorenia zariadenia (školského, predškolského, zariadenia sociálnych služieb) na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
 
Súčasťou návrhu je aj novela zákona o službách zamestnanosti, ktorej cieľom je podpora odstránenia dopadov tejto krízovej situácie na zamestnanosť a trh práce rozšírením okruhu aktívnych opatrení na trh práce o projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v bezprostrednom období po ich skončení. Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov. Príspevok bude nárokovateľný za podmienok, ktoré následne schváli vláda.
 
Zároveň sa v súvislosti so vzniknutou situáciou odkladá termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti a taktiež sa umožňuje občanom v tomto období podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
 
Nižšie uvádzame link, kde je možné nájsť celý legislatívny proces:
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce