Pracovná skupina pre POCC/CCC, 2. septembra 2021

Zhrnutie správy zo zasadnutia

Predsedal generálny sekretár Pekka Pesonen. Na úvod informoval o obdržaní sťažnosti Komisie, týkajúcej sa publikovania fotografií alebo informácií na sociálnych sieťach členov Copa-Cogeca (C-C).

 

Príprava spoločných prezídií (23. – 24. 9. 2021)

Septembrové prezídiá sa uskutočnia hybridnou formou.

Finančný manažér C-C aktuálne finalizuje návrh rozpočtu na rok 2022, aby mohol byť na prezídiách schválený. Rok 2020 bol finančne pozitívny, podobne pozitívne výsledky sa očakávajú aj tento rok, preto finančný výbor prejedná možné zníženie členských príspevkov o 5 %.

Návrh harmonogramu zasadnutí v roku 2022 je k dispozícii na portáli AgriInfo, Pesonen  upozornil na zmenu októbrového zasadnutia skupiny POCC/CCC, ktoré bude 6. 10. 2021.

 

Informácie o aktuálnom stave procesu reformy SPP

Politická dohoda  v trialógu bola dojednaná na konci júna, schválená na Rade pre poľnohospodárstvo (28. 6. 2021). Všetky texty sekretariát rozoslal členským organizáciám dňa 22. 7. 2021 spolu s predbežným zoznamom delegovaných a vykonávacích aktov.

Podľa posledných dostupných informácií by malo hlasovanie vo výbore AGRI o SPP 2020+ prebehnúť 9. 9. 2021, sekretariát pred hlasovaním výboru finalizuje list europoslancom, v ktorom ich upozorňuje na časový tlak. Zároveň sleduje prípravu sekundárnej legislatívy a na septembrové prezídiá prizve zástupcu DG AGRI, aby sa diskutovalo o ekoschémach a novom nariadení o spoločnej organizácii trhov (CMO).

Na záver sekretariát informoval o nedávno zverejnenom vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/1295, ktorým sa na rok 2021 stanovuje odchýlka od čl. 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výšku záloh pri priamych platbách a opatrení v rámci rozvoja vidieka týkajúcich sa plochy a zvierat. Toto nariadenie umožňuje členským štátom vyplácať priame platby a niektoré platby z programu rozvoja vidieka s vyššou úrovňou záloh, a to 70 % (namiesto 50 %) pri priamych platbách a 85 % (namiesto 75 %) pri rozvoji vidieka.

 

Aktualizované informácie o Európskej zelenej dohode (EZD) a súvisiacich stratégiách a iniciatívach

P. Pesonen uviedol, že C-C opakovane vyzýva Komisiu na vypracovanie štúdie kumulatívnych dopadov všetkých iniciatív EZD na európske poľnohospodárstvo. Vzhľadom na to, že Komisia tak doteraz neučinila, pristúpili C-C s ďalšími organizáciami k vypracovaniu vlastnej štúdie, ktorú pripravuje univerzita vo Wageningene (NL).

Stratégia Z farmy na stôl (F2F)

Výbory AGRI a ENVI budú najprv hlasovať o predložených pozmeňovacích návrhoch  k správe dňa 9. 9. 2021, následne 10. 9. 2021 budú hlasovať o celkovej pozmenenej správe.

Aktuálne je zverejnených 48 kompromisných pozmeňovacích návrhov, z nich je niekoľko neakceptovateľných, a naopak, niekoľko veľmi dôležitých  individuálnych pozmeňovacích návrhov nie je súčasťou kompromisných návrhov. Sekretariát preto vyzval na aktívny lobbing u europoslancov. Plenárne zasadnutie by o finálnej správe malo hlasovať 4. 10. 2021.

 

Sekretariát ďalej informoval o komunikačnej kampani C-C v súvislosti s hlasovaním výborov 9. a 10. 9. 2021, pretože sa na sekretariát obracia mnoho médií s otázkami, čo konkrétne bude pre poľnohospodárstvo predstavovať naplnenie jednotlivých cieľov stratégie.

V diskusii sa hovorilo o možnosti absencie pri hlasovaní o celej správe, DE reprezentant však upozornil, že stratégia nie je právne záväzný text a nepodporil zdržanie sa hlasovania o správe.

 

Stratégia v oblasti biodiverzity

Sekretariát informoval o workshope C-C k stratégii EÚ pre biologickú rozmanitosť dňa 10. 9. 2021. Hlavný dôraz bude na cieľoch samotnej stratégie a stratégie EÚ týkajúcej sa pôdy. Registrácia je možná do 8. 9. 2021.

 

Technická správa JRC o potenciálnych dopadoch vybraných cieľov oboch stratégií a SPP 2020+ v rámci cieľov v oblasti klímy do roku 2030

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie vydalo 29. 7. 2021 technickú správu o potenciálnych dopadoch stratégií F2F a pre biodiverzitu na poľnohospodárstvo. Sekretariát na správu reagoval 9. 8. 2021 tlačovým prehlásením, v ktorom upozorňuje, že správa potvrdzuje obavy európskych poľnohospodárov o dopadoch stratégií v podobe zníženia európskej poľnohospodárskej produkcie minimálne o 5-15 % a príjmov poľnohospodárov v dôsledku čistého zvýšenia výrobných nákladov o 10 %.

Pesonen upozornil na neochotu Komisie zverejniť závery štúdie, potvrdzujúcej devastujúce dopady stratégií na poľnohospodárstvo. Takisto načasovanie zverejnenia počas letných prázdnin bolo nevhodné z dôvodu malého záujmu médií. Počas prezídií sa odsúhlasí ďalší postup.

 

Balíček Fit for 55

Európska komisia (EK) zverejnila balíček Fit for 55 na realizáciu cieľov EÚ do roku 2030 dňa 14. 7. 2021. Poľnohospodárstva sa týka revidovaný systém LULUCF, nové nariadenie o zdieľaní úsilia (ESR) a rozšírenie oblasti pôsobnosti systému obchodovania s emisiami (ETS) na námorný a letecký sektor a vytvorenie „sekundárneho systému ETS“ pre odvetvie stavebníctva a cestnej dopravy. Komisia k revízii LULUCF vyhlásila verejnú konzultáciu, ktorá je prístupná do 29. 10. 2021, sekretariát už pripravil návrh odpovede.

 

Kampaň na sociálnych sieťach #DumpTheAntidumping

Sekretariát sa rozhodol pristúpiť ku krátkej kampani, aby sa zviditeľnil problém dopadu antidumpingových opatrení na dovozy dusíkatých hnojív do EÚ. Pôjde zároveň o experiment ako viesť  podobné kampane. Cieľom bude ukázať dôsledky antidumpingových ciel na nárast cien hnojív pre poľnohospodárov v EÚ (najmä v NL, FR, BE a CZ). Obsahom budú krátke videá na sociálnych sieťach, ktoré popisujú konkrétne dopady. Sekretariát vyzval na podporu.

 

Nová stratégia EÚ týkajúca sa lesov

EK zverejnila stratégiu 16. 7. 2021, je jednou z hlavných iniciatív EZD.

Sekretariát C-C na stratégiu reagoval prehlásením a spoločnou tlačovou správou – stratégia je podľa neho nevyvážená, ignoruje multifunkčnú úlohu lesov a spochybňuje súčasné a úspešné udržateľné lesné hospodárstvo v EÚ. Sekretariát bude ďalej sledovať reakciu a postoj Rady a Parlamentu k tejto stratégii, zúčastní sa aj na stretnutí riaditeľov lesov EÚ 7. – 11. 9. 2021. Pracovná skupina pre lesníctvo bude zasadať 7. 9. 2021.

 

Udržateľné financie a taxonómia

Dňa 3. 8. 2021 zverejnila platforma EÚ pre taxonómiu návrh správy o predbežných odporúčaniach pre technické skríningové kritériá a vyzvala na zaslanie spätnej väzby do 24. 9. 2021. Finálnu správu by platforma mala zverejniť na konci roka 2021. Sekretariát vyzval na zaslanie posledných pripomienok, aby mohla byť odpoveď finalizovaná.

 

Návrh príspevku C-C do verejnej konzultácie k návrhom nariadenia, ktorým sa zriaďuje mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM)

Súčasťou balíčku Fit for 55 je aj návrh nariadenia na zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM), ktorého cieľom je zabrániť úniku uhlíku presunom výroby do tretích krajín. Pripomienky k návrhu nariadenia je Komisii možné posielať do 29. 10. 2021.

Sekretariát pripravil návrh príspevku, v diskusii viacerí reprezentanti odporúčali návrh CBAM nepodporiť, DE reprezentant navrhol vytvoriť dočasnú pracovnú skupinu C-C na riešenie tejto problematiky.

  

Informácie o verejnej konzultácii o počiatočnom posúdení dopadov právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

Sekretariát C-C na konci júla odpovedal na verejnú konzultáciu k počiatočnému posúdeniu dopadov o súčasných a budúcich právnych predpisoch o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ. S ďalšími 7 organizáciami zaslal list Komisii, v ktorom sa ohradil proti vyhodnoteniu potenciálneho dopadu bez toho, aby bolo dokončené posúdenie vhodnosti týchto právnych predpisov (tzv. fitness check).

 

V diskusii DE reprezentant vyjadril nepochopenie snahy sekretariátu o spomalenie procesu, keďže DBV podporuje prijatie tejto EÚ legislatívy čo najskôr.

 

Informácie o spätnej väzbe k predsamitu OSN v Ríme a brífing o samite v New Yorku

Na predsamite sa zúčastnila prezidentka Copa Christiane Lambertová (FR), ktorá upozornila na riziko, že EÚ poľnohospodárstvo zaplatí vysokú cenu, pokiaľ sa všetci globálni aktéri tiež nezaviažu k cieľom udržateľnosti.

Samit OSN sa uskutoční 23. 9. 2021 v New Yorku (pravdepodobne online formou). C-C na  ňom  budú tiež zastúpené.

 

Informácie o oficiálnom prijatí nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1372 zo dňa 17. 8. 2021, ktorým sa mení príloha IV nariadenia (ES) č. 999/2001 o PAPs

Dňa 17. 8. 2021 Komisia oficiálne prijala nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1372, ktorým sa mení príloha IV nariadenia Parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o zákaz kŕmenia neprežúvavých hospodárskych zvierat iných ako kožušinových zvierat živočíšnymi bielkovinami. Týmto nariadením Komisia znova povoľuje používanie PAPs hydiny na kŕmenie ošípaných a prasacích PAPs na kŕmenie hydiny, ako aj kolagénu a želatíny z prežúvavcov v krmivách neprežúvavcov. Takisto povoľuje používanie hmyzích PAPs na kŕmenie ošípaných a hydiny. Nariadenie by malo vstúpiť do platnosti 6. 9. 2021.

 

Informácie a výmena názorov na medzinárodný obchod a situácia na trhu

Ukrajina: zažiadala o revíziu rozsahu obchodnej dohody s EÚ, sekretariát Komisii  už zaslal spätnú väzbu, v ktorej varuje pred revíziou. V diskusii aj ES reprezentant varoval pred touto  revíziou vzhľadom na to, že ide o 4. najväčšieho exportéra do EÚ. Upozornil aj na Maroko, ktoré  za posledné roky zdvojnásobilo vývozy do EÚ.

Situácia na trhu: je viac-menej pokojná, negatívnym aspektom sú narastajúce výrobné náklady, vrátane energií.

 

Rôzne

Sekretariát informoval o rezolúcii Parlamentu týkajúcej sa antimikrobiálnej rezistencie a používaní veterinárnych liečiv, ktorú už schválil výbor ENVI. C-C už proti rezolúcii podpísala s ďalšími organizáciami list a chystá sa kontaktovať niektorých europoslancov, pretože nie je možné stratiť ďalšie nástroje na ošetrovanie chorých hospodárskych zvierat.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN