Daň z motorových vozidiel 2015

Od 1. januára 2015 platí nová právna úprava dane z motorových vozidiel. Narodná rada Slovenskej republiky prijala 26. novembra 2014 zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2015. Týmto zákonom sa daň z motorových vozidiel, doteraz ako miestna daň, mení na daň štátnu.

 

Nová právna úprava platná od začiatku tohto roka ovplyvní podávanie daňových priznaní naplno až v roku 2016. Napriek tomu prináša niekoľko noviniek už pri tohoročnom podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2014. Jednou zo zásadných zmien pre osoby podnikajúce v poľnohospodárskej výrobe je oslobodenie vozidiel výhradne používaných v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe od dane z motorových vozidiel. Táto zmena nemá vplyv na výpočet dane za rok 2014, ale ovplyvní platenie preddavkov na daň za rok 2015. 

 

Tohtoročné podávanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2014 a platenie preddavkov na daň za rok 2015

 

1. Podávanie daňových priznaní 2014     

     

Finančné riaditeľstvo SR na svojom webovom sídle uviedlo: "Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel ostáva posledný týždeň.  Daňové priznanie je potrebné podať do 2. februára a v tomto termíne aj daň uhradiť. Pre výpočet dane za zdaňovacie obdobie 2014 použijú podnikatelia ročné sadzby dane určené vo všeobecne záväzných nariadeniach VUC  platné na rok 2014. Daňovníci podávajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach na  tlačive daňového priznania schváleného  Opatrením MF SR z 10. septembra 2012 č. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel." Tento rok sa daňové priznanie posledný krát podáva po starom. 

 

Pozor na jednu zo zásadných zmien pri podávaní daňového priznania v prípade organizačných zložiek právnických osôb. V roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014 nepodáva daňové priznanie  organizačná zložka, ale právnická osoba, ktorá má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú organizačnú zložku podľa miesta evidencie vozidla.

 

Príklad: Ak má firma so sídlom v Bratislave organizačné zložky v Košiciach a vo Zvolene a zároveň sú tieto vozidlá evidované na dopravnom inšpektoráte v Košiciach a vo Zvolene, daňovník podáva daňové priznanie  na Daňový úrad v Košiciach a v Banskej Bystrici. 

Príklad: Právnická osoba so sídlom v Nemecku má na území Slovenskej republiky organizačné zložky v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Organizačné zložky sú ako držitelia motorových vozidiel zapísané na dopravnom inšpektoráte v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Podľa § 13 zákona o dani z motorových vozidiel, správu dane vykonáva miestne príslušný daňový úrad podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. V tomto prípade právnická osoba, ktorá má sídlo v Nemecku, podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na príslušný daňový úrad v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave.

 

Daňovníci podávajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2014 na mieste podľa nasedujúcich pravidiel. Na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili najneskôr 31. decembra 2014, je od 1. januára 2015 príslušný správca dane podľa § 13 nového zákona.  Podľa § 13 je ním daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka podľa § 3 písm. e), správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

 

2. Platenie preddavkov na daň za rok 2015

 

Nový zákon vymedzuje preddavok na daň ako povinnú platbu počas zdaňovacieho obdobia, ktorú si daňovník určí z predpokladanej dane. Finančné riaditeľstvo SR v tejto súvislosti upozorňuje, že podkladom pre určenie výšky predpokladanej dane na rok 2015 je ročná sadzba dane uvedená  v prílohe č. 1 nového zákona upravená  v zmysle § 7. Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 nového zákona (zavádzajúci zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane) za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2015. Do predpokladanej dane sa nezapočítava sadzba dane za tie vozidlá, ktoré sú v zmysle § 4  nového zákona oslobodené od dane (to znamená, že pri určení platenia preddavkov na daň 2015 sa do predpokladanej dane roku 2015 nezapočítavajú sadzby dane za vozidlá výhradne používane v poľnohospodárskej výrobe a lesnej výrobe).

Pri určení predpokladanej dane daňovník buď zníži ročnú sadzbu dane alebo ročná sadzba dane zostane zachovaná podľa prílohy č. 1, alebo zvýši ročnú sadzbu dane podľa § 7 ods. 1 až 3 zákona počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla. Údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II. Daňovník, ktorý bude podávať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2014 v daňovom priznaní určí na riadku 40 predpokladanú daň na zdaňovacie obdobie roku 2015 podľa § 10 ods. 2 zákona i napriek tomu, že na uvedenom riadku je uvedený § 91 ods. 5 zákona k 1. januáru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Príklady určenia predpokladanej dane upravuje Metodické usmernenie § 10, § 13 a 15 zákona č. 361/2014 Z. z., ktoré je možné nájsť po kliknutí na link uvedený na záver.

 

Preddavky na daň sú naďalej štvrťročné alebo mesačné. To či je daňovník povinný platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň, závisí od výšky predpokladanej dane. Teda 

  • ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur daňovník preddavky na daň neplatí,
  • ak výška predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, daňovník platí štvrťročné preddavky vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
  • ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane a sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Daňovník, ktorý platil preddavky na daň, celoročnú daň je povinný vyrovnať v lehote na podanie priznania.

 

Ročná sadzba dane, zníženie a zvýšenie dane podľa § 6 a § 7 nového zákona

Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 nového zákona. Ročné sadzby dane podľa nového zákona sú platné pre územie celej republiky (už nie sú ustanovené všeobecne záväzným nariadením  podľa krajov, ako to bolo v minulosti). 

1. Ročná sadzba dane sa ZNÍŽI o:

  • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (37 - 72 mesiacov),
  • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (73 - 108 mesiacov).       

3. Ďalších 36 mesiacov (t. j. od 109 do 144 mesiacov) sa použije ročná sadzba uvedená v prílohe č.1 nového zákona.

2. Ročná sadzba dane sa ZVÝŠI o:

  • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (145 - 156 mesiacov),
  • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie.

 

Viac informácií o novej právnej úprave dane z motorových vozidiel sa nachádza v materiáloch vypracovaných Finančným riaditeľstvom SR, ktoré uvádzame v závere ako zdroj.

 

Zdroj:

 

V Bratislave 26.01.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce