Stanovisko SPPK k návrhu zoznamu študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rámec potrieb trhu práce a študijných a učebných odborov s nízkym počtom absolventov pre potreby trhu práce,podľa MŠVVaŠ SR

Na základe záverov z pracovného rokovania k návrhu zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ktoré sa konalo dňa  12.3.2015 na Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vám zasielame stanovisko a požiadavky Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na úpravy predmetných návrhov zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. K lesníckemu odboru zo skupiny odborov 42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorá je vo vecnej zodpovednosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, sme stanovisko pripravovali v úzkej spolupráci so Slovenskou lesníckou komorou. 
 
1. Požiadavka a odôvodnenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k vyradeniu vybraných odborov zo skupiny odborov 29 Potravinárstvo zo zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce navrhovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR: 
 
 
2952 L výroba potravín
 
Požiadavka: Na Slovensku je v súčasnosti zo strany zamestnávateľov v potravinárskom priemysle avizovaný nedostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily a záujem o vyšší počet absolventov ako je uvedené v dodatočnej potrebe absolventov v rokoch 2015 – 2017 podľa výstupov národného projektu RSOV a NP ÚPSRV – prognózy vývoja na trhu práce. Z uvedeného dôvodu požadujeme vyradiť odbor 2952 L výroba potravín zo zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce navrhovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Odôvodnenie: Potravinársky priemysel predstavuje v priemyselnom portfóliu a ekonomike Slovenska veľmi dôležité odvetvie, ktoré priamo nadväzuje na poľnohospodársku prvovýrobu a vytvára ďalšie pracovné príležitosti pre dopravu, obalové hospodárstvo, technológie, výskum a vývoj a služby. Potravinársky priemysel je nutné vnímať ako strategický priemysel, ktorý zabezpečuje potravinovú suverenitu štátu. Vláda SR schválila smerovanie potravinárskeho priemyslu na Slovensku k dosiahnutiu sebestačnosti našej krajiny na úrovni 80 % v horizonte roku 2020. Na tento cieľ sú naviazané aj finančné prostriedky Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020  a OP Výskum a inovácie 2014 – 2020  pre potravinársky priemysel v celkovej výške 270 mil. Eur. Finančné prostriedky budú prednoste smerovať do modernizácie, inovácií  a zvyšovania produkcie výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Stanovené ciele sú priamo naviazané aj na zvyšovanie počtu pracovníkov v potravinárskom priemysle na Slovensku. Prijímanie takýchto cieľov by malo ísť ruka v ruke s ďalšími opatreniami navrhovanými na celonárodnej úrovni, medzi ktoré patrí aj podpora odborného vzdelávania v danom sektore. V súčasnosti v potravinárskom priemysle na Slovensku pracuje približne 30 000 zamestnancov.
 

2955 H mäsiar, lahôdkar
 
Požiadavka: Na Slovensku je v súčasnosti zo strany zamestnávateľov avizovaný nedostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily a záujem o vyšší počet absolventov ako je uvedené v dodatočnej potrebe absolventov v rokoch 2015 – 2017 podľa výstupov národného projektu RSOV a NP ÚPSRV – prognózy vývoja na trhu práce. Z uvedeného dôvodu požadujeme vyradiť odbor 2955 H mäsiar, lahôdkar zo zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce navrhovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Odôvodnenie: Mäsopriemysel je jeden zo strategických odvetví potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Na Slovensku je v súčasnosti aktívnych 83 bitúnkov a 17 bitúnkov má dočasne prerušenú činnosť. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na trhu 6 podnikov mäsopriemyslu. Absolventi odboru 2954 H mäsiar sú vyhľadávanými aj hydinárskym priemyslom. V súčasnosti máme na Slovensku 6 bitúnkov na porážanie hydiny a 39 rozrábkarní. Z hľadiska štruktúry majú najväčší podiel na trhu 3 podniky hydinárskeho priemyslu. Na uvedený odbor je naviazaná aj kvalifikovaná pracovná sila pre konzervárenský priemysel, ktorý spracováva slovenskú produkciu ovocia, zeleniny, mäsa a hydiny v 20 prevádzkach. Z nich rozhodujúcich je 6 veľkých konzervárenských podnikov, ostatné sú malé a stredné podniky. Celkový počet zamestnancov v uvedených odvetviach je 6200.   V Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020  a OP Výskum a inovácie 2014 – 2020  je na rozvoj konzervárenského priemyslu naviazaných 17,5 mil. eur a rozvoj mäsopriemyslu a hydinárskeho priemyslu 30 mil. Eur na rozširovanie a modernizáciu prevádzok, posilnenie výroby špecialít a tradičných regionálnych výrobkov a podpory výroby s vysokou pridanou hodnotou, rozširovanie výroby mäsových konzerv a hotových jedál, podporu budovania mraziarenských kapacít a pod.
 
2. Požiadavka a odôvodnenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k zaradeniu vybraných odborov zo skupiny odborov 29 Potravinárstvo do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce navrhovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:   
 

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba
 
Požiadavka: Na Slovensku je v súčasnosti zo strany zamestnávateľov avizovaný nedostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily. Na Slovensku sa v súčasnosti nepripravuje ani jeden žiak v odbore zameranom na mliekarenskú výrobu – 2987 H 01 biochemik – mliekarenská výroba. Z uvedeného dôvodu požadujeme zaradiť odbor 2987 H 01 biochemik – mliekarenská výroba do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Odôvodnenie: Na Slovensku je schválených 360 prevádzkarní, ktoré spracovávajú mlieko a vyrábajú mliečne výrobky. Z toho je 56 malých výrobní mliečnych výrobkov, ktoré vlastnia poľnohospodárske družstvá alebo právnické a fyzické osoby a všetky ostatné sú zaradené medzi stredné a veľké podniky. Z hľadiska štruktúry je rozhodujúcich 25 mliekarenských podnikov. Mlieko a mliečne výrobky patria k silným exportným komoditám. Slovenská republika je vo výrobe nosných výrobkov mliekarenského priemyslu (mlieko konzumné, smotana, maslo) sebestačná, ale absentuje sortiment výrobkov s vyššou pridanou hodnotou ako sú syry, tvarohové a smotanové výrobky a pod. V Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020  a OP Výskum a inovácie 2014 – 2020  je na rozvoj mliekarenského priemyslu naviazaných 30 mil. eur na rozširovanie a modernizáciu prevádzok, posilnenie výroby špecialít a tradičných regionálnych výrobkov a podpory výroby s vysokou pridanou hodnotou, čo zo sebou prinesie ďalší rozvoj mliekarenského priemyslu na Slovensku. Doplniť počet pracovníkov v mliekarenskom priemysle. V roku 2014 sa konalo pracovné rokovanie zástupcov mliekarenského priemyslu k téme nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily za účasti zástupcov stredných odborných škôl. Zo strany zamestnávateľov bol avizovaný záujem o vytvorenie jednej strednej odbornej školy, ktorá by vychovávala žiakov pre potreby celého mliekarenského priemyslu na Slovensku. V súčasnosti v sektore spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov pracuje približne 3000 zamestnancov.
 

2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu
 
Požiadavka: Na Slovensku je v súčasnosti zo strany zamestnávateľov avizovaný nedostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily. Na Slovensku sa v súčasnosti nepripravuje ani jeden žiak v odbore zameranom na výrobu piva – 2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu. Z uvedeného dôvodu požadujeme zaradiť odbor 2987 H 02 biochemik – výroba piva  sladu do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Odôvodnenie: Pivovarnícky a sladovnícky priemysel patria medzi popredné odvetvia potravinárskeho priemyslu na Slovensku. V súčasnosti zamestnáva približne 1700 zamestnancov a významne vplýva na ďalšiu zamestnanosť na Slovensku vytvorením približne 17000 pracovných miest v dodávateľských službách (dodávatelia surovín a materiálov, pivovary, hotelierstvo, reštaurácie, dopravné služby, obalové služby a pod.) Na Slovensku sa aktuálne vyrába pivo v dvoch veľkých pivovaroch a v 2 malých  pivovaroch. V posledných rokoch je však zaznamenaný veľký nárast vzniku mini pivovarov reštauračného typu. Za posledné tri roky ich vzniklo takmer 30. V Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020  a OP Výskum a inovácie 2014 – 2020  je na rozvoj pivovarnícko-sladovníckeho priemyslu naviazaných 22,5 mil. Eur na modernizáciu spracovateľských prevádzok, posilnenie výroby prostredníctvom inovatívnych programov a zvýšenie efektívnosti výroby piva.  V súčasnosti v sektore výroby piva a sladupracuje približne 2000 zamestnancov.
 

2962 H pekár
 
Požiadavka: Na Slovensku je v súčasnosti zo strany zamestnávateľov avizovaný nedostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily a záujem o vyšší počet absolventov ako je uvedené v dodatočnej potrebe absolventov v rokoch 2015 – 2017 podľa výstupov národného projektu RSOV a NP ÚPSRV – prognózy vývoja na trhu práce.. Z uvedeného dôvodu požadujeme zaradiť odbor 2962 H pekár do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Odôvodnenie: Pekárenský priemysel je najväčším potravinárskym odborom ako podľa počtu prevádzok tak aj z hľadiska počtu zamestnancov. V súčasnosti máme na Slovensku viac a 500 pekárskych prevádzok. Z uvedeného počtu je 20 veľkých priemyselných pekární, 40 stredných pekární a zvyšok tvoria malé remeselné pekárne. Celkový počet zamestnancov v pekárskom priemysle je  približne 10 000. V Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020  a OP Výskum a inovácie 2014 – 2020  je na rozvoj mlynského priemyslu naviazaných 30 mil. Eur na modernizáciu spracovateľských prevádzok, na inováciu a prípravu nových produktov s vyššou pridanou hodnotou, budovanie vlastných predajní a pod.
 

2963 H mlynár, cestovinár
 
Požiadavka: Na Slovensku je v súčasnosti zo strany zamestnávateľov avizovaný nedostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily. Na Slovensku sa v súčasnosti nepripravuje ani jeden žiak v odbore zameranom na mlynskú výrobu a cestovinárstvo – 2963 H mlynár, cestovinár. Z uvedeného dôvodu požadujeme zaradiť odbor 2963 H mlynár, cestovinár do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Odôvodnenie: Mlynský priemysel sa významnou mierou podieľa na zhodnocovaní domácej produkcie obilnín, ktoré v poľnohospodárskou sektore spolu s olejninami patria k najvýznamnejším komoditám, kde je naznačená stabilita a zvyšovanie osevných plôch a produkcie. Je teda strategickým záujmom zvyšovať produkciu mlynského odboru (v súčasnosti okolo 40 %) na Slovensku. V súčasnosti je na Slovensku prevádzkovaných 11 priemyselných a 28 malých mlynov. V cestovinárskom priemysle pôsobí na Slovensku 80 výrobcov. Z hľadiska významu na trhu máme 2 veľké firmy, ostatné sú malé podniky rodinného typu. Celkový počet zamestnancov v mlynskom a cestovinárskom priemysle je približne 1000. V Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020  a OP Výskum a inovácie 2014 – 2020  je na rozvoj mlynského priemyslu naviazaných 20 mil. Eur na modernizáciu spracovateľských prevádzok, na inováciu a prípravu nových produktov s vyššou pridanou hodnotou. 
 

2954 H mäsiar
 
Požiadavka: Na Slovensku je v súčasnosti zo strany zamestnávateľov avizovaný nedostatočný počet kvalifikovanej pracovnej sily a záujem o vyšší počet absolventov ako je uvedené v dodatočnej potrebe absolventov v rokoch 2015 – 2017 podľa výstupov národného projektu RSOV a NP ÚPSRV – prognózy vývoja na trhu práce. Z uvedeného dôvodu požadujeme zaradiť odbor 2954 mäsiar do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň upozorňujeme, že odbor je uvedený v Regionálnej stratégii Bratislavského samosprávneho kraja ako odbor s nedostatočným počtom absolventov na trhu práce.
 

Odôvodnenie: Mäsopriemysel je jeden zo strategických odvetví potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Na Slovensku je v súčasnosti aktívnych 83 bitúnkov a 17 bitúnkov má dočasne prerušenú činnosť. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na trhu 6 podnikov mäsopriemyslu. Absolventi odboru 2954 H mäsiar sú vyhľadávanými aj hydinárskym priemyslom. V súčasnosti máme na Slovensku 6 bitúnkov na porážanie hydiny a 39 rozrábkarní. Z hľadiska štruktúry majú najväčší podiel na trhu 3 podniky hydinárskeho priemyslu. Celkový počet zamestnancov v mäsovom a hydinárskom priemysle je 5000.     V Programe rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020  a OP Výskum a inovácie 2014 – 2020  je na rozvoj mäsopriemyslu a hydinárskeho priemyslu naviazaných 30 mil. Eur na modernizáciu spracovateľských prevádzok, na inováciu a prípravu nových produktov s vyššou pridanou hodnotou. 
 
3. Požiadavka a odôvodnenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k vyradeniu vybraných odborov zo skupiny odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II zo zoznamu  študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce navrhovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:   
 
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí 3. júla 2013 Koncepciu rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013 – 2020. Zo schválených uznesení vyplýva, že koncepcia je  východiskovým dokumentom, ktorý sa zaoberá produkčnou schopnosťou poľnohospodárstva, trvalo udržateľným rozvojom obhospodarovania lesov a rozvojom vidieka. Zároveň je koncepcia dôležitým východiskovým dokumentom pre čiastkové politiky v rámci sektoru pôdohospodárstva. Koncepcia určuje hlavné ciele, ktorých naplnenie má priamy vplyv na rast zamestnanosti. Vláda SR uznesením uložila ministrovi školstva a vedy výskumu a športu a ministrovi hospodárstva vytvoriť podmienky pre využitie fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020 na modernizáciu a zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho a drevospracujúceho priemyslu.
 
Od roku 2002 došlo v poľnohospodárskej prvovýrobe k výraznému úbytku pracovníkov v hlavnom zamestnaní. Zo 108,9 tis. pracujúcich sa znížil počet osôb viac ako o polovicu, a to  na 51,6 tis. (z toho 74 % mužov a 26 % žien). Príčina poklesu zamestnanosti v podmienkach Slovenska spočívala vo výraznom útlme poľnohospodárskej výroby spojenej s odbytovou krízou na domácom trhu, transformáciou, zánikom nepoľnohospodárskych aktivít a následne i nízkym podielom diverzifikačných aktivít, mzdovou neatraktivitou a v poslednom období aj ekonomickou a finančnou krízou.  Vláda SR počíta v ďalšom období so zvyšovaním sebestačnosti a s vytváraním nových pracovných miest. 
 
 
4210 M agropodnikanie
 
Požiadavka: Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet absolventov, ktorí budú viesť malé a stredné podniky, budú samostatne podnikať alebo sa uplatnia v štátnych a súkromných podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb, vo výskume, šľachtení, ale aj mimorezortných súkromných a štátnych spoločnostiach. Podľa schválenej koncepcie sa pre oblasť  živočíšnej výroby predpokladá zvýšenie zamestnanosti o 2 880 osôb a pre oblasť  rastlinnej výroby sa predpokladá zvýšenie zamestnanosti o 9 524 osôb.
Z uvedeného dôvodu požadujeme vyradiť  odbor 4210 M agropodnikanie zo zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nadbytočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Odôvodnenie: Priemerný vek pracujúcich v poľnohospodárstve v roku 2011 činil 45,9 roka a u žien až 46,8. Najmä u žien je priemerný vek od roku 1970 historicky najvyšší. To naznačuje, že v poľnohospodárstve nedochádza k  reprodukcii pracovných síl najmä u ženskej pracovnej sily. Pre poľnohospodársku prvovýrobu bude pre budúce obdobie nevyhnutná potreba generačnej obmeny pracovných síl. Na Slovensku má podľa schválenej koncepcie exitovať  výkonné, multifunkčné, environmentálne orientované a v podmienkach Európskej únie a globalizácie svetového trhu konkurencie schopné pôdohospodárstvo. Pôdohospodárstvo je okrem produkcie potravín významným výrobcom priemyslových surovín, tvorcom a ochrancom životného prostredia a krajiny, realizátorom ekonomických aktivít, zdrojom rozvoja a stabilizácie vidieka. Prírodné zdroje Slovenska umožňujú pôdohospodárskym odvetviam podieľať sa svojou produkciou a ekonomickými aktivitami, v porovnaní so súčasnosťou, vo výrazne väčšej miere na domácom trhu a v rámci plnenia prioritných cieľov v oblasti pôdohospodárstva na úrovni EÚ, primeraným spôsobom aj na zahraničnom obchode.
 
 
4215 rybárstvo
 
Požiadavka: Odbor 4215 rybárstvo je špecifickým odborom. Podľa Viacročného národného strategického plánu rozvoja akvakultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 je stanovený  cieľ vytvoriť podmienky výstavbou nových zariadení na zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.
Z uvedeného dôvodu požadujeme vyradiť  odbor 4215 rybárstvo zo zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nadbytočným  počtom absolventov pre potreby trhu práce vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Odôvodnenie: Slovensko patrí medzi vodnaté krajiny s dobrými predpokladmi na produkciu najmä lososovitých druhov rýb. Tento faktor významne ovplyvňoval doterajšiu produkciu rýb v rybochovných zariadeniach budovaných v druhej polovici 20. storočia. Zároveň sa u nás vyskytuje veľa termálnych prameňov, ktoré dávajú možnosť na ich využitie aj keď len sekundárne pre chov rýb.
Akvakultúru na Slovensku je možné rozdeliť do dvoch samostatných a špecifických skupín (oblastí): chov nížinných druhov rýb a pstruhárstvo, ktoré vystihuje jeden pojem, rybnikárstvo. Chov lososovitých druhov rýb sa rozvíja prevažne na severnom a strednom Slovensku v povodí rieky Váh, Turiec a Orava, na druhej strane najväčšie rybničné sústavy na
chov nížinných druhov rýb sa nachádzajú v klimaticky priaznivých podmienkach južnej časti
východného Slovenska, na západnom Slovensku a na Záhorí.
 
 
4219 lesníctvo
 
Požiadavka: Pri  zabezpečení hlavných lesníckych činností s priamym vplyvom na rozvoj zamestnanosti sa podľa Vládou SR schválenej koncepcie pôdohospodárstva pre roky 2013 - 2020 predpokladá zvýšenie zamestnanosti o 3 685 osôb. Zároveň na základe požiadaviek zamestnávateľov je požadovaný počet absolventov 150 za rok, pričom prepočet vychádzal  z počtu lesníkov, ktorý každoročne odchádzajú do dôchodku. Tento odhad vzhľadom na zvyšujúcu sa výmeru lesov, je reálny.
Z uvedených dôvodov požadujeme vyradiť  odbor 4219 lesníctvo zo zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nadbytočným  počtom absolventov pre potreby trhu práce vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Odôvodnenie: Les je pre verejnosť atraktívnym a výnimočným prostredím, ktoré je zároveň zdrojom poznania a prostriedkom výchovy. Dopyt po relaxácii v prírode sa zvyšuje. Jedným z nástrojov práce s verejnosťou je lesná pedagogika, ktorej cieľom je zlepšenie vzťahu verejnosti k lesníctvu, prispenie k objasneniu významu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a citlivému zaobchádzaniu s prírodou. Zahŕňa rôzne aktivity na formovanie pozitívnych postojov všetkých skupín obyvateľstva, ale najmä detí a mládeže k lesu a lesníctvu. Zabezpečenie tejto prioritnej úlohy si bude vyžadovať v rokoch 2013 -2016 kumulatívne 240 000 EUR, pričom tieto finančné prostriedky zabezpečia realizáciu činností, ktoré súvisia napríklad  so zabezpečením tréningových programov, zameraných na podporu mediálnej komunikácie zamestnancov lesníckych inštitúcií s verejnosťou, poradenskú, konzultačnú a vzdelávaciu činnosť pre lesných pedagógov - kontinuálne vzdelávanie lesných pedagógov; evidencia certifikovaných lesných pedagógov, vedenie štatistiky o činnosti v oblasti práce s verejnosťou; spoluprácu s organizáciami v sústave škôl a školských zariadení a ďalšími štátnymi a neštátnymi organizáciami v rezorte pôdohospodárstva a životného prostredia.
Počas rokov 2002-2011 sa počet pracujúcich v lesníctve znížil z 20,5 tis. osôb na 10,0 tis. osôb t. j. o 52,3 %. V roku 2011 pracovalo v lesníctve cca 80 % mužov a 20 % žien. Príčinou poklesu zamestnanosti v lesníctve bolo jednak zníženie objemu tradičných lesníckych činností, nerealizovanie činností, ktoré aktivujú dopyt po špecifických tovaroch a službách, t.j. hlavne činnosti na podporu lesnej turistiky, podporné činnosti na rozvoj tematického cestovného ruchu a pod., a jednak zvyšovanie produktivity práce v sektore lesníctva.
Až 40 % rozlohy Slovenska zaberajú lesy. Platná legislatíva SR najmä  Zákon o obhospodarovaní lesa určuje aj výmeru  lesa o ktoré sa má starať vedúci lesníckeho obvodu a samozrejme aj Odborný lesný hospodár (2.000 ha). V odbornom zameraní  Krajinná ekológia tohto študijného odboru získava absolvent  aj kvalifikáciu  potrebnú pre úrady životného prostredia.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce