Členovia EHSV diskutovali o budúcnosti Európy

Počas dvoch dní 21. a 22. júna 2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, členov skupiny I. – Zamestnávateľov. Počas dvojdňového zasadnutia sa uskutočnila konferencia, ktorá bola zameraná na budúcnosť EÚ. Druhý deň rokovania bol zameraný na systém práce v EHSV po voľbách, ktoré sa uskutočnili v polovici päťročného obdobia členov, teda po dva a pol roku aktívneho členstva vo výbore. O výsledkoch volieb sme informovali na stránke www.sppk.sk. Novým predsedom EHSV sa stal člen Skupiny II pán Luca Jahvier, ktorý navštívil Slovensko v dňoch 14. a 15. júna 2018. 
 
 
Zasadnutie členov Skupiny I – Zamestnávateľov bolo zamerané na tri oblasti.
 
Politické priority 2018 – 2020
 
Základnými tromi prioritami sú zdroje, trhy a progres. V druhej polovici päťročného volebného obdobia je potrebné, aby členovia Skupiny I EHSV boli aktívni nielen na pôde výboru, ale aj vo svojich krajinách, pričom je potrebné viac propagovať kolektívnu prácu výboru.
 
Zamestnávatelia vytvárajú vhodné podmienky pre prácu, vytvárajú hodnoty a je potrebné, aby členovia EHSV zdôrazňovali úlohu zamestnávateľov. Dôležitou oblasťou je trh, ktorý je často narúšaný rôznymi vonkajšími vplyvmi a je potrebné, aby v rámci EÚ boli vytárané podmienky pre riadne fungujúci vnútorný trh. Zároveň je potrebné, aby bolo posilnené postavenie EÚ na tretích trhoch a odstránila sa konkurencia medzi krajinami resp. medzi jednotlivými spoločnosťami. Musia byť vytvárané vhodnejšie podmienky pre zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ ako celku. Trh je dôležitý pre každú oblasť hospodárstva, avšak v sektore poľnohospodárstva sa veľmi často stretávame s nedodržaním podmienok, dumpingovými cenami a to aj v rámci členských krajín EÚ, či znevýhodnením v rámci obchodných dohôd.
 
Druhou prioritou sú zdroje: ide nielen o finančné zdroje a investície, energetiku, ale ľudský aj potenciál, vzdelávanie ľudí, či vhodné podmienky pre zamestnávateľov, ako aj zamestnancov. Na zdroje a ich dostupnosť vplývajú nové výzvy ako obehové hospodárstvo, digitalizácia, trvaloudržateľné  hospodárenie.
 
Treťou prioritou je progres alebo po slovensky pokrok. Svet okolo nás sa mení veľmi rýchlo a vývoj nie je možné zastaviť. Veda a výskum sú oblasti, do ktorých sa bude čoraz viac investovať, aby bola spoločnosť adekvátne pripravená na nové výzvy. Bez najnovších vedeckých poznatkov, využívaných v praxi, nebude Európa konkurencieschopná. Je však potrebné „popracovať“ aj na znížení administratívnej záťaže, ktorá sa napriek verejne prezentovaným snahám, zvyšuje. Reálne obavy zo zvyšovania byrokracie máme aj pri novej poľnohospodárskej politike. Doterajšie zjednodušovanie prinieslo v SPP viac „papierovania“.  
 
Komunikácia
 
EHSV pripravuje desiatky stanovísk k legislatíve, ktoré sú pravidelne diskutované a následne schvaľované na plenárnych zasadnutiach. Niektoré stanoviská nie sú v súlade s prioritami skupiny, preto sú pripravované návrhy na zmeny a dodatky, resp. pri hlasovaní členovia skupiny vyjadrujú svoj nesúhlas.
 
V roku 2017 bolo poskytnutých viac ako 500 rozhovorov, viac ako 4000 príspevkov bolo zdieľaných cez Twitter a Facebook, EHSV skupina I vydala 15 publikácií, ktoré súviseli s prácou výboru. V nasledujúcom období sa skupina sústredí na priority, bude viac komunikovať smerom k politickým prioritám.
 
V roku 2018 musí výbor propagovať svoju prácu viac prostredníctvom digitálnych médií, teda pravidelne vydávať digitálne Newsletter (začať v septembri a v októbri). Zároveň by mali byť vydané 3 až 4 väčšie publikácie, ktoré budú obsahovať pozície Skupiny I a priority, ktoré sú schválené a boli predmetom diskusií. Naďalej budú využívané krátke dynamické videonahrávky, prezentácie a listovky. Pri organizovaní podujatí je vhodné používať dostupné prezentačné materiály, o ktoré je potrebné  požiadať dostatočne včas na úrade EHSV.
 
Boli prezentované negatívne príklady komunikácie Skupiny II Zamestnanci – príklad nárastu chudoby, zlé pracovné podmienky, sociálny pilier a budúcnosť EÚ. Ďalšie témy, ktoré sú komunikované prostredníctvom zamestnancov sú migrácia, digitalizácia, ale aj politická  situácia. Do budúcnosti sa prítomní dohodli, že je potrebné pôsobiť pozitívnejšie v médiách a propagovať prácu skupiny.
 
Práca členov EHSV v najbližšom období
 
Bola vytvorená Ad hoc skupina (Brenda King, Krister Anderson, Stefano Mallia), ktorá pripravila a prezentovala návrh na úpravu systému práce – prípravu stanovísk Skupiny I – Zamestnávatelia. Všetky stanoviská, ktoré sú pripravované, musia byť schválené byrom, resp. predsedníctvom Skupiny I (Slovensko má zástupkyňu v predsedníctve skupiny). Príprava stanoviska je finančne vyčíslená, pričom majú členovia možnosť nahlásiť v stanovenom termíne návrhy témy stanovísk. Následne sú návrhy stanoviská prerokované a v súlade so schváleným rozpočtom sú stanovené priority pre prípravu stanovísk. V ďalšom období bude vytvorená skupina troch členov, ktorí budú posudzovať návrhy stanovísk a urobia prvý výber vhodných návrhov stanovísk. Stanoviská musia byť prioritne zamerané na politické priority Skupiny I, politické priority EÚ, aktuálne témy, ktoré sú prerokované v EHSV, ale aj ďalšie aktivity, ako konferencie, či semináre. Členovia pracujú na mnohých stanoviskách, z ktorých niektoré sú zásadné pre zmenu celej politiky a veľmi málo sú tieto stanoviská propagované, či predstavované v členských krajinách. Toto je potrebné v ďalšom období zmeniť.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce