Maďarsko - podmienky vstupu a aktuálne opatrenia proti šíreniu COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny
 
Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia maďarskej vlády. Kontroly hraníc sú predĺžené do 23. mája 2021 (nariadenie maďarskej vlády č. 175/2021 (IV.15).
 
Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.
 
Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.
 
Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.
 
UPOZORNENIE
Od 28. októbra 2020 je každému občanovi Maďarska, nemaďarským občanov s povolením na pobyt, osobám, ktoré nemajú výnimky vracajúcim  sa zo zahraničia je automaticky nariadená povinná 10-dňová karanténa, ktorej dodržiavanie je prísne sledované cez nainštalovanú aplikáciu v mobilnom telefóne.
 
Výnimky pre občanov Slovenskej republiky na vstup na územie Maďarska platia naďalej v kontexte vyššie uvedených nariadení.
 
Výnimky z nariadenia na vstup do Maďarska
 • prekročenie hraníc nákladnou dopravou
 • prekročenie hraníc uskutočnené úradným pasom podľa odseku (2) § 6/A zákona XII. z roku 1998 o cestovaní do zahraničia, ako aj
 • na osobu, ktorá sa pri vstupe na územie Maďarska dôveryhodne preukáže, že v období 6 mesiacov pred aktuálnym dňom prekročenia hraníc prekonala ochorenie COVID-19
 • výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie divákov), ak sa preukážu 2 negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín
 
Obchodné cesty
 
Ak má cesta občana SR do Maďarska ekonomický alebo obchodný cieľ, ktorý vie deklarovať na hraničných priechodoch, občan môže vstúpiť na územie Maďarska neobmedzene. Občan SR musí vyplniť tlačivo na prekročenie štátnej hranice (ak ide skupina, každá osoba musí tlačivo vyplniť).
 
Na stiahnutie:  docx Tlačivo - obchodný ekonomický cieľ cesty  (docx; 22.54 KB)
 
Služobná cesta/výkon práce
 
Pokiaľ je občan SR zamestnancom alebo vedúcim pracovníkom vnútroštátnej obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti registrovanej v Maďarsku, ktorá je v obchodnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou registrovanou v SR a prichádza do Maďarska osobnou dopravou za účelom preukázateľnej obchodnej cesty, môže vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení.
 
Skutočnosť služobnej cesty však musí byť dokladovaná - napr. potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu. V prípade vlastníkov spoločností napr. - doklad o zápise do obchodného registra, resp. výpis z obchodného registra a pod.
 
Pri vyššie uvedených výnimkách:
 • negatívny test na COVID-19 sa nevyžaduje
 • nevyžaduje sa karanténa
 • nevyžaduje sa registrácia pred cestou na územie Maďarska
 
Otvorené sú iba nasledovné hraničné priechody
 
Od 3. marca 2021 je na veľkých a frekventovaných cestách na vstupe do Slovenskej republiky vykonávaná kontrola osobnej dopravy 24 hodín denne.  Na menších vstupoch budú kontroly v exponovaných časoch a v časoch, kedy sa predpokladá najväčšia intenzita dopravy.
 
 • Rajka - Čunovo (diaľničný priechod)
 • Komárno - Komárom
 • Esztergom - Štúrovo
 • Parassapuszta - Šahy
 • Kráľ - Banréve
 • Tornyosnémeti – Milhosť
 • Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto
 • Vámosszabadi - Medveďov
 • Letkés - Salka
 • Balassagyarmat - Slovenské Ďarmoty - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 08.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
 • Nógrádszakál/Ráróspuszta – Ráros - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 07.00 hod. a od 16.00do 18.00 hod.
 • Salgótarján Somoskőújfalu - Šiatorská Bukovinka - od 17. februára do odvolania vykonávanie náhodných kontrol od 06.00 do 08.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.
 • Tornanádaska - Hosťovce
 • Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa
 • Monoštronský most (medzi Komárnom a Komáromom) – od 5. marca 2021 odklon osobnej dopravy na starý prejazd Komárom – Komárno. Zostáva iba nákladná doprava.
 • starý hraničný priechod v Rajke (doobeda  - v čase od 6.00 do 8.00 h.; poobede - v čase od 15.00 do 17.00 h.)
 • Cered-Tachty uzatvorený od 17. februára 2021 až do odvolania
 
Voľný cezhraničný pohyb (pendleri)
 
(1) Občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na územie Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice. Uvedené pásmo nemôžu opustiť.
 
(2) Osoba, ktorá vstúpila na územie Maďarska podľa odseku (1) je povinná sa zdržiavať v oblasti do 30 km od štátnej hranice a je povinná opustiť územie Maďarska do 24 hodín.
 
(3) Osoby uvedené v odseku (1), ktoré sa vracajú na územie Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.
 
Podmienkou na návrat domov na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu - t.j. Lakcím karta (pobytová karta)
 
Žiadosť o výnimku na vstup do Maďarska
 
Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska, nemôže vstúpiť osobnou dopravou na územie Maďarska - iba vo výnimkách stanovených v zákone alebo nariadení vlády.
 
(výnimka platí od príslušného miestneho policajného orgánu, v prípade medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti, platí výnimka policajného riaditeľstva XVIII. obvodu BRFK) ak žiadateľ preukáže, že cieľ cesty:
 
a) súvisí s konaním maďarského súdu alebo správneho konania a preukáže sa účasťou na procese dokladom, ktorý mu vystavil maďarský súd alebo orgán,
 
b) obchodná činnosť alebo iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy,
 
c) využitie zdravotníckej starostlivosti, ktoré dosvedčuje výmenný lístok zdravotníckej inštitúcie alebo iné vhodné potvrdenie,
 
d) splnenie si študijných alebo skúškových povinností na základe existujúceho študentského právneho vzťahu, ak to potvrdí potvrdenie, ktoré vydá vzdelávacia inštitúcia,
 
e) cestovanie osobnou dopravou, ktorá súvisí s výkonom práce v dopravnej činnosti, ktorej cieľom je dostať sa na východiskový bod prepravnej úlohy (začiatok výkonu práce) alebo návrat domov osobnou dopravou po takejto činnosti, pokiaľ o tom jeho zamestnávateľ vystaví potvrdenie,
 
f) účasť na rodinných podujatiach (uzatvorenie manželstva, krstiny, pohreb),
 
g) starostlivosť, opatrovanie príslušníka podľa zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku,
 
h) účasť na medzinárodných športových, kultúrnych, respektíve cirkevných podujatiach veľkého významu alebo
 
i) legitímny dôvod, ktorý môže byť uznaný okrem bodov a)-h).
 
Žiadosť o výnimku si podáva záujemca individuálne a výlučne elektronicky, v maďarskom, respektíve v anglickom jazyku.
 
Žiadosti je možné podať aj cestou splnomocnenej osoby. V žiadosti je potrebné presne vymedziť dôvod podania žiadosti s odvolaním sa na jeden alebo viac bodov z hore uvedených, druh a číslo osobného dokladu, ktorým sa preukáže pri vstupe na územie Maďarska.
 
Podmienky tranzitu a odchodu
 
Cestný osobný tranzit
 
Osoba, ktorá nie je maďarským občanom a prichádza zo zahraničia, môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzitu, ak sa pri vstupe podrobí lekárskej prehliadke a lekárska prehliadka nepreukáže podozrenie na ochorenie COVID-19.
 
 • negatívny test na COVID-19 sa nevyžaduje
 • nevyžaduje sa karanténa
 • nevyžaduje sa registrácia pred cestou na územie Maďarska
 
Ďalšie podmienky vstupu za účelom tranzitu:
 • splnenie podmienok na vstup podľa schengenského dohovoru
 • dôveryhodné preukázanie účelu cesty, ako aj cieľ cesty (cieľovú krajinu) 
 • je zabezpečený vstup do cieľovej krajiny, a na tento účel je zabezpečený aj vstup do krajiny susediacej s Maďarskom, ktorá je súčasťou plánovanej trasy 
 
Osoba vstupujúca na územie Maďarska môže využiť len stanovenú trasu ( pdf Mapka humanitárnych koridorov v Maďarsku  (pdf; 546.60 KB)), môže zastaviť len na určených miestach a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska.
 
Osoba môže zastať mimo vyznačených miest na státie len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.
 
Nedodržanie trás a časov bude kontrolované  policajnými orgánmi a prísne sankciované.
 
 
Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska v osobnej doprave na územie Maďarska nemôže vstúpiť okrem stanovených výnimiek v zákone a v nariadení vlády
 
To znamená, že osobným motorovým vozidlom, vlakom, autobusom, leteckou dopravou resp. iným dopravným prostriedkom alebo peši nemôže vstúpiť na územie Maďarska okrem stanovených výnimiek..
 
Letecká preprava
 
UPOZORNENIE
 
Odporúčame občanom Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, za akých podmienok im bude umožnený nástup na palubu lietadla (či sa napr. vyžaduje negatívny PCR test na COVID-19).
 
Medzinárodné letecké spoločnosti v kontexte platných nariadení vlády Maďarska môžu odmietnuť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do BudapeštiPripomíname, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na boarding a v takomto prípade odporúčame zvoliť inú trasu návratu.
 
Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou  je opustiť maďarské územie do 24 hodín. Rodinní príslušníci alebo známi nemôžu pricestovať s tým cieľom, aby na letisko priviezli alebo z letiska odviezli cestujúcich.
 
Občania SR môžu využiť medzinárodnú železničnú prepravu z/do Budapešti, resp. miestnu maďarskú taxi službu z letiska (z/na slovenské hraničné priechody).
 
Nákladná doprava nad 7, 5 t
Pre tranzit nákladnej dopravy okrem cieľovej dopravy  (s cieľovou stanicou Slovenská republika a Maďarsko) je možné použiť len nasledovné hraničné priechody:
 • Rajka - Čuňovo  (diaľničný priechod)
 • Vámosszabadi - Medveďov
 • Parassapuszta - Šahy
 • Tornyosnémeti – Milhosť
 • Most Monoštor medzi Komárnom a Komáromom
 
Zároveň je možné na cieľovú nákladnú dopravu použiť aj ďalšie zo šiestich uvedených otvorených hraničných priechodov za dodržania dopravných nariadení obmedzujúcich pohyb nákladných vozidiel.
 • vodiči nákladných vozidiel, ktorý nie sú občanmi Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska, pokiaľ sú ochotní absolvovať zdravotnú prehliadku na hraniciach a jej výsledok bude negatívny na COVID-19. Pri vstupe na územie Maďarska vodič musí hodnoverne preukázať, že disponuje všetkými povoleniami na vstup na územie cieľovej krajiny. 
 • po vstupe na územie Maďarska musí dodržať určené trasy, miesta odpočinku a opustiť krajinu na určenom hraničnom priechode. Mapy sú uverejnené na webovej stránke maďarskej polície.
 • cestu je možné prerušiť len z dôvodov technickej poruchy na vozidle, zdravotných ťažkostí osádky a vozidlo musí územie Maďarska opustiť do 24 hodín.
 
Epidemiologické obmedzenia sa na nákladnú dopravu nevzťahujú, teda ani na vozidlá o hmotnosti 3,5-7,5 ton. 
 
Opatrenia v krajine
 
V krajine je zavedený je 90-dňový núdzový stav. Od 22. februára 2021 platí nariadenie maďarskej vlády č. 80/2021, ktorým sa predlžuje vyhlásenie núdzového stavu a prijatých spoločenských opatrení na celom území Maďarska o 90 dní.
 
Opatrenia v Maďarsku
 
Nariadením vlády 144/2021 (III.27) sa menia dočasne sprísnené ochranné opatrenia. (zmena nariadenia 484/2020).
 
Opatrenia sa nevzťahujú na verejné zdravotníctvo a veľkoobchodnú činnosť.
 
Všeobecné pravidlá:
 
Zákaz vychádzania platí v čase 22.00 – 5.00 hod.
 
 • dočasné opatrenia v oblasti služieb budú ukončené.
 • prevádzky služieb, kde sa vyžaduje osobná prítomnosť zákazníka, nemusia byť zatvorené.
 • obchody musia byť zatvorené v čase 21.30 – 5.00 hod.
 • v prevádzkach, ktoré ponúkajú jedlo, sa môžu zákazníci naďalej zdržiavať len po dobu, kým si jedlo vezmú so sebou.
 • v nákupnom priestore prevádzky s rozlohou 10 m2 a menej sa môže naraz zdržiavať okrem zamestnanca jeden zákazník.
 • v nákupnom priestore prevádzky s rozlohou viac ako 10 m2 sa môže naraz zdržiavať okrem zamestnancov nanajvýš jeden zákazník v priemere na 10 m2 (zaokrúhľuje sa klasicky, t.j. od 5 nahor).
 • prevádzkovateľ je povinný umiestniť pred dverami informáciu, koľko zákazníkov sa môže naraz v nákupnom priestore zdržiavať.
 • dodržiavať 1,5 m rozostupy medzi čakajúcimi (výnimka: členovia jednej domácnosti),
 • zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk pri vchode.
 • pri stanovení počtu zákazníkov v nákupnom priestore sa neberú do úvahy osoby mladšie ako 14 rokov, osoby, ktoré pomáhajú osobám starším ako 65 rokov a osoby, ktoré pomáhajú ľuďom s postihnutím.
 • ak obchod nemá nákupný priestor, môže byť otvorený, ak prevádzkovateľ zabezpečí, že čakajúci budú dodržiavať 1,5 odstupy.
 • všetci sú povinní dodržiavať rozostupy 1,5 m, výnimku majú členovia spoločnej domácnosti
 • vo vnútri budov, na ulici a verejných priestranstvách, okrem výnimiek, je povinné nosiť rúško, ktoré zakrýva nos a ústa. Pri individuálnom športovaní netreba nosiť rúško.
 • výnimky tvoria: deti do 6 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím vrátane autizmu
 • v čase mimo zákazu vychádzania od 22.00 do 5.00 hod. s výnimkami (výkon práce, preprava do práce, prepravu z miesta zamestnania do miesta bydliska, ohrozenia zdravia, majetku alebo života a pod.). je umožnené športovať, jednotlivo alebo s osobami žijúcimi v jednej domácnosti, dodržiavať 1,5 m
 • otvorené ostávajú parky, arboréta, lesy, pri ich návšteve dodržiavať platné nariadenia
 • zákaz zdržiavania sa v obchodoch – výnimka: ľudia, ktorí tam pracujú.
 • zdržiavať sa na miestach, kde varia, je možné len na dobu výdaja jedla a následný take away.
 
V čase mimo zákazu vychádzania je povolené nakupovanie v:
 • potravinách,
 • iných obchodoch s tovarom dennej spotreby (drogéria, čistiace, chemické a hygienické produkty),
 • obchodoch s tovarom potrebným na vykonávanie povolania, najmä poľnohospodárskeho charakteru ako aj predávajúce produkty s tým súvisiace (prístroje, súčiastky), nespadajú sem zábavný priemysel a elektrospotrebiče do domácnosti,
 • obchodoch s krmivom pre zvieratá,
 • poľnohospodárskych obchodoch vrátane hnojív a bitúnku,
 • obchodoch so záhradníckymi potrebami, lesné škôlky,
 • na trhoch, trhoch miestnych pestovateľov a to v zavretých obchodoch, ktoré sa na trhu nachádzajú,
 • obchodoch s liekmi, zdravotníckymi pomôckami, optikách, lekárňach na liečivá pre zvieratá,
 • na čerpacích staniciach,
 • obchodoch s tabakovými výrobkami,
 • v trafikách,
 • zákaz navštevovania kasín a zdržiavania sa v nich – s výnimkou osôb, ktoré tam pracujú.
 • pri zdržiavaní sa na mieste ubytovania je potrebné sa riadiť nariadením 484/2020. (XI. 10.),
 • plavárne, posilňovne možno navštevovať podľa aktuálneho nariadenia a v súlade s nariadením 484/2020. (XI. 10.).
Dodržiavanie aktuálneho nariadenia kontrolujú polícia a príslušníci maďarských ozbrojených síl.
 
Pokuty
 
a) pokuta 100 000 – 1 000 000 HUF pre inštitúcie  alebo prevádzky
b) je možné zatvorenie inštitúcie alebo prevádzky minimum na jeden deň, maximum na jeden rok.
c) pokuta pre fyzické osoby: minimum 5 000 HUF, maximum 150 000 HUF, opätovné porušenie 200 000 HUF.
 
Dočasné ochranné opatrenia súvisiace so vzdelávaním
 
Nariadením vlády 177/2021 (IV.15), ktoré nadobudlo účinnosť 16. apríla 2021:
 • od 19. apríla 2021 otvorené materské školy a základné školy stupeň  1-4.
 • základné školy stupeň 5-8. a ostatné školy  do 9. mája 2021 digitálne vzdelávanie
 • od 10. mája 2021 otvorené všetky školy
 
Dočasné ochranné opatrenia súvisiace s fungovaním verejnej správy
 • Osoby pracujúce vo verejnej správe pracujú z domu.
 • Možno nariadiť výkon práce na pracovisku pre tých, ktorí sú potrební, obzvlášť v boji proti korone alebo charakter ich práce neumožňuje prácu z domu.
 
Vláda žiada účastníkov hospodárstva, aby uprednostnili prácu z domu.
 
Podmienky návratu do SR
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN