Osobitný režim pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva

Dávame Vám do pozornosti zmenu Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v. SR, ku ktorej došlo po požiadavke predsedu SPPK na krízovom štábe MPRV SR (dňa 1.2.2022) o doplnenie  poľnohospodárstva a potravinárstva do osobitného režimu.  


Aktuálne znenie § 1 ods. 2 písm. e) Vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022:
osoby v osobitnom režime sú zdravotnícki pracovníci, iné osoby poskytujúce starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie, pracovníci laboratórií manipulujúcich so vzorkami odobratými v súvislosti s ochorením COVID-19, študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu1 ) počas krízovej situácie, pracovníci štátnych orgánov a samosprávy, prezident Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, generálny prokurátor, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov a služieb, pracovníci sociálnych zariadení, pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení a pracovníci určení poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike, osoby zabezpečujúce údržbu ciest, odvoz a likvidáciu odpadov, pracovníci obchodného miesta (pobočky) banky alebo pobočky zahraničnej banky a pracovníci určení bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so zodpovednosťou za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách, prevádzkoví pracovníci Slovenskej pošty, zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, zamestnanci pohrebných služieb, pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska, osoby pôsobiace v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu s potravinami a ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo iný vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva,

Osoby v osobitnom režime, kde spadá sektor poľnohospodárstva a potravinárstva sa riadia ustanoveniami § 4  Vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022:

§ 4 Osoby v osobitnom režime

(1) Za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt podľa § 1 odseku 2 písmena h) v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo s možným porušením použitých osobných ochranných pracovných prostriedkov.

(2) V prípade úzkeho kontaktu osoby v osobitnom režime s osobou pozitívnou na ochorenie môže zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodnúť, že výkon práce danou osobou v osobitnom režime je 4 ) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 7/2022 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5 nevyhnutný.

(3) Ak zamestnávateľ osoby v osobitnom režime rozhodne podľa odseku 2, osoba v osobitnom režime môže pokračovať v práci, ak

a) nemá klinické príznaky ochorenia,

b) denne si meria telesnú teplotu,

c) pracuje s respirátorom triedy minimálne FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom,

d) minimalizuje sa jej kontakt s ostatnými osobami,

e) obmedzí sa jej pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru,

f) zamestnávateľ jej zabezpečí možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN