Politici v Bruseli dosiahli dohodu o zostávajúcich otázkach SPP

Tieto zostali nedoriešené po dosiahnutí politickej dohody k SPP v júni 2013. Nasledovať by mali formálne voľby v Európskom parlamente a Rade, ktoré umožnia formálne prijať legislatívne texty a zabezpečia ich transpozíciu v roku 2014. Transpozícia by sa mala udiať do konca tohto roka a do platnosti by mali vstúpiť od 1. Januára 2014. To by malo farmárom priniesť väčšiu stabilitu. Prijaté boli aj právne akty k celkovému rozpočtu EÚ 2014-2020, čo je dobrým signálom pre poľnohospodárov aj spoločnosť.

Aspekty reformy o ktorých sa podarilo dosiahnuť dohodu len tento týždeň sú nasledovné:

Priame platby:

Zastropovanie a degresivita”: Politici sa dohodli na povinnej “degresivite” a dobrovoľnom “zastropovaní”. V praxi to znamená, že suma PP, ktorú poberá jednotlivý poberateľ (okrem platby na ozeleňovanie) bude redukovaná min. o 5% pre sumy nad 150 000 Eur. Aby bola braná do úvahy zamestnanosť, bude možné pred výpočtom odpočítať náklady na mzdy. Táto redukcia sa nevzťahuje na členské štáty (ČŠ), ktoré aplikujú tzv.  “redistributívnu platbu” v rámci ktorej najmenej 5% ich národnej obálky je vyčlenenej na redistribúciu na prvé hektáre všetkých fariem. Prostriedky “ušetrené” v rámci tohto mechanizmu zostávajú v príslušnom ČŠ alebo regióne a sú presunuté do obálky pre Rozvoj vidieka a môžu byť použité  bez akýchkoľvek požiadaviek kofinancovania.

Externá konvergencia: Národné obálky pre priame platby (PP) pre každý ČŠ budú progresívne prispôsobené takým spôsobom, že tie ČŠ, ktoré majú priemernú platby (v Eur na ha) v súčasnosti nižšiu ako 90% priemeru EU budú mať postupný vzrast ich obálky (o 1/3 rozdielu medzi ich súčasnou úrovňou a 90% priemeru EÚ). Navyše je garantované, že každý ČŠ dosiahne minimálnu úroveň do roku 2019. Sumy dostupné pre iné ČŠ ktoré poberajú viac ako je priemerná sadzba budú príslušne prispôsobené.

Transfer medzi piliermi: ČŠ budú mať možnosť presunúť do 15% ich národnej obálky pre PP (1. Pilier) do obálky pre Rozvoj vidieka (2. Pilier). Tieto sumy nebudú musieť byť kofinancované. ČŠ budú mať možnosť presunúť do 15% ich národnej obálky pre Rozvoj vidieka (RV) do obálky s PP alebo do 25% pre tie ČŠ, ktoré poberajú menej ako je 90% priemeru platieb EÚ.

Rozvoj vidieka:

Národné alokácie: Alokácie RV pre ČŠ sú zahrnuté v rámci základných nariadení, ale s možnosťou prispôsobiť tieto sumy prostredníctvom delegovaných aktov, ak to bude technicky nevyhnutné alebo vyžadované právnym aktom.

Sadzby kofinancovania: Maximálne sadzby kofinancovania EÚ budú do 85% v menej rozvinutých rgiónoch, predovšetkým v regiónoch menších Egejských ostrovov, 75% v prechodných regiónoch, 63% v iných prechodných regiónoch a 53% v iných regiónoch pre väčšinu platieb, ale môžu byť vyššie pre opatrenia podporujúce transfer vedomostí, kooperácie, ustanovenia skupín a organizácií výrobcov a zavádzania grantov pre mladých farmárov, ako aj pre projekty LEADER a pre výdavky spojené so životným prostredím a klimatickou zmenou v rámci rozličných opatrení.

 

Zdroj: tlačová správa COPA-COGECA, 25. 09. 2013

Spracovala: Ing. Bc. Marianna Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce