Kedy vzniká prevádzkovateľovi povinnosť registrovať prevádzku ako potravinársky podnik?

V každom prípade je nevyhnutné zvážiť, či nedochádza zo strany prevádzkovateľa v konkrétnej prevádzke k výrobe, spracúvaniu či distribúcii potravín na akomkoľvek stupni v zmysle nižšie uvedených definícii. V praxi môže nastať situácia, že podnik venujúci sa predovšetkým prvovýrobe v rámci svojej činnosti napr. len čistí, triedi suroviny alebo ich skladuje pri výrobe potravín určených na umiestnenie na trh. V takom prípade však vzniká prevádzkovateľovi povinnosť registrácie potravinárskeho podniku podľa zákona o potravinách.
 
Nižšie Vám prinášame informácie týkajúce sa podmienok registrácie prevádzkarní vyplývajúce z európskej a slovenskej legislatívy. Pre bližšie informácie je možné kontaktovať pracovníkov  príslušných odborov ŠVPS SR prostredníctvom kontaktov, ktoré nájdete TU.
 
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín definuje v článku 3 bod 2. Potravinársky podnik a bod 3. a prevádzkovateľa potravinárskeho podniku nasledovne:
 
  • Potravinársky podnik je akýkoľvek podnik, či už pre zisk alebo nie, štátny alebo súkromný, vykonávajúci ktorúkoľvek z činností súvisiacich s ktorýmkoľvek stupňom výroby, spracúvania a distribúcie potravín.
  • Prevádzkovateľom potravinárskeho podniku sú fyzické alebo právnické osoby zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa v potravinárskom podniku pod ich kontrolou plnili požiadavky potravinového práva.
 
Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh
 
Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách upravuje v § 6 ods. 1 registráciu prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh nasledovne:
 
Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi podľa osobitného predpisu7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.
 
Orgánom úradnej kontroly potravín v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je:
  • príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa SR, v prípade že ide o potraviny uvedené v § 3 ods. 1 zákona o potravinách,
  • príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva SR, v prípade že ide o potraviny uvedené v § 3 ods. 2 zákona o potravinách.
 
Výroba potravín je definovaná v § 5 ods. 1 zákona o potravinách nasledovne:
 
Výrobou potravín sa na účely tohto zákona rozumie čistenie, triedenie, upravovanie, opracúvanie alebo spracúvanie surovín, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok vrátane balenia a skladovania pri výrobe potravín určených na umiestnenie na trh.
 
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady definuje v článku 3, bod:
 
8. "umiestnenie na trhu" znamená skladovanie, uchovávanie potravín alebo krmív na účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akúkoľvek inú formu prevodu, či už bezplatnú alebo nie a predaj, distribúciu a iné formy prevodu samy o sebe;
 
16. "stupne výroby, spracúvania a distribúcie" znamenajú ktorýkoľvek stupeň, vrátane dovozu, od a vrátane prvovýroby potravín po a vrátane skladovania, prepravy, predaja alebo dodávky ku konečnému spotrebiteľovi a, ak je to dôležité, tiež dovoz, výrobu, skladovanie, prepravu distribúciu, predaj a dodávku krmív;
 
17. "prvovýroba" znamená výrobu, odchov alebo chov primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divo rastúcich produktov.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN