Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú

Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú transformáciu predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 6.2.2020 do 12.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/49.
 
Ako uviedlo ministerstvo, v reakcii na aktuálne klimatické a environmentálne výzvy predložila Európska komisia 11. decembra 2019 Oznámenie k Európskemu ekologickému dohovoru. Ide o rozsiahlu stratégiu Európskej únie ako zabezpečiť prechod na udržateľnú a nízkouhlíkovú budúcnosť.
 
Európsky ekologický dohovor je nosnou témou na najbližších päť rokov s víziou do roku 2050 pre celú EÚ. Prináša rozsiahly súbor politík a opatrení, ktoré zasiahnu takmer každý sektor, a to priemysel, energetiku, dopravu, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, životné prostredie a klímu, financie, vedu a výskum, vzdelávanie a sociálnu oblasť. Jeho naplnenie si vyžiada intenzívnu koordináciu a synergie jednotlivých európskych politík, ktoré budú smerované k napĺňaniu tohto dohovoru.
 
Európsky ekologický dohovor je príležitosťou pre zásadnú modernizáciu hospodárstva a spoločnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. Sektory zasiahnuté transformáciou sú v podmienkach Slovenskej republiky v gescii viacerých rezortov. Jednotlivé legislatívne i nelegislatívne návrhy a iniciatívy sa budú diskutovať cez príslušné ministerské Rady, ktoré spadajú do kompetencie rezortov.
 
Vzhľadom na zásadný vplyv Európskeho ekologického dohovoru, predkladanie nových iniciatív Európskou komisiou už od začiatku roka 2020, ako i stav diskusie na európskej pôde, je žiadúce nastaviť horizontálnu medzirezortnú koordináciu čo najskôr aj so zapojením politickej úrovne. Materiál preto navrhuje vytvorenie koordinačného a konzultatívneho poradného orgánu vlády SR. Súčasťou materiálu je aj návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú transformáciu.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 10.2.2020.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce