Zoznam verejných konzultácií

 1. Veřejná konzultace k politickému rámci pro biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty. Iniciativa cílí na určení role rozložitelných plastů pro dosažení nulových emisí a funkční oběhové ekonomiky v rámci Evropské strategie pro plasty, Evropské zelené dohody a Akčního plánu pro oběhovou ekonomiku. Konzultace je otevřena do 15/03/2022, k dispozici zde.
 2. Veřejná konzultace ke zprávě o uplatňování zdravotních a environmentálních norem EU u dovozu zemědělských a potravinářských produktů. Zpráva posoudí důvody a právní proveditelnost norem pro životní podmínky zvířat, nebo třeba postupů a výrobních metod. Konzultace je otevřena do 16/03/2022, k dispozici zde.
 3. Veřejná konzultace k ochraně a obnově půdy a udržitelnému hospodaření s půdním fondem. Iniciativa v rámci strategie EU v oblasti půdy do roku 2030 specifikuje podmínky pro zajištění zdravé půdy, určí možnosti monitorování půdy a stanoví pravidla vedoucí k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy. Konzultace je otevřena do 16/03/2022, k dispozici zde.
 4. Veřejná konzultace ke změně definice ethanolu zemědělského původu. Účelem iniciativy je objasnit, že ethanol se získává destilací zemědělských produktů po kvašení, a sladit požadované limity reziduí s limity skutečně používanými výrobci a kontrolovanými laboratořemi. Konzultace je otevřena do 21/03/2022, k dispozici zde.
 5. Veřejná konzultace k rovnocennosti systémů certifikace osiva – otevření trhu EU pro osivo vyprodukované v Bolívii. Na základě bolivijské žádosti provedla Evropská komise analýzu a kontrolu tamější certifikace osiva a vyhodnotila, že poskytuje stejné záruky jako certifikace v EU. Iniciativa tak cílí na uznání bolivijského systému certifikace osiva za rovnocenný evropskému. Konzultace je otevřena do 24/03/2022. K dispozici zde.
 6. Veřejná konzultace k revidovaným pravidlům pro rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin. Iniciativa cílí na sladění předpisů o rozmnožovacím materiálu rostlin s cíli Evropské zelené dohody, Farm to Fork strategie, strategie pro biodiverzitu, strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, digitální strategie a strategie v oblasti lesnictví. Konzultace je otevřena do 27/03/2022, k dispozici zde.
 7. Veřejná konzultace k metodologickým pokynům pro vypracování mandátů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v souladu se strategií Farm to Fork. Konzultace je otevřena do 28/03/2022, k dispozici zde.
 8. Veřejná konzultace k jednotnému postupu pro vydávání dodatkových ochranných osvědčení u léčivých přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Konzultace je otevřena do 05/04/2022, k dispozici zde.
 9. Veřejná konzultace k aktualizaci pravidel EU týkajících se zkušebních metod pro nařízení o chemických látkách (REACH). Účelem iniciativy je doplnit seznam schválených metod testování chemických látek. Konzultace je otevřena do 07/04/2022, k dispozici zde.
 10. Veřejná konzultace ke změně obchodních norem pro olivový olej. Iniciativa stanoví předpisy, které musí splňovat olivový olej pro prodej na trhu EU. Konzultace je otevřena do 08/04/2022, k dispozici zde.
 11. Veřejná konzultace k aktualizovaným metodám analýzy pro olivový olej. Iniciativa cílí na aktualizaci metod používaných ke kontrole stanovených vlastností, zatímco vychází z posledních vědeckých poznatků. Konzultace je otevřena do 08/04/2022, k dispozici zde.
 12. Veřejná konzultace k optimálnímu využití agentur EU k zefektivnění vědeckých hodnocení chemických látek. Iniciativa cílí na zjednodušení postupů posuzování chemických látek za účelem umožnění uplatňování principu Evropské zelené dohody – jedno posouzení pro každou chemickou látku. Konzultace je otevřena do 12/04/2022, k dispozici zde.
 13. Veřejná konzultace k hodnocení programu LIFE 2014-2020 v rámci ochrany životního prostředí.  Program LIFE je nástrojem pro spolufinancování projektů v oblasti ochrany životního prostředí a boje proti změně klimatu. Cílem iniciativy je vyhodnotit, zdali program plní svou funkci. Konzultace je otevřena do 13/04/2022, k dispozici zde.
 14. Veřejná konzultace k revizi nařízení REACH (nařízení k chemickým látkám) pro dosažení životního prostředí bez toxinů. Účelem iniciativy je plnit cíl Evropské zelené dohody, tedy snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu. Konzultace je otevřena do 15/04/2022, k dispozici zde.
 15. Veřejná konzultace k pravidlům EU pro certifikaci pohlcování uhlíku. Účelem iniciativy je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. Konzultace je otevřena do 02/05/2022, k dispozici zde.
 16. Veřejná konzultace k opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. Iniciativa cílí na zlepšení znalostí o rizicích výskytu mikroplastů v životním prostředí, vodě z vodovodu a potravinách a na snížení znečištění a potencionálního zdravotního rizika. Konzultace je otevřena do 17/05/2022, k dispozici zde.
 17. Veřejná konzultace k dohodě o udržitelnosti v zemědělství – pokyny k odchylce od antimonopolních pravidel. Iniciativa stanoví pokyny, jak posuzovat plnění podmínek pro udělení výjimky od pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže v dohodách o udržitelnosti. Konzultace je otevřena do 23/05/2022, k dispozici zde.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN