Ovocinárstvo a záhradníctvo

Stredná odborná škola Rakovice, 922 08 Rakovice 25

História školy

Vyššia poľnohospodárska škola v Rakoviciach vznikla v máji v roku 1945, bezprostredne po ukončení druhej svetovej vojny. Vyučovanie sa začalo v decembri, pretože hlavná budova školy bola vojnovými udalosťami značne poškodená. O štúdium na novozaloženej škole bol veľký záujem, pretože na Slovensku bolo málo odborných škôl a ľudia túžili po odbornom vzdelávaní, aby čím skôr mohli obnoviť funkčnosť svojich hospodárstiev. Vyššia hospodárska škola fungovala len do roku 1948. Vplyvom politických udalostí sa zmenila na majstrovskú školu s dvomi odbormi pestovateľ - chovateľ, záhradník. Neskôr, na základe vhodných prírodne - klimatických a materiálno – technických podmienok sa na škole vyučoval iba odbor záhradník.

Od 90 – ich rokov minulého storočia sa vzdelávacia ponuka školy rozšírila o odbory, ktoré si vyžiadala modernizácia vzdelávania a trh práce. Súčasný názov Stredná odborná škola Rakovice vyjadruje otvorený vzdelávací systém, ktorý umožňuje vyučovanie rôznych odborov a dáva dobrý predpoklad na existenciu vzdelávacieho centra.

Od 15.12.2011 pôsobí Stredná odborná škola Rakovice ako centrum odborného vzdelávania a prípravy v ovocinárstve a záhradníctve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogické zabezpečenie

Stredná odborná škola Rakovice má k dipozícii kvalifikovaných pedagógov, bývalých absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Vysokej školy zemědelskej Brno – záhradníckej fakulty v Lednici. Absolventi týchto škôl sú odborníkmi v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva, kvetinárstva, sadovníctva, šľachtenia ovocných a okrasných drevín. Okrem týchto odborov pôsobia na škole aj odborníci pre oblasť ekonomiky poľnohospodárstva, marketingu, manažmentu, aplikovanej informatiky so zameraním zvlášť na poľnohospodársku a potravinársku výrobu.

Materiálne a technické vybavenie

Škola svojou činnosťou ovplyvnila životy mnohých ľudí na vidieku. Svojim kultúrno-spoločenským významom udávala smer rozvoja vyučovaných odborov a vytvárala pracovné príležitosti. V súčasnosti prax kladie vysoké požiadavky na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností vo vyučovacom procese. Škola má v správe rozsiahly areál – komplex budov určených na výchovu a vzdelávanie žiakov s možnosťou ubytovania v školskom internáte. Spravuje produkčný zbierkový skleník a skleník pre rýchlenie zeleniny, kvetinové a zeleninové „políčka”, prírodno – krajinársky (anglický) park a sady s ovocnými stromami. Škola má zmodernizované triedy a tréningové laboratóriá pre výučbu odborných predmetov (biológia, chémia, ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo, sadovníctvo), jazykové učebne a učebne informatiky. Škola pre potreby ovocinárskej, zeleninárskej, kvetinárskej a sadovníckej praxe má modernú záhradnú techniku na prípravu pôdy, sejbu, zber plodín, pozberovú úpravu pôdy, kosenie a úpravu terénu, na výsadbu ovocných a okrasných kríkov, a iné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová doba žiada moderné odbory, v ktorých okrem odbornosti sú študenti pripravovaní na prácu so špičkovou výpočtovou technikou a na vzdelávanie sa v cudzom jazyku. Škola vlastní didaktické učebne s vybavením najmodernejšou audiovizuálnou technikou (počítače, dataprojektory, záznamová technika, pripojenie na internet, interaktívne tabule. Pre potreby praxe škola má k dispozícii pri výučbe žiakov softvérové programy na projektovanie výsadby záhrad a záhradnej architektúry, jednoduchého a podvojného účtovníctva, kalkulácie nákladov, marketingovej optimalizácie a program na tvorbu web stránok.

 

 

Partnerská činnosť
 

Škola spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, s Ovocinárskou úniou Slovenskej republiky a so Slovenským zväzom záhradkárov. Aktívne spolupracuje s asociáciou Europea International, kde sa určujú trendy pre praktické vyučovanie v rámci EÚ, ktoré sú aplikované vo výučbe a praktickej príprave žiakov. 
V blízkom okolí školy sú významní zamestnávatelia ako napríklad Plantex, s.r.o. Veselé, poľnohospodárske podniky so zameraním na pestovanie ovocia a zeleniny, pestovatelia a predajcovia kvetov, aranžérske obchodné organizácie, firmy zaoberajúce sa projekciou, realizáciou a údržbou záhrad.

Škola spolupracuje aj s vysokými školami – Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a s Mendelovou univerzitou v Brne – záhradníckou fakultou v Lednici a s Pedagogickou fakultou na Trnavskej univerzite v Trnave.

V súčasnosti študenti SOŠ Rakovice majú možnosť absolvovať stáže na zmluvne dohodnutých pracoviskách v zahraničí. Pedagógovia a študenti majú možnosť komunikovať s kvalifikovanými odborníkmi zvoleného školského vzdelávacieho programu. Zahraničné mobility pedagógov a študentov sa realizujú prostredníctvom schválených projektov agentúrou pre celoživotné vzdelávanie SAAIC a programom Leonardo da Vinci.

Vzdelávanie

Škola pripravuje žiakov tak, aby sa získanými vedomosťami a manuálnymi zručnosťami uplatnili v ďalšom živote, najmä na trhu práce. Veľa študentov našej školy pokračuje v štúdiu na vysokých školách.
 

Vzdelávacia ponuka SOŠ Rakovice v školskom roku 2011/2012 je nasledovná: 
 

a) 4 - ročné študijné odbory s maturitou:
42 39 600 floristika
4246 600 bioenergetika
63 24 600 manažment regionálneho cestovného ruchu
45 53 400 podnikateľ pre rozvoj vidieka
64 05 400 pracovník marketingu

b) 3- ročné učebné odbory s výučným listom:
45 29 200 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
45 69 200 viazač a aranžér kvetín
45 71 200 záhradník

c) 2 - ročné nadstavbové štúdium s maturitou: 
(pre absolventov 3 - ročných učebných odborov) 
45 11 400 záhradníctvo

Uvedené študijné a učebné odbory reagujú na potreby trhu práce. Kvalitná praktická príprava, ktorú mladí ľudia počas štúdia absolvujú im umožňuje uplatniť sa na trhu práce. Záhradníctvo, aranžovanie floristických dekorácií do interiérov a exteriérov, úprava záhrad, údržba zveľaďovanie zelene, služby spojené s uvedenými aktivitami sú zamerané aj na úpravu nášho životného prostredia v obciach a v mestách, ktoré sa stávajú atraktívne nielen pre domáce obyvateľstvo, ale aj pre turistov.

Uplatnenie absolventov v tzv. zelenom sektore vytvára pracovné príležitosti a umožňuje rozvoj vidieka a stabilitu pracovnej sily. Okrem uvedeného škola pripravuje vzdelávacie programy pre ľudí z praxe. Vzhľadom na zameranie školy, je záujem zo strany verejnosti o vzdelávanie v rámci rekvalifikácií. V našom záujme je rozšírenie ponuky o poradenské služby pre verejnosť a ďalšie celoživotné vzdelávanie.

 

 

Kontaktné údaje: 
Riaditeľka školy: 
Ing.Mária Múdra 
e-mail: [email protected]

Adresa školy:
Rakovice 25, 922 08 Rakovice 25

Telefón:
+421 33 7796108

Webová adresa: http://sosrakovice.edupage.org
Email školy: [email protected]

 

 

Zdroj: Ing. Mária Múdra, Stredná odborná škola Rakovice, 922 08 pošta Veselé 
V Bratislave dňa: 16.12.2011

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce