Podmienky vstupu od 26. apríla 2021

Postup a povinnosti pri príchode do SR
 
Pokiaľ vstúpite na územie Slovenskej republiky od 26. apríla 2021
 
 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,
 • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 14. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu.
 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti,
 • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. Počas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru SR potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.
 • ak vstupujete na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho.
 
 
Výnimky zo 14-dňovej izolácie po príchode na Slovensko
 
Stále platia výnimky pre pendlerov v susedných štátoch (§ 5), ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili len územie susedných štátov, a zároveň
 
a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
 • Na stiahnutie:  Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania
 • vstupujú na a opúšťajú územie susedných štátov výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1b)
 
b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 100 km od  otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
 • Na stiahnutie:  Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania
 
c) sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.
 
Tieto osoby musia pri prechode hraníc disponovať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 7 dní.
 
Ustanovenia o povinnej karanténe sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby alebo uzavretia manželstva a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tejto skutočnosti. (§7 písm l).
 
Výnimky pre študentov, osoby starajúce sa o blízkych, osoby obhospodarujúce pozemky, kultúrnu oblasť, spravodajsko-mediálnu produkciu a podobne upravuje (§ 7). Ich prehľad nájedete aj na webovej stránke korona.gov.sk.
 
Pendleri v krajinách EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva (§ 6)
a) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • majú  uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky, a to na území v niektorej z krajín  Európskej únie, Islandu, Nórskeha, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a
 • sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce
 • vstupujú na a opúšťajú územie krajiny uvedenej v bode 1 výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1,
 
b) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mimo územia Slovenskej republiky, a to v niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
 • majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky
 • a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce
 • vstupujú na a opúšťajú územie krajiny uvedenej v bode 1 výhradne za účelom potreby výkonu práce podľa bodu 1.
 
c)  osoby, ktoré vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré disponujú dokladom o jednej zo skutočností:
 • osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoba 14 dní po prvej dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
 • osoba s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní, o uvedenom svedčí doklad podľa pdf prílohy č. 3  (pdf; 130.98 KB).
 
Pre tieto osoby platí:
 • pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín,
 • najneskôr pri vstupe na územie SR sa musí zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica
 • musia sa podrobiť izolácii, avšak tá im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR. V prípade, že osoba takýto okamžitý test nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár ehranica (najskôr na 8. deň test, ak je negatívny, izolácia sa končí. Bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).
 
Výnimky z izolácie a preukázania sa negatívneho testu stále platia napríklad pre posádku nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, kritická infraštruktúra, osoby potrebujúce liečbu či diagnostiku a podobne. Bližšie podmienky prekročenia hraníc v takýchto prípadoch sú bližšie definované v pdf platnej vyhláške  (pdf; 303.54 KB).
 
Výnimka pri preprave osôb na letisko
 
V zmysle § 4 písm. x pdf platnej vyhlášky  (pdf; 313.53 KB) sú umožnené krátkodobé výjazdy na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska bez povinnosti následného podstúpenia karantény.
 
Osoby, zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska sú však povinné najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky
 • zaregistrovať sa cez formulár naletisko.mzv.sk a
 • preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru SR vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.
 
Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov EÚ, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.
 
Upozorňujeme, že vyplnený formulár nezakladá právny či iný nárok na vstup na územie susedného štátu a rozhodnutie v prípade kontroly na hraniciach prijímajú príslušné policajné orgány susedných štátov.
 
Informácie o všetkých výnimkách a hraničný režim so susednými štátmi sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk.
 
Zdroj informácií: www.korona.gov.sk
 
Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania môžete zasielať na emailovú adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: [email protected]
 
 
Upozorňujeme na zákaz vychádzania na území Slovenska
(Zistite viac o podmienke negatívneho testu pri ceste do/zo zahraničia v uznesení č. 214 z 21. apríla 2021 bod B13)
 
Uzneseniami Vlády SR 199 z 15. apríla 2021 a č. 212 z 21. apríla 2021 a č. 214 z 21. apríla 2021 sa upravuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 28. apríla 2021.

 


 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce