531. plenárne zasadnutie EHSV, prvé zasadnutie v roku 2018

Prvé plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v roku 2018 prinieslo nielen hlasovania o stanoviskách, ale aj diskusie o pakte klíma – financie s Miguel ARIAS CAÑETE, členom Európskej komisie zodpovedným za oblasť klímy a energetiky, agronómom a ekonómom Pierrom LARROUTUROU a s klimatológom, členom francúzskej Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady (CESE) Jeanom JOUZEL. Prvý deň rokovania sa diskutovalo aj o prioritách bulharského predsedníctva Rady EÚ so štátnou tajomníčkou bulharského ministerstva práce a sociálnych vecí Zornicou RUSINOVOU. 
 
Klíma
Eurokomisár vo svojom vystúpení uviedol spôsob financovania obnoviteľných zdrojov energie. Okrem verejných investícií sú potrebné aj súkromné investície, nakoľko si klimatické zmeny vyžadujú vysoké investície. Je potrebný vývoj, výskum, inovácie v oblasti klímy. Počas diskusie bolo zdôraznené, že je potrebná spolupráca aj s ostatnými krajinami, teda nielen medzi členmi EÚ, ale spolupráca EÚ s tretími krajinami. Dôležitú úlohu pre oblasť klímy zhráva aj  medzinárodný obchod. Ak budú nastavené správne investície, bude možné riešiť situáciu v oblasti uhlíka v najbližšom období. Podľa vyjadrenia eurokomisára by v decembri 2018 mal byť k dispozícii dokument na ratifikáciu pre zástupcov jednotlivých štátov.
 
Bulharské predsedníctvo
Štátna tajomníčka ministerstva práce a sociálnych vecí Zornica RUSINOVÁ predstavila priority predsedníctva Rady EÚ.
Medzi hlavné priority predsedníctva sú zaradené najmä:
  • sociálna súdržnosť, mladí ľudia  a budúcnosť Európy,
  • bezpečnosť a stabilita v silnej a zjednotenej Európe,
  • bezpečnosť a prepojenie na západnom Balkáne.
 
Práve počas bulharského predsedníctva je zaradená v prioritách aj Spoločná poľnohospodárska politika a na ňu nadväzujúci viacročný finančný rámec. V ďalšom období bude Európska komisia pripravovať návrhy legislatívnych rámcov. Štátna tajomníčka uviedla, že počas prvého polroka prebehnú viaceré konferencie k budúcnosti rozpočtu a aj politík. Vo vystúpení upozornila aj na dôležité oblasti, a to:
  • prepojenie v rámci jednotného trhu,
  • ukončenie reformy v spoločnej azylovej politike,
  • digitálne zručnosti a budúcnosť EÚ,
  • konkurencieschopnosť a budúcnosť Európy,
  • sociálne hospodárstvo,
  • zapojenie žien do digitálneho sveta.
 
V rámci diskusie k prioritám bulharského predsedníctva, vystúpila aj nominantka SPPK v EHSV, ktorá zdôraznila, že rok 2018 prináša mnohé výzvy vo všetkých oblastiach života občanov Európskej únie. Je dôležité prepojenie politík a pre Slovensko je veľmi dôležité, že medzi priority patrí Spoločná poľnohospodárska politika. S SPP súvisí zamestnanosť, uplatnenie mladých ľudí, odborné vzdelávanie, zručnosti, udržanie života na vidieku, ale aj jednotný trh. Vďaka politike sú vytvárané podmienky pre podnikanie, ale aj podmienky pre ľudí žijúcich na vidieku. SPP musí byť v budúcnosti politikou, ktorá bude pomáhať mladým aj starým, veľkým aj malým, už fungujúcim ako aj vznikajúcim podnikom.
 
Záver
V EHSV sa momentálne pripravuje stanovisko k oznámeniu Komisie, ktoré je zamerané na budúcnosť poľnohospodárstva a potravinárstva. Budeme Vás o vývoji v tejto oblasti informovať.
 
 
Zoznam stanovísk, ktoré boli zaradené na hlasovanie
 
 
 
 
1.            
STANOVISKÁ VÝBORU
PODĽA POSTUPU BEZ ROZPRAVY
 
 
 
 
 
 
 
 
INT/830
Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2018 (oznámenie)
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Ročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2018
COM(2017) 453 final
EESC-2017-04398-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Juan MENDOZA CASTRO (sk. II – ES)
 
 
 
 
 
 
 
2.            
STANOVISKÁ VÝBORU PODĽA ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU (KATEGÓRIA C)
 
 
 
 
 
 
 
 
INT/843
Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky
(kategória C)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky
COM(2017) 735 final – 2017/0328 COD
EESC-2018-00004-00-00-PAC-TRA
 
 
 
 
 
ECO/449
Umiestnenie sídla Európskeho orgánu pre bankovníctvo
(kategória C)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo
COM(2017) 734 final – 2017/0326 COD
EESC-2017-05890-00-00-PAC-TRA
 
 
 
 
 
 
 
 
STANOVISKÁ VÝBORU
PODĽA POSTUPU S ROZPRAVOU
 
 
 
 
 
 
 
3.            
INT/832
Podpora MSP v Európe s osobitným zameraním na horizontálny legislatívny prístup k MSP a dodržiavanie prístupu „najprv myslieť na malých“ iniciatívy „Small Business Act“ (prieskumné stanovisko na žiadosť bulharského predsedníctva Rady EÚ)
EESC-2017-04540-00-00-AS-TRA
Spravodajkyňa: Milena ANGELOVA (sk. I – BG)
Pomocný spravodajca: Panagiotis GKOFAS (sk. III – EL)
 
 
 
 
4.            
INT/833
Zaujať komplexný prístup k priemyselnej politike v EÚ – zlepšiť podnikateľské prostredie a podporu v prospech konkurencieschopnosti európskeho priemyslu (prieskumné stanovisko na žiadosť bulharského predsedníctva Rady EÚ)
EESC-2017-04732-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Gonçalo LOBO XAVIER (sk. I – PT)
Pomocný spravodajca: Dirk BERGRATH (sk. II – DE)
 
 
 
 
5.            
TEN/641
Letectvo: otvorená a prepojená Európa
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Letectvo: Otvorená a prepojená Európa
 
COM(2017) 286 final
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004
COM(2017) 289 final – 2017/0116 COD
EESC-2017-03714-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Jacek KRAWCZYK (sk. I – PL)
 
 
 
 
 
 
 
6.            
TEN/637
Časy jazdy a odpočinku, pracovný čas a vysielanie pracovníkov
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy
 
COM(2017) 278 final – 2017/0121 COD
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov
COM(2017) 277 final – 2017/0121 COD 2017/0122 COD
EESC-2017-02852-00-00-AS-TRA
Spravodajkyňa: Tanja BUZEK (sk. II – DE)
 
 
 
 
7.            
TEN/636
Prístup nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh a výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (revízia)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví
COM(2017) 281 final – 2017/0123 COD
EESC-2017-02846-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Stefan BACK (sk. I – SE)
Spravodajca: Pasi MOISIO (sk. III – FI)
 
 
 
 
8.            
TEN/648
Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)
COM(2017) 548 final – 2017/0237 COD
EESC-2017-04887-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Jan SIMONS (sk. I – NL)
 
 
 
 
9.            
INT/831
Boj proti podvodom a falšovaniu v oblasti bezhotovostných platobných prostriedkov
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV
COM(2017) 489 final – 2017/0226 COD
EESC-2017-04514-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Victor ALISTAR (sk. III – RO)
 
 
 
 
10.         
ECO/436
Opatrenia na odrádzanie od obchádzania daňových povinností a od daňových únikov
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu
COM(2017) 335 final – 2017/0138 CNS
EESC-2017-03232-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Victor ALISTAR (sk. III – RO)
Pomocný spravodajca: Petru Sorin DANDEA (sk. II – RO)
 
 
 
 
11.         
ECO/444
Hospodárska politika eurozóny na rok 2018
Odporúčanie – Odporúčanie Rady o hospodárskej politike eurozóny
COM(2017) 770 final
EESC-2017-05444-00-00-AS-TRA
Spravodajca: Javier DOZ ORRIT (sk. II – ES)
 
 
 
 
12.         
Rôzne
 
 
 
 
13.         
Stanovenie dátumu nasledujúceho plenárneho zasadnutia
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce