Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktorý je potrebný k návrhu

Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 28.1.2020 do 17.2.2020. Jeho legislatívny proces je vedený pod číslom LP/2020/21.
 
Ministerstvo spravodlivosti v predkladacej správe uviedlo, že návrh vyhlášky sa predkladá ako iniciatívny materiál, ktorého prijatie je však vyvolané novelizáciou Obchodného zákonníka a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonanou zákonom č. 390/2019 Z. z.. K predloženiu legislatívneho materiálu dochádza aj na základe plnenia úlohy B.1. a B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 167 z 20. apríla 2018.
 
V dôsledku zmien a doplnení tak príslušnej hmotnoprávnej ako aj procesnoprávnej úpravy sa predloženým návrhom vyhlášky sleduje najmä: realizácia opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra, ktoré so sebou priniesol zákon č. 390/2019 Z. z.; tieto opatrenia je možné definovať ako opatrenia spočívajúce najmä vo vylúčení listinných návrhov na zápis údajov do obchodného registra (tak prvozápis, zmena ako aj výmaz) a zavedení výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra, ktorá je spôsobilá prispieť k zefektívneniu a  zjednodušeniu existujúcich procesov, maximalizovať aj časovú úsporu, ktorú proces elektronizácie procesov so sebou prináša (tak na strane navrhovateľov ako aj na strane registrových súdov); vylúčení zapisovania fyzických osôb – podnikateľov do obchodného registra, ku ktorému v zmysle doterajšej právnej úpravy mohlo dôjsť, či už na základe povinnosti im vyplývajúcej z osobitného zákona alebo na základe ich dobrovoľného zápisu; vylúčení zapisovania podnikov zahraničných fyzických osôb alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb do obchodného registra, ku ktorému v zmysle doterajšej právnej úpravy dochádzalo povinne v prípadoch, ak išlo o zahraničnú fyzickú osobu pochádzajúcu z tzv. tretích krajín (t. j. s bydliskom mimo územia členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj); vylúčení zapisovania podnikov zahraničných fyzických osôb alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb do obchodného registra, ku ktorému v zmysle doterajšej právnej úpravy dochádzalo fakultatívne (dobrovoľne) v prípadoch, ak išlo o zahraničnú fyzickú osobu pochádzajúcu z tzv. členských krajín (t. j. s bydliskom na území členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj); rozšírení rozsahu údajov o zapisovaných subjektoch tak, aby bola možná ich jednoznačná identifikácia v informačných systémoch verejnej správy a tak aby sa zabezpečil súlad a transparentnosť v údajoch o podnikateľoch uvádzaných v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy; rozšírení rozsahu zapisovaných údajov o zriadenom záložnom práve na obchodný podiel spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným; zmene zapísaných údajov o podnikoch zahraničných právnických osôb a organizačných zložkách podnikov zahraničných právnických osôb v obchodnom registri. Vyhláškou sa sleduje aj realizácia opatrení na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev; tieto opatrenia je možné definovať ako opatrenia spočívajúce skôr v technických úpravách vo väzbe na zmeny, ktoré priniesla novela vykonaná zákonom č. 390/2019 Z. z..
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 11.2.2020 na kontaktný e-mail: [email protected].

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN