Zníženie používania pesticídov vo vinohradníctve

Cezhraničný výskumný projekt ClimVino má za cieľ výrazne znížiť používanie pesticídov vo vinohradoch v Burgenlande a na Slovensku. Pomocou meracích staníc, ktoré poskytujú štvrťhodinové hodnoty vlhkosti vzduchu a listov, teploty a zrážok, sa v centrálnom počítači vypočítavajú návrhy kedy je optimálny čas na ošetrenie rastlín. Tieto výsledky si potom môžu vinohradníci prezerať a pristupovať k nim na webovej stránke www.climvino.eu. Vinohradníci z regiónu na projekt zareagovali mimoriadne dobre. Projekt potrvá do októbra 2022. 7. júna partneri projektu, ktorými na SK sú Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska a stredné odborné školy Rakovice a Modra, uskutočnili prezentáciu výsledkov.

„Choroby viniča nepoznajú hranice, a preto sme sa rozhodli pre tento spoločný projekt, aby sme vinohradníkom vďaka vyhodnocovaniu výsledkov regionálne rozmiestnených meracích zariadení poskytli údaje, ktoré potrebujú na ekologické a efektívne pestovanie viniča a produkciu hrozna,“ vysvetľuje Dipl.-Ing. Richard Schönstein počas záverečnej prezentácie 7. júna v Eisenstadte. Príležitosť pozrieť sa späť za veľmi úspešným projektom využilo približne 60 ľudí z Rakúska a Slovenska.

Správa rakúskych a slovenských partnerov poskytla komplexný pohľad na samotný projekt, jeho doterajšie výsledky a výsledky výskumu v Rakúsku a na Slovensku.

Výskumný projekt ClimVino

V Rakúsku bolo na jeseň 2019 uvedených do prevádzky 23 staníc od výrobcu OTTHydroMet. S ich pomocou je možné vykonávať optimalizáciu ošetrovania vinohradu vďaka neustále sa vyskytujúcim údajom z meraní. Spolkový úrad pre vinohradníctvo (BAWB) analyzuje prítomnosť háďatiek, baktérií a vírusov na rastlinách na všetkých miestach. V blízkosti meracích zariadení sa týždenne zisťuje aj fenológia viniča. O rok neskôr bolo na Slovensku uvedených do prevádzky ďalších 25 staníc, takže dnes 48 staníc dodáva namerané dáta do spoločnej dátovej platformy.

Týmto spôsobom sa určí optimálny čas na ošetrenie rastlín, čo vedie k zníženiu používania pesticídov. Takto možno lepšie zabezpečiť existenciu a zdravotný stav viniča a zlepšiť kvalitu hrozna. Zníženie pesticídov o viac ako 50 percent považujú odborníci za celkom dosiahnuteľné. „Vinári veľmi dobre akceptujú namerané údaje zo staníc, ktoré boli prvýkrát zriadené v roku 2020 – a vďaka novej verejnej domovskej stránke je všetkým vinohradníkom v štáte umožnený a zjednodušený prístup k údajom z meraní a analýz,“ hovorí Dipl.-Ing. Dietmar Wippel.

Rozbor údajov si robia samotní vinohradníci – za podpory vinohradníckych odborníkov, ktorí sami vyvodzujú závery o možných ochoreniach viniča a formách liečby. Každý rok sa vinohradníkom ponúkajú ďalšie kurzy, aby sa ďalej zlepšila interpretácia a využitie údajov.

Okrem pozitívnych ekologických vplyvov sú významné aj ekonomické efekty. Znížením počtu ošetrení sa skráti čas používania vinohradníckej techniky a zníži sa množstvo práce. Pozitívnym „vedľajším účinkom“ je, že sa môžu znížiť rezíduá pesticídov aj v produkte, pôde a vode.

Projektovými partnermi projektu „CLIMVINO“ sú Výskumný ústav pre energetické a environmentálne plánovanie, ekonomiky a analýzy trhu, Federálny úrad pre vinohradníctvo BAWB, Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Vinohradnícka škola Modra a Spojená škola Rakovice – spoločným cieľom je znížiť preventívne aplikovaný herbicíd, znížiť používanie fungicídov a insekticídov. Zároveň však musí byť zaručená bezpečnosť pred väčšími epidémiami rastlín.

Projekt je podporovaný vládou Burgenlandu, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Burgenlandskou poľnohospodárskou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou komorou, slovenským Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, Zväzom vinohradníkov Burgenland, Burgenland Tourism a Poľnohospodárskou odbornou školou v Eisenstadte.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN