Maďarsko - podmienky vstupu od 1. októbra

Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia vlády, zverejnené vo vestníku zákonov č.195/2020 z 30. augusta 2020. 
 
Vládnym nariadením č. 443/2020 zo dňa 30. septembra 2020 sa predlžuje dočasné znovu zavedenie kontroly hraníc (zmena nariadenia č. 407/2020 § 3 ods. 2). Toto nariadenie bude platiť do 1. novembra 2020.
 
Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.
 
Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a jeho rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.
 
Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.
 
Vstup občanov Českej republiky, Poľska a Slovenska na územie Maďarska v prípade rezervovaného pobytu
(Nariadenie vlády 419/2020 z 1. septembra)
 
Občan Slovenskej republiky (SR) môže vstúpiť na územie Maďarska ak:
 
a) preukáže, že najneskôr do 30. septembra má rezerváciu ubytovania na území Maďarska aspoň na jednu noc a rezervácia bola uskutočnená pred platnosťou nariadenia vlády (teda pred 1. septembrom 2020) a
b) v priebehu 5 dní pred svojím príchodom podstúpi testovanie a preukáže potvrdením v maďarskom alebo anglickom jazyku, že v čase vyšetrenia v jeho organizme nebol prítomný vírus SARS-CoV-2
Toto nariadenie platí od 1. septembra 2020.
 
 Výnimky z nariadenia na vstup do Maďarska
 • prekročenie hraníc nákladnou dopravou
 • prekročenie hraníc uskutočnené úradným pasom podľa odseku (2) § 6/A zákona XII. z roku 1998 o cestovaní do zahraničia, ako aj
 • na osobu, ktorá sa pri vstupe na územie Maďarska dôveryhodne preukáže, že v období 6 mesiacov pred aktuálnym dňom prekročenia hraníc prekonala ochorenie COVID-19
 • výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie divákov), ak sa preukážu 2 negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín
 Cestovanie/obchodné cesty (nariadenie č.422/2020 zo 4. septembra 2020)
 • ak má cesta občana SR do Maďarska ekonomický alebo obchodný cieľ, ktorý vie deklarovať na hraničných priechodoch, občan môže vstúpiť na územie Maďarska neobmedzene.Občan SR musí vyplniť tlačivo na prekročenie štátnej hranice (ak ide skupina, každá osoba musí tlačivo vyplniť).
Na stiahnutie: 
 
 Vstup na športové a kultúrne podujatia (nariadenie č. 422/2020 zo 4. septembra 2020)
 • občan inej krajiny ako Maďarska môže vstúpiť na kultúrne podujatie na územie Maďarska ako účinkujúci alebo technik ak sa preukáže 2 testami
 • na športové, kultúrne podujatie môže vstúpiť aj s jedným testom nie starším ako 3 dni
 • diváci môžu prísť podľa vyššie uvedených pravidiel,
 • pri vstupe na podujatie : môžu byť podrobení zdravotnej prehliadke, musia sa preukázať vstupenkou, musia mať test nie starší ako 3 dni
 • divák nemôže vstúpiť na územie Maďarska, ak uňho vznikne počas zdravotnej prehliadky podozrenie na ochorenie, nepredloží vstupenku, resp. sa objavia pochybnosti o pravosti vstupenky
 • divák je povinný opustiť územie Maďarska do 72 hodín po vstupe na územie Maďarska
Služobná cesta/výkon práce
 
Pokiaľ je občan SR zamestnancom alebo vedúcim pracovníkom vnútroštátnej obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti registrovanej v Maďarsku, ktorá je v obchodnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou registrovanou v SR a prichádza do Maďarska osobnou dopravou za účelom preukázateľnej obchodnej cesty, môže vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení. Skutočnosť služobnej cesty však musí byť dokladovaná - napr. potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu. V prípade vlastníkov spoločností napr. - doklad o zápise do obchodného registra, resp. výpis z obchodného registra a pod.
 
 UPOZORNENIE - otvorené sú iba nasledovné hraničné priechody
Od 17. septembra od 19:00 hod. je otvorený most medzi Komárnom a Komáromom (Monoštorský most) pre osobnú, nákladnú a tranzitnú dopravu
 • Rajka - Čuňovo (diaľničný priechod)
 • Komárno - Komárom
 • Esztergom - Štúrovo
 • Parassapuszta - Šahy
 • Kráľ - Banréve
 • Tornyosnémeti – Milhosť
 • Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto
 • Vámosszabadi - Medveďov
 • Letkés - Salka
 • Balassagyarmat - Slovenské Ďarmoty
 • Nógrádszakál/Ráróspuszta - Ráros
 • Somoskőújfalu - Šiatorská Bukovinka
 • Tornanádaska - Hosťovce
 • Esztergom- Štúrovo/vodná doprava-kompa
 • Monoštorský most (medzi Komárnom a Komáromom
 
Starý hraničný priechod v Rajke v nasledovných časových intervaloch:
 • doobeda  - v čase od 6.00 hod. do 8.00 hod.
 • poobede - v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Nákladná doprava
 
Pre tranzit nákladnej dopravy okrem cieľovej dopravy (s cieľovou stanicou Slovenská republika a Maďarsko) je možné použiť len tri hraničné priechody:
 • Rajka - Čuňovo (diaľničný priechod)
 • Parassapuszta - Šahy
 • Vámosszbadi - Medveďov
 • Tornyosnémeti - Milhosť
 • Most Monoštor medzi Komárnom a Komáromom
Zároveň je možné na cieľovú nákladnú dopravu použiť aj ďalšie z uvedených otvorených hraničných priechodov za dodržania dopravných nariadení obmedzujúcich pohyb nákladných vozidiel.
 
Vodiči nákladných vozidiel, ktorí nie sú občanmi Maďarska, môžu vstúpiť na územie Maďarska, pokiaľ sú ochotní absolvovať zdravotnú prehliadku na hraniciach a jej výsledok bude negatívny na ochorenie COVID-19. Pri vstupe na územie Maďarska vodič musí hodnoverne preukázať, že disponuje všetkými povoleniami na vstup na územie cieľovej krajiny.
 
Po vstupe na územie Maďarska musí dodržať určené trasy, miesta odpočinku a opustiť krajinu na určenom hraničnom priechode.
Mapy sú uverejnené na webovej stránke maďarskej polície.
 
Cestu je možné prerušiť len z dôvodov technickej poruchy na vozidle, zdravotných ťažkostí osádky a vozidlo musí územie Maďarska opustiť do 24 hodín.
 
Epidemiologické obmedzenia sa na nákladnú dopravu nevzťahujú, teda ani na vozidlá s hmotnosťou 3,5-7,5 ton. (oznam Hlavného riaditeľstva hraničnej polície Celoštátneho hlavného veliteľstva polície Maďarska z 1. septembra 2020 )
 
Cestný osobný tranzit/pravidlá pre osoby prechádzajúce/tranzitujúce cez Maďarsko
 
(oznam Hlavného riaditeľstva hraničnej polície Celoštátneho hlavného veliteľstva polície Maďarska z 3. septembra 2020 )
 
Nemaďarský občan prichádzajúci zo zahraničia môže vstúpiť na územie Maďarska na účely tranzitu za dodržania týchto podmienok:
 • musí disponovať podmienkami na vstup podľa schengenského dohovoru 
 • ak sa pri vstupe na územie Maďarska podrobený lekárskej prehliadke (meranie telesnej teploty) a nepreukáže sa u nich podozrenie na ochorenie
 • dostatočne  preukáže cieľ svojej cesty, ako aj cieľovú krajinu 
 • je zabezpečený vstup do štátu susediaceho s Maďarskom na plánovanej trase 
Osoba vstupujúca na územie Maďarska môže využiť len určenú trasu (pdf Mapka humanitárnych koridorov v Maďarsku  (pdf; 546.60 KB)), môže zastaviť len na určených miestach iba z dôvodov nevyhnutne potrebných na tranzit a do 24 hodín je povinná opustiť územie Maďarska.
 
Osoba môže zastať mimo vyznačených miest na státie len z nevyhnutných technických alebo zdravotných príčin.
 
Nedodržanie trás a časov bude kontrolované policajnými orgánmi a prísne sankcionované.
 
Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska, v osobnej doprave na územie Maďarska nemôže vstúpiť okrem stanovených výnimiek v zákone a v nariadení vlády. To znamená, že osobným motorovým vozidlom, vlakom, autobusom, leteckou dopravou resp. iným dopravným prostriedkom alebo peši nemôže vstúpiť na územie Maďarska okrem stanovených výnimiek.
 
Režim na medzinárodnom letisku v Budapešti
 
(oznam Hlavného riaditeľstva hraničnej polície Celoštátneho hlavného veliteľstva polície Maďarska)
 
Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou je opustiť maďarské územie do 24 hodín.
 
Rodinní príslušníci alebo známi nemôžu pricestovať s tým cieľom, aby na letisko priviezli alebo z letiska odviezli cestujúcich.
 
Upozornenie pre leteckú dopravu
Medzinárodné letecké spoločnosti v kontexte platných Nariadení vlády Maďarska môžu odmietnúť boarding zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti.
 
Odporúčame občanov Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla.
 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na boarding a takomto prípade odporúčame inú trasu návratu.
 
 Voľný cezhraničný pohyb (pendleri)
 
(1) Občania susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na územie Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice. Uvedené pásmo nemôžu opustiť.
 
(2) Osoba, ktorá vstúpila na územie Maďarska podľa odseku (1) je povinná sa zdržiavať v oblasti do 30 km od štátnej hranice a je povinná opustiť územie Maďarska do 24 hodín.
(3) Osoby uvedené v odseku (1), ktoré sa vracajú na územie Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.
 
Podmienkou na návrat domov na územie Maďarska je hodnoverné preukázanie pobytu - t.j. Lakcím karta (pobytová karta)
 
Žiadosť o výnimku na vstup do Maďarska
Osoba, ktorá nie je občanom Maďarska, nemôže vstúpiť osobnou dopravou na územie Maďarska - iba vo výnimkách stanovených v zákone alebo nariadení vlády.
 
(výnimka platí od príslušného miestneho policajného orgánu, v prípade medzinárodného letiska Ferenca Liszta v Budapešti, platí výnimka policajného riaditeľstva XVIII. obvodu BRFK) ak žiadateľ preukáže, že cieľ cesty:
 
a) súvisí s konaním maďarského súdu alebo správneho konania a preukáže sa účasťou na procese dokladom, ktorý mu vystavil maďarský súd alebo orgán,
b) obchodná činnosť alebo iný výkon práce, ktorých odôvodnenosť potvrdzuje pozývací list od ústredného vládneho riadiaceho orgánu, samostatný regulačný orgán alebo autonómny orgán verejnej správy,
c) využitie zdravotníckej starostlivosti, ktoré dosvedčuje výmenný lístok zdravotníckej inštitúcie alebo iné vhodné potvrdenie,
d) splnenie si študijných alebo skúškových povinností na základe existujúceho študentského právneho vzťahu, ak to potvrdí potvrdenie, ktoré vydá vzdelávacia inštitúcia,
e) cestovanie osobnou dopravou, ktorá súvisí s výkonom práce v dopravnej činnosti, ktorej cieľom je dostať sa na východiskový bod prepravnej úlohy (začiatok výkonu práce) alebo návrat domov osobnou dopravou po takejto činnosti, pokiaľ o tom jeho zamestnávateľ vystaví potvrdenie,
f) účasť na rodinných podujatiach (uzatvorenie manželstva, krstiny, pohreb),
g) starostlivosť, opatrovanie príslušníka podľa zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku,
h) účasť na medzinárodných športových, kultúrnych, respektíve cirkevných podujatiach veľkého významu alebo
i) legitímny dôvod, ktorý môže byť uznaný okrem bodov a)-h).
 
Žiadosť o výnimku si podáva záujemca individuálne a výlučne elektronicky, v maďarskom, respektíve v anglickom jazyku.
 
Žiadosti je možné podať aj cestou splnomocnenej osoby. V žiadosti je potrebné presne vymedziť dôvod podania žiadosti s odvolaním sa na jeden alebo viac bodov z hore uvedených, druh a číslo osobného dokladu, ktorým sa preukáže pri vstupe na územie Maďarska. 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce