Zapojte sa do pripomienkovania

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh poslanca NR SR Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle navrhovanej úpravy Slovenský pozemkový fond má mať právo odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky alebo len niektoré z nich riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára. Navrhuje sa povinnosť Slovenského pozemkového fondu bezodkladne vypovedať nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nevykonáva na prenajatom pozemku poľnohospodársku činnosť, ktorá je pre využitie pozemku určená. Zároveň sa má zaviesť povinnosť nájomcu jedenkrát ročne do 31.12. daného kalendárneho roka predložiť Slovenskému pozemkovému fondu „čestné prehlásenie“ s overeným podpisom nájomcu, že prenajatá pôda je užívaná v súlade s pravidlami uvedenými v nájomnej zmluve.

Pripomienky členov SPPK je potrebné zaslať  najneskôr do 26. 10. 2022 do 14.00 hod. na mail: [email protected]      

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce