Systém platenia členských príspevkov do SPPK pre rok 2023

Valné zhromaždenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory podľa
čl. 16 ods. 4 Stanov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Stanovy SPPK“) ustanovuje zásady systému platenia členských príspevkov  pre rok 2023 nasledovne

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Týmto systémom platenia členských príspevkov sa riadi ročný členský príspevok do SPPK v príslušnom roku.
 2. Valné zhromaždenie regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „RPPK“ a regionálnej komory so štatútom (ďalej len „RKŠ“) schvaľuje systém platenia členských príspevkov do RPPK a RKŠ s väzbou na ním schválený ročný rozpočet, pričom platia ustanovenia čl. 14 ods. 3 a čl. 16 ods. 5 a 7 Stanov SPPK.

Článok 2

Všeobecné zásady

 

 1. Členské organizácie hospodáriace na pôde, vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov, platia členský príspevok podľa sadzieb stanovených na 1 ha verifikovanej poľnohospodárskej pôdy za predchádzajúci kalendárny rok (základ členského príspevku). Súčasne je stanovená minimálna výška členského príspevku.
 2. Členské organizácie zo spracovateľského priemyslu, biologických, technických a obchodných služieb a ďalšie členské organizácie s hospodárskou činnosťou, ak nie je ustanovené inak, platia členské príspevky podľa sadzieb stanovených v závislosti od výšky ročných tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb za predchádzajúci kalendárny rok (základ členského príspevku) v príslušnej tabuľke. Súčasne je stanovená minimálna výška členského príspevku a maximálna výška členského príspevku.
 3. Členské organizácie bez hospodárskej činnosti platia pevne stanovenú výšku členského príspevku; to platí aj v prípade iných členských subjektov, ak tak ustanoví tento systém platenia členských príspevkov.
 4. Základ a sadzba ročného členského príspevku a pevne stanovená výška členského príspevku je stanovená pre SPPK. Valné zhromaždenie SPPK ich môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť. Valné zhromaždenie RPPK alebo RKŠ súčasne stanovuje výšku členských príspevkov určených pre ich vlastnú činnosť.
 5. Členské subjekty sa môžu rozhodnúť, prostredníctvom ktorej RPPK alebo RKŠ budú platiť členské príspevky do SPPK. Evidenciu členských príspevkov a odvodu členských príspevkov do SPPK vedie úrad SPPK. Členovia, ktorí sú členmi priamo cez úrad SPPK, platia členské príspevky úradu SPPK.
 6. Za členský subjekt, ktorý pôsobí v územných obvodoch viacerých RPPK, odvádza členský príspevok tá zložka, ktorá má právnu subjektivitu v danom územnom obvode. Ak právnu subjektivitu má viac zložiek členského subjektu, odvádzajú členský príspevok po vzájomnej dohode pomerne.
 7. V prípade nezaplatenia členského príspevku alebo odvodu členských príspevkov riadne a včas vzniká právo požadovať popri dlžnej sume úrok z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý začatý mesiac omeškania.
 8. Podnikateľské subjekty, ktoré sú v likvidácii alebo bol na ne vyhlásený konkurz, prestávajú byť platiteľom členských príspevkov. Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu alebo rozhodnutia súdu o zrušení spoločnosti sa pre daný podnikateľský subjekt vypočíta alikvotný členský príspevok.
 9. Kontrola platenia členských príspevkov a sankčné opatrenia za porušovanie členských povinností pri platení členských príspevkov patria do kompetencie dozornej rady SPPK, RPPK alebo RKŠ, pričom je vykonávaná v spolupráci s úradom SPPK, RPPK alebo RKŠ.
 10. Podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov platí, že členské príspevky z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov daňovníka sa zahrnú do základu dane maximálne do úhrnnej výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 € ročne.
 11. Členské organizácie sú povinné poskytovať úradu SPPK, RPPK a RKŠ údaje potrebné pre výpočet členských príspevkov v zmysle tohto systému. RPPK a RKŠ sú povinné zaslať údaje o výmere verifikovanej pôdy a tržbách za predchádzajúci rok 2022 do 31.05.2023 na úrad SPPK.
 12. O sporných prípadoch stanovenia a platenia členských príspevkov a odvodu členských príspevkov rozhoduje Dozorná rada SPPK.
 13. Členovia SPPK, ktorí majú záväzok voči SPPK z titulu nezaplatenia členských príspevkov za predchádzajúce obdobie, sú povinní uhradiť svoj záväzok pričom platí, že odvod na činnosť úradu SPPK sa vykoná podľa Systému platenia členských príspevkov SPPK platného v čase vzniku záväzku.
 14. Hodnota vypočítanej výšky členského príspevku alebo odvodu členských príspevkov sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
 15. Členský príspevok alebo odvod členských príspevkov sa pokladá za zaplatený dňom pripísania sumy členského príspevku  alebo odvodu členských príspevkov na účet úradu komory. 
 16. Platí, že zaplatený členský príspevok za príslušným kalendárny rok, v ktorom členstvo zaniká, sa nevracia.
 17. Ak členstvo vzniká v priebehu roka, stanoví sa alikvotná časť ročného členského príspevku, ktoré priradí Predstavenstvo SPPK v zmysle tohto systému platenia členských príspevkov.
 18. Zníženie členského príspevku alebo odvodu členského príspevku je možné len v osobitných prípadoch na základe žiadosti člena alebo príslušnej RPPK a RKŠ, ktorá musí obsahovať odôvodnenie požadovaného zníženia členského príspevku alebo odvodu členského príspevku. O znížení členského príspevku alebo odvodu členského príspevku rozhoduje Predstavenstvo SPPK.

 

Článok 3

Platobné podmienky a lehota splatnosti členských príspevkov

 1. Odvod členských príspevkov príslušnou RPPK sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet SPPK v dvoch splátkach na základe dvoch výmerov odvodu členských príspevkov (ďalej len výmer), a to nasledovne
 1. 1. výmer vystavený na 50 % odvodu členských príspevkov podľa výmeru z roku 2022 so splatnosťou v termínoch do 15.02.2023 (min. 70 % z vystaveného výmeru) a do 30.04.2023 (100 % z vystaveného výmeru),
 2. 2. výmer vystavený, po vypočítaní odvodu členských príspevkov podľa skutočných hodnôt verifikovanej pôdy a tržieb za rok 2022, na celkovú výšku odvodu členských príspevkov na rok 2023 s odpočítaním výšky odvodu členských príspevkov vyrubeného 1. výmerom,  so splatnosťou do 30.11.2023 (100 %).
 1. Odvod členských príspevkov príslušnou RKŠ sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet úradu SPPK v dvoch splátkach na základe jedného výmeru odvodu členských príspevkov so splatnosťou do 15.02.2023 ( 50 %) a do 30.06.2023  (100 %).
 2. Členovia s členstvom organizovaným prostredníctvom úradu SPPK platia členský príspevok bezhotovostným prevodom na bankový účet  úradu SPPK na základe jedného výmeru so splatnosťou do 30.06.2023.

 

Sadzby členských príspevkov

 

Článok 4

Sadzby členských príspevkov v prípade členstva organizovaného

prostredníctvom RPPK

 1. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov hospodáriacich na pôde, vrátene samostatne hospodáriacich roľníkov, je sadzba odvodu členského príspevku do úradu SPPK 0,29 € za každý ha verifikovanej poľnohospodárskej pôdy. Súčasne platí, že minimálna výška odvodu členského príspevku v tejto skupine podnikateľských subjektov je 14,50 €. Minimálna výška odvodu členského príspevku sa vzťahuje iba na podnikateľské subjekty do 50 ha.
 2. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré pôsobia v spracovateľskom priemysle, technických, biologických a obchodných službách a pre iné podnikateľské subjekty s hospodárskou činnosťou, ak nie je ustanovené inak, sa sadzba odvodu členských príspevkov stanovuje podľa tabuľky č. 1 v závislosti od výšky ročných tržieb za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb za predchádzajúci kalendárny rok (pozn. Výsledovka UČ. POD 2-01, riadky 03+04+05, časť účt. tr. 6 podľa zákona). Platí, že v tejto skupine podnikateľských subjektov je pre jedného člena minimálna výška odvodu členského príspevku 200 € a maximálna výška odvodu členského príspevku je 6 900 €. Sadzby odvodu členských príspevkov v tejto skupine podnikateľských subjektov sú stanovené podľa tržieb nasledovne

       Tabuľka č. 1

do  160 000 € tržieb

200 €

 

 

do  340 000 € tržieb

200 €

za každých 30 tis. € nad 160 000 €        + 28 €

maximálne............. 368 €

do  820 000 € tržieb

368 €

za každých 30 tis. € nad 340 000 €         + 18 €

maximálne............. 656 €

do 1 660 000 € tržieb

656 €

za každých 30 tis. € nad 820 000 €         + 12 €

maximálne............. 992 €

do 2 380 000 € tržieb

992 €

za každých 30 tis. € nad 1 660 000 €      + 10 €

maximálne.......... 1 232 €

do 3 310 000 € tržieb

1 232 €

za každých 30 tis. € nad 2 380 000 €        + 8 €

maximálne.......... 1 480 €

do  6 310 000 € tržieb

1 480 €

za každých 30 tis. € nad 3 310 000 €        + 6 €

maximálne.......... 2 080 €

do  9 310 000 € tržieb

2 080 €

za každých 30 tis. € nad 6 310 000 €        + 5 €

maximálne.......... 2 580 €

do 16 510 000 € tržieb

2 580 €

za každých 30 tis. € nad 9 310 000 €   + 4,50 €

maximálne...........3 660 €

do 33 190 000 € tržieb

3 660 €

za každých 30 tis. € nad 16 510 000 € + 3,50 €

maximálne...........5 606 €

nad 33 190 000 € tržieb

5 606 €

za každých 30 tis. € nad 33 190 000 €      + 3 €

maximálne však  6 900 €

V prípade, že členský subjekt neposkytne v stanovenom termíne aktuálnu výšku tržieb za predchádzajúci kalendárny rok, základom výpočtu odvodu členského príspevku je výška členských príspevkov za predchádzajúci rok zvýšená o 10 %.

V prípade, že členský subjekt nevie dokladovať výšku tržieb do 160 000 €, platí členský  príspevok vo výške stanovenej v odseku 5.

 1. Pre právnické osoby pôsobiace v oblasti bankovníctva je výška odvodu členského príspevku stanovená jednotne v sume 5 000 €.
 2. Pre právnické osoby pôsobiace v oblasti poisťovníctva je výška odvodu členského príspevku stanovená jednotne v sume 3 500 €.
 3. Pre členské subjekty bez hospodárskej činnosti ako sú občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, komory, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, výskumné inštitúcie s výnimkou členov podľa odseku 6 a 7, je minimálna výška odvodu členského príspevku stanovená v sume 500 €.
 4. Pre členské subjekty bez hospodárskej činnosti pôsobiace v oblasti školstva ako sú základné, stredné a vysoké školy, je minimálna výška odvodu členského príspevku stanovená v sume 50 €.
 5. Pre fyzické osoby – nepodnikateľov je výška odvodu členského príspevku stanovená v sume  50 €.
 6. Ak členskému subjektu, nie je možné určiť výšku členského príspevku podľa odseku
  1 až 7, platí členský príspevok vo výške ustanovenej v odseku 7. 

 

Článok 5

Sadzby členských príspevkov v prípade členstva organizovaného

prostredníctvom RKŠ

V prípade členov s členstvom organizovaným prostredníctvom RKŠ platí, že príslušné RKŠ odvádzajú členské príspevky v pevne stanovenej výške, a to nasledovne

Slovenský cukrovarnícky spolok                                         14 000 €

Slovenský mliekarenský zväz                                             14 000 €

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu                         14 000 €

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku                7 000 €

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov                 6 000 €

 

Článok 6

Sadzby členských príspevkov v prípade individuálneho členstva organizovaného

prostredníctvom úradu SPPK

 1. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov hospodáriacich na pôde, vrátene samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí sú členmi cez úrad SPPK, je sadzba členského príspevku do SPPK stanovená vo výške 1 € za každý ha verifikovanej poľnohospodárskej pôdy. Minimálny členský príspevok v tejto skupine podnikateľských subjektov je 50 €.
 2. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré pôsobia v spracovateľskom priemysle, technických, biologických a obchodných službách a pre iné podnikateľské subjekty s hospodárskou činnosťou, ak nie je ustanovené inak, sa sadzba členských príspevkov stanovuje podľa tabuľky č. 2 v závislosti od výšky ročných tržieb za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb za predchádzajúci kalendárny rok (pozn. Výsledovka UČ. POD 2-01, riadky 03+04+05, časť účt. tr. 6 podľa zákona). Platí, že v tejto skupine podnikateľských subjektov je pre jedného člena minimálna výška členského príspevku 200 € a maximálna výška členského príspevku je 6 900 €. Sadzby členských príspevkov v tejto skupine podnikateľských subjektov sú stanovené podľa tržieb nasledovne

 

Tabuľka č. 2

do  160 000 € tržieb

200 €

 

 

do  340 000 € tržieb

200 €

za každých 30 tis. € nad 160 000 €        + 28 €

maximálne............. 368 €

do  820 000 € tržieb

368 €

za každých 30 tis. € nad 340 000 €         + 18 €

maximálne............. 656 €

do 1 660 000 € tržieb

656 €

za každých 30 tis. € nad 820 000 €         + 12 €

maximálne............. 992 €

do 2 380 000 € tržieb

992 €

za každých 30 tis. € nad 1 660 000 €      + 10 €

maximálne.......... 1 232 €

do 3 310 000 € tržieb

1 232 €

za každých 30 tis. € nad 2 380 000 €        + 8 €

maximálne.......... 1 480 €

do  6 310 000 € tržieb

1 480 €

za každých 30 tis. € nad 3 310 000 €        + 6 €

maximálne.......... 2 080 €

do  9 310 000 € tržieb

2 080 €

za každých 30 tis. € nad 6 310 000 €        + 5 €

maximálne.......... 2 580 €

do 16 510 000 € tržieb

2 580 €

za každých 30 tis. € nad 9 310 000 €   + 4,50 €

maximálne...........3 660 €

do 33 190 000 € tržieb

3 660 €

za každých 30 tis. € nad 16 510 000 € + 3,50 €

maximálne...........5 606 €

nad 33 190 000 € tržieb

5 606 €

za každých 30 tis. € nad 33 190 000 €      + 3 €

maximálne však  6 900 €

V prípade, že členský subjekt neposkytne v stanovenom termíne aktuálnu výšku tržieb za predchádzajúci kalendárny rok, základom výpočtu členského príspevku je výška členského príspevku za predchádzajúci rok zvýšená o 10 %.

V prípade, že členský subjekt nevie dokladovať výšku tržieb do 160 000 €, platí členský  príspevok vo výške stanovenej v odseku 5.

 1. Pre právnické osoby pôsobiace v oblasti bankovníctva je výška členského príspevku stanovená v sume 5 000 €.
 2. Pre právnické osoby pôsobiace v oblasti poisťovníctva je výška členského príspevku stanovená jednotne v sume 3 500 €. 
 3. Pre členské subjekty bez hospodárskej činnosti ako sú občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, komory, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, s výnimkou členov podľa odseku 6 až 9 je minimálna výška členského príspevku stanovená v sume 500 €.
 4. Pre členské subjekty bez hospodárskej činnosti pôsobiace v oblasti výskumu ako sú výskumné inštitúcie, je minimálna výška členského príspevku stanovená v sume 750 €.
 5. Pre členské subjekty bez hospodárskej činnosti pôsobiace v oblasti školstva ako sú základné, stredné a vysoké školy, je minimálna výška členského príspevku stanovená v sume 50 €.
 6. Pre fyzické osoby – nepodnikateľov je výška členského príspevku stanovená v sume
  200 €.
 7. Pre vybrané členské subjekty platí nasledovná výška individuálneho členského príspevku:

AGRION - Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR     3 400 €

Ovocinárska únia SR                                                                               1 000 €

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka                                                     3 000 €

Slovenská asociácia chovateľov ošípaných SACHO                             3 000 €

Únia hydinárov Slovenska                                                                       3 000 €

Slovenská spoločnosť mlynárov                                                              1 000 €

Slovenský konzervárenský zväz                                                              1 000 €

Zemiakarský a zeleninársky zväz Slovenskej republiky                      1 000 €

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku                                              1 000 €

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice                                        1 000 €

Zväz pestovateľov cukrovej repy na Slovensku                                    1 000 €

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska                                            1 000 €

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska                                              1 000 €

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku                               1 000 €

Agropodnik, a.s.                                                                                        6 900 €

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s                                                          5 000 €

ENAGRO, a.s.                                                                                           6 900 €

Dan Slovakia Agrar, a.s.                                                                                 6 700 €

       Agropoistenie, s.r.o.                                                                                         5 780 €

PALMA, a.s.                                                                                                    5 000 €

Mapagro, s r.o.                                                                                                   500 €

CAC Finance, a.s.                                                                                            3 000 €

IKEA Industry Slovakia, s.r.o., o.z. Malacky Boards                                  1 500 €

PRILLINGER Slovensko, spol. s r.o.                                                               500 €

Duslo, a.s.                                                                                                            500 €

Polnovakia Agrar, s.r.o.                                                                                  6 900 €

GRANDEN s.r.o.                                                                                             5 780 €

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra                                               500 €

 1. Ak členskému subjektu, nie je možné určiť výšku členského príspevku podľa odseku
  1 až 9, platí členský príspevok vo výške ustanovenej v odseku 8. 

 

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

 1. Tento systém platenia členských príspevkov do SPPK schválilo uznesením XXXV. Valné zhromaždenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na svojom zasadnutí, ktoré bolo zvolané 26. mája 2022 v Nitre.
 2. Tento systém platenia členských príspevkov SPPK je záväzný pre všetky členské subjekty.
 3. Tento systém platenia členských príspevkov nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

 

V Nitre 26. mája 2022

 

Robert Kovács

predseda dozornej rady

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

 

Emil Macho

predseda

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce