Stanovisko SPPK k energiám

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora žiada vládu SR, aby pri hľadaní riešení zmiernenia dopadov kritického vývoja na trhoch s elektrinou a zemným plynom neohrozila životaschopnosť a konkurencieschopnosť domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva.

Vyrobiť dostatok zdravých potravín je kľúčovou úlohou našich poľnohospodárov a potravinárov. V období dramatického zdražovania je mimoriadne zásadné, aby boli aj naďalej zachované plynulé dodávky energií pre agropotravinársky sektor v obvyklom množstve a pri nemeniacich sa obchodných podmienkach.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto žiada vládu SR o:

- prijatie embarga na možnosť dodávateľa jednostranne meniť obchodné podmienky pre neregulovaných odberateľov, ktorými sú subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva,

- právnu istotu pre agropotravinárske podniky vo veci zabezpečenia potrebného množstva energií na bezproblémový chod agropotravinárskych prevádzok formou zákazu vypovedania zmluvy o dodávke energií zo strany dodávateľa a povinnosti zmluvného dodávateľa plniť si zmluvný záväzok,

- legislatívne ustanovenie inštitúcie agregátora pre zabezpečenie kritického nákupu elektriny alebo plynu bez ziskovej marže pre agropotravinárske prevádzky v prípade krachu zmluvného dodávateľa,

- zváženie zaradenia podnikov poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a podnikov hospodárskej mobilizácie medzi regulovaných odberateľov elektriny a zemného plynu v období krízového vývoja na trhoch s elektrinou a plynom,

-  prípravu schémy štátnej pomoci na kompenzáciu cien energií pre subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva na základe schváleného dočasného krízového rámca 2022/C 131 I/01 pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov na jej realizáciu.  

„Nesúhlasíme s prijímaním  akýchkoľvek regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na možnosť úpravy cenotvorby už uzatvorených zmlúv o dodávke energií jednostranne zo strany dodávateľa energií. Zmena zmluvne dohodnutých cien môže byť realizovaná iba v rámci zmluvne stanovených pravidiel na úpravu uzatvorenej zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom energií“, uviedol Emil Macho, predseda SPPK. 

SPPK zásadne nesúhlasí ani s návrhom mimoriadneho opatrenia, ktoré sa týka práva dodávateľa na výnimočnú úpravu už dohodnutých cien s odberateľom formou umožnenia jednostrannej indexácie určitého objemu dodávky voči spotovej cene zo strany dodávateľa, ktorú predložil ÚRSO do verejnej diskusie. 

Navrhované opatrenia majú významný negatívny dopad na agropotravinárske podniky, ktoré uzatvorili zmluvy za dodávku elektriny a plynu na fixnej báze pre dlhšie obdobie práve z dôvodu zabezpečenia prijateľnejšej ceny za dodávku energií a tým zabezpečenia vyššej konkurencieschopnosti voči dovozovým potravinám.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN