Povinnosti pre zamestnávateľov v súvislosti s novými nariadeniami

Informácia z 28.08.2020 k novej povinnosti pre zamestnávateľov od 1.9.2020 vyplývajúca z Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/6911/2020
 
S účinnosťou od 1. septembra 2020 až do odvolania sú zamestnávatelia, resp. prevádzkovatelia prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, povinní pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov prevádzky od pracovníkov v pracovnoprávnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere (napr. SZČO), prichádzajúcich z rizikových krajín podľa opatrenia č. OLP/6850/2020 v znení opatrenia č. OLP/7093/2020požadovať preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí:
 
  • ukončenú napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách na území SR alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, alebo
  • potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní, prípadne
  • preukázať sa výnimkou z uvedených povinností udelenou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Pokiaľ zamestnanec nie je schopný uvedené preukázať, je zamestnávateľ povinný túto skutočnosť:
 
  1. oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a
  2. odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.
ÚVZ SR upozorňuje, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla.
 
Za odôvodnené podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu, atď.
 
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20 000 eur.
 
Prehľadné informácie o zozname menej rizikových a rizikových krajín, postupe po príchode zo zahraničia a pod. sú dostupné TU

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce