Aktuálne otázky a odpovede k AMS

Na základe podnetov od našich členov sme v tomto týždni znovu oslovili Pôdohospodársku platobnú agentúru s aktuálnymi otázkami týkajúcimi sa plošného monitorovania plôch (AMS).

Otázka SPPK: Prečo sa nedajú v systéme AMS – sivé políčka KD, resp. ich parcely, nahrávať fotografie? Ak systém neidentifikuje plochu, žiadateľ nahraním fotografie sám pomáha pri identifikácii obhospodarovania plochy a nie je nutné chodiť do terénu. Ušetrí sa tým čas a aj výjazdy do terénu. Dôležité - bude „sivá farba“ v tomto roku vyhodnocovaná v AMS, alebo bude znamenať nevyhnutnosť doplnkových návštev v teréne a meraní? Podľa informácie z júna tohto roku to môže v takom prípade znamenať aj oneskorené vyzývanie zo strany PPA na dokazovanie zo strany žiadateľa.

Odpoveď PPA: V zmysle platného vykonávacieho nariadenia k AMS sa plochy s nedostatočnou geometriou (malou výmerou alebo nevhodným tvarom) pre využitie satelitných scén Sentinel 1 a 2 považujú za nemonitorovateľné. To znamená, že pre kampaň 2023 budú tieto plochy vyňaté z množiny monitorovaných plôch a nie je potrebné ich dodatočne kontrolovať. Plochy, ktoré majú dostatočnú geometriu na monitorovanie, ale zároveň sú v GSAA zobrazené šedou farbou (úhory, sady, vinice, trvalé plodiny) budú zafarbené na zeleno alebo oranžovo v najbližšom zverejnenom prepočte predbežne 15.9., prípadne v týždni po 18.9.

 

Otázka SPPK: Pri zmenách využitia plochy, ale najmä časti plochy KD po podaní JŽ (napr. z kosenia na neskoré, či z pasenia na neskoré kosenie) ešte pred 14.07. ale aj pred 10.8. tieto plochy dáva do sivej farby. Ide pritom o súvislé plochy TTP o výmere niekoľko hektárov, nie sú to nejaké pásiky a pritom žiadateľ tento stav nezapríčinil.

Odpoveď: Semafor na predmetné plochy je vyhodnotený až po aplikovaní zmenovej požiadavky v deklaračnej časti žiadosti v systéme IACS príslušným administrátorom na regionálnom pracovisku. V konkrétnom prípade bola zmena aplikovaná do jednotnej žiadosti až po poslednej aktualizácii výsledkov AMS. Výsledky monitoringu teda nebolo možné napárovať na predmetný stav deklaračnej časti žiadosti.

 

Otázka: Ako je možné, že AMS vyhodnotil dňa 14.7.23 plochu zelenou farbou a následne 10.8.23 túto plochu už zmenil na oranžovú? V AMS musí byť stopa, ktorú tam niekto zaznamenal (buď sentinel, alebo zamestnanec PPA). Obsahuje AMS, alebo jeho vyhodnocovanie, nápravný prostriedok? Ak nie, tak je potrebné túto funkciu zabezpečiť.

Odpoveď: Toto bude zohľadnené v najbližšom zverejnenom prepočte. Stabilizácia zelenej farby z prvého behu ale platí iba pre plochy, kde prijímateľ nezasahoval do jej geometrie (teda nezmenil sa tvar, výmera alebo poloha plochy).

 

Otázka: V období po 11.08. sa stáva, že v pastevnej Ekoschéme pasením obhospodárená plocha vykazuje v AMS známky kosného využitia. Bude toto nesprávne vyhodnocovanie hospodárenia predmetom posudzovania a prípadných sankcií voči žiadateľovi? Ak áno, tak je tu otázka, či systém alebo zamestnanec PPA dokáže rozoznať pasenie a kosenie, alebo či je potrebné, aby žiadateľ v komentári ku geotagovanej fotografii uviedol spôsob využitia. Tento spôsob by však bol značne neefektívny, neúmerne by zaťažoval žiadateľa a nútil by poľnohospodára sledovať/preverovať vyhodnocovanie AMS na všetkých príslušných pozemkoch.

Odpoveď: V prípade, že prijímateľ deklaruje pastvu na ploche s ekoschémou, plocha je vyhodnotená zelenou farbou v prípade, že monitoring identifikuje kosenie alebo pasenie do legislatívne požadovaného termínu (pri deklarovanej pastve je to 31.7. príslušného roka). Každopádne uvedenie spôsobu využitia v iných prípadoch, kedy je plocha oranžová, je vítané a rozhodne to pomôže hodnotiteľovi PPA pri identifikácii operácie na dodatočných dôkazoch (napr. na geotagovaných fotografiách, leteckých snímkach, satelitných scénach atď.).

 

Otázka: Zatiaľ sme nepostrehli, že by v AMS bola nejako riešená červená farba. Ak to PPA spustí až po uzavretí AMS (kedy, údajne po 15.10.?) predpokladáme veľký časový tlak, vysvetľovanie žiadateľa a aj spätné predkladanie geotagovaných fotografií a dôkazov, čo neúmerne zaťaží žiadateľov, ako aj PPA a môže v konečnom dôsledku znamenať pomerne nízky podiel žiadateľov vyplatených v decembri roku podania žiadosti (2023).

Odpoveď: Červená farba v AMS bude zobrazovaná až po 15.10., kedy prijímateľom uplynie posledný termín na možnú reakciu k oranžovej ploche. Dovtedy plocha nemôže byť zobrazená na červeno, nakoľko žiadateľ stále má priestor na reakciu. Spätné predkladanie dôkazov nebude možné, nakoľko 15.10. sa uzatvára editačné prostredie v GSAA, v ktorom sa nahrávajú aj geotagované fotografie. Červená farba bude znamenať finálne nesplnenie podmienok pre tú konkrétnu plochu.

 

Otázka: 06.09. dostali žiadatelia pravdepodobne hromadný email, v ktorom je oznámené, že na ich žiadostiach boli zistené potenciálne nezrovnalosti. Žiadateľ však nevie dodať, doslovne vyrobiť geotegované fotografie spred mesiaca alebo aj skôr, má teda vyrobiť aktuálne fotografie bez komentára, alebo má radšej pridať komentár vysvetľujúci plnenie podmienok, napríklad kosenie v určených termínoch?

Odpoveď: Áno, včera 06.09. sme zasielali hromadný email žiadateľom, ktorí majú (alebo mali) potenciálnu nezrovnalosť z AMS v GSAA. To, že geotagované fotografie budú vyhotovované až v septembri, teda v niektorých prípadoch týždne po zbere plodiny alebo výkone kosenia / pasenia, je v aktuálnej kampani v poriadku a rátame s tým. Prijímatelia v tomto smere nemusia mať obavy. Samozrejme informácia k takejto fotografii v znení „pestovaná bola pšenica jarná na celej ploche“ alebo „prvá kosba na ploche prebehla 28.7.“ je pomôckou pre hodnotiteľa platobnej agentúry, ktorá celý proces uľahčí. Prijímateľov teda ubezpečujeme, že plne akceptujeme, že fotografie zo septembra už nemusia zachytávať deklarovanú plodinu alebo výkon agrotechnickej operácie na TTP. V takýchto prípadoch odporúčame k fotografii pridať poznámku s uvedením napríklad údaju o agrotechnickej operácii z knihy honov alebo údaj o pestovanej plodine.

Zároveň ďalšie otázky, ktoré už boli PPA adresované minulý týždeň nájdete TU.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce