XXIV. VZ RPPK Trnava: „Aj regióny majú aktívne pripomienkovať prípravu zákonov“

V Spoločenskom dome PD Jaslovské Bohunice sa dňa 8. apríla 2015 uskutočnilo XXIV. Valné zhromaždenie Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava.  Valné zhromaždenie otvoril riaditeľ úradu RPPK Trnava, Ing. Jozef Šumichrast, PhD. Privítal aj hosťa, Ing. Jozefa Artima, CSc., ústredného riaditeľa úradu SPPK, ktorý prijal pozvanie na valné zhromaždenie.

Správu Predstavenstva o činnosti RPPK Trnava za rok 2014 a hlavných úlohách v roku 2015 predniesol predseda predstavenstva RPPK Trnava, Ing. Oliver Šiatkovský. Zhodnotil v nej aj predchádzajúci rok, ktorý označil za veľmi špecifický a náročný. Hoci začiatok roka charakterizovalo na časti územia regiónu sucho,  májové zrážky porastom pomohli. Nielen hustosiate obilniny, ale i cukrová repa, repka olejná a ostatné plodiny v danom roku dosiahli vynikajúce úrody. 20%  až 40% pokles nákupných cien väčšiny rastlinných  komodít však nesplnil očakávania z vysokých tržieb.  Určite sa však v danom roku vyplatilo mať komodity zazmluvnené na konečnú cenu.

Trnavskí poľnohospodári počas minulého roka museli riešiť aj premnoženie hraboša poľného. Tento škodca im totiž zlikvidoval pomerne veľkú časť úrody a na boj s ním museli roľníci vynaložiť značnú časť peňazí. Z tohto dôvodu farmári zorganizovali dokonca aj seminár, ktorý sa stretol s veľkým záujmom poľnohospodárov. Situácia sa však nezlepšila ani v tomto roku. Trnavskí poľnohospodári preto tvrdia, že problém s názvom „hraboš poľný“ sa musí riešiť komplexne aj v spolupráci s ďalšími zodpovednými subjektami.  

         Rok 2014 charakterizovali aj dôsledky ruského embarga na európske potraviny. Poľnohospodári ho pocítili najmä v poklese cien ovocia a zeleniny, ale aj bravčového mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov. Znepokojujúcim faktorom je aj skutočnosť stále sa znižujúcich cien jatočných ošípaných, a aj tlak na znižovanie cien surového kravského mlieka s cenou hlboko pod 30 centov. Určitú neistotu v trnavskom regióne vyvoláva aj vývoj cukrovarníckeho  priemyslu.

Celý vlaňajší rok sa niesol hlavne v duchu rokovaní o SPP na roky 2014 – 2020. V tomto procese zohrala dôležitú úlohu aj SPPK a spolu s ňou aj podnety z regionálnych komôr. Trnavská RPPK sa aktívne zapojila do jej pripomienok. Výsledkom spoločného snaženia sú viaceré úspechy, kompromisy, ale aj neúspechy ako napríklad snaha o vyrovnanie priamych platieb. Podarilo  sa však zmeniť niektoré pôvodné reformné návrhy, ktoré by boli pre slovenských roľníkov doslova likvidačné.

Opäť sa ukázalo, že práve tento aktívny prístup je dôležitým faktorom pri tvorbe legislatívy, pretože je potrebné priamo z regiónov vysielať signály už pri tvorbe zákonov. RPPK Trnava sa snaží aktívne zapájať do tohto procesu, o čom svedčí aj množstvo podaných podnetov a pripomienok.

         V prednesenej správe Ing. Oliver Šiatkovský vyzdvihol aj veľmi dobrú spoluprácu celého trnavského regiónu medzi RPPK Trnava, RPPK Senica a RPPK Galanta. Na akcie, ktoré organizovala RPPK Trnava v roku 2014, prišlo 878 osôb a v tomto roku už 684 osôb. Výsledkom spolupráce je aj zasadnutie Krajskej rady trnavského kraja konanej dňa 11. marca 2015 v Trnave, na ktorej účastníci vyslovili podporu pre predsedu predstavenstva SPPK Ing. Milana Semančíka a podpredsedov predstavenstva  SPPK Ing. Alexandra Pastoreka a Ing. Dušana Janíčka, aby vo svojich funkciách pokračovali aj po XXVIII.VZ SPPK.

            Aj novovzniknutá spolupráca, ktorá vznikla na základe iniciatívy RPPK Trnava,  sa začína  postupne uvádzať do praxe: poľnohospodári budú môcť čerpať zvýhodnené PHM formou palivových kariet SLOVNAFT.

         Predseda predstavenstva RPPK Trnava Ing. Oliver Šiatkovský vyzdvihol taktiež spoločenskú funkciu RPPK Trnava. Popri všetkých  problémoch, ktoré sa snaží riešiť, totiž nezabúda každoročne ani na stretnutie terajších a bývalých predsedov a tradičný ples poľnohospodárov trnavského regiónu. Na ďalšie obdobie pripravuje RPPK Trnava semináre a školenia podľa aktuálnej potreby a taktiež chce v mesiaci máj organizovať nultý ročník stretnutia rodiny poľnohospodárov a priateľov trnavského regiónu spojeného s tradíciami a zábavou. V spolupráci s VUC Trnava a COOP Jednota i tento rok bude RPPK Trnava organizovať Deň úcty k poľnohospodárom v Červeníku.      

         Po prednesení správy Dozornej rady a schválení systému platenia členských príspevkov na rok 2015 nasledovala diskusia. V nej ako prvý vystúpil so svojím príspevkom ústredný riaditeľ SPPK Ing. Jozef Artim, CSc., ktorý prítomných oboznámil s aktuálnou situáciu v agrorezorte a predniesol najnovšie informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a pripravovaných výzvach PPA.

         Do diskusie sa so svojimi podnetmi zapojili viacerí delegáti, pričom sa týkali predovšetkým nového programového obdobia SPP na roky 2014-2020, ale i uskutočnených a pripravovaných aktivít RPPK Trnava.

         Na záver XXIV. Valného zhromaždenia Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava vystúpil predseda predstavenstva RPPK Trnava, Ing. Oliver Šiatkovský. Poďakoval sa prítomným za aktívnu účasť na VZ a ukončil rokovanie.

        

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce