Maďarsko - podmienky prechodu hraníc, výnimky a postup pre vybavenia tranzitu

Na území Maďarska naďalej platí Nariadenie vlády z 26. marca 2020 -  uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov na vstupe do krajiny, okrem výnimiek.  
 
Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt. 
 
Z Maďarska do Slovenskej republiky je podľa účelu umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody: 
 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Štúrovo - Esztergom
 • Šahy - Parassapuszta
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Milhost -Tornyosnémeti
 • Komárno - Komárom
 • Lenártovce - Banreve
 • Kráľ - Banreve
 • Čuňovo - Rajka
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
 
Smerom do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnený vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska a občanom s trvalým resp. prechodným pobytom v krajine. Odporúčame pravidelne sledovať FB profil Polície Slovenskej republiky. 
 
 
Za týmto účelom (izolácia v zariadeniach určených štátom) sú určené hraničné priechody SR pre možné návraty občanov SR z Maďarska v kontexte pandémie COVID-19 nasledovné:
 • Čunovo – Rajka (diaľnica)
 • Šahy – Parassapusta
 • Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)
 • Komárno – Komárom
 
Železničná / autobusová preprava
Štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú dopravu so SR. 
 
Letecká preprava
Letecká preprava v krajine je obmedzená na minimum. Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt. Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu, resp. je im umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke - tzn. iba odlet z Maďarska.
 
Odporúčame sledovať rýchlo meniacu sa situáciu na medzinárodnom letisku F. Liszta v Budapešti 
 
Upozornenie - prílet na  medzinárodné  letisko v Budapešti:
V zmysle Nariadenia maďarskej vlády z 26. 3. 2020  platí zákaz vstupu cudzích štátnych príslušníkov na územie Maďarska aj civilnou leteckou dopravou.
 
V zmysle vnútroštátnych nariadení Maďarska, príslušné orgány majú právo vrátiť z tranzitnej zóny cudzích štátnych príslušníkov do krajiny odletu. Vzhľadom na uvedené, upozorňujeme občanov, aby hľadali iné možnosti návratu na územie Slovenskej republiky, nie cez Maďarsko.
 
Občanov SR  informujeme, že Veľvyslanectvo SR v Budapešti  od polnoci 2. apríla 2020  nerealizuje individuálne repatriácie z medzinárodného letiska Franza Liszta v Budapešti. Realizuje iba skupinové repatriácie organizované repatriačnými letmi členských krajín EÚ. 
 
 
Upozornenie/Repatriácia cestnou osobnou dopravou:
Od 19. marca 2020 maďarská strana schválila tranzit občanov Slovenskej republiky cez územie Maďarska cez otvorené priechody hranici so Srbskom a Rumunskom. 
 
Tranzit Maďarskom (návrat do SR)
 
Prejazd Maďarskom je možný len na základe povolenia polície. Žiadosť o tranzit (návrat do SR) cez Maďarsko predkladajú občania SR príslušnému zastupiteľskému úradu SR  v krajine, z ktorej cestujú späť na územie SR napr. Z Rumunska, Srbska, Bulharska, Severného Macedónska, Slovinska, Grécka, Chorvátska.
 
Cudzí štátni príslušníci s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky žiadajú o povolenie na tranzit diplomatickú misiu štátu, ktorého sú občanmi.  
 
Výnimky na vstup do Maďarska za špecifikovaným účelom
 
Od 11. mája 2020 platí nariadenie maďarskej vlády 29000/12535-1/202, že cudzinci (vrátane občanov SR) si môžu podávať žiadosti na maďarskú políciu (v maďarskom jazyku) o povolenie na udelenie výnimky na vstup  za týmto účelom:
 
a)  účasť na súdnom procese
b)  obchodná činnosť, ktorú odôvodňuje pozývací list od ústredného orgánu štátnej správy, nezávislého regulačného orgánu alebo autonómneho orgánu štátnej správy
c)  ošetrenie v zdravotníckom zariadení - sprievodný list alebo podobný dokument
d)  skúškové povinnosti - v prípade, ak je osoba študent strednej alebo vysokej školy potvrdenie od inštitúcie 
e)  výkon práce prepravnej činnosti - v prípade cestovania osobnou dopravou - zamestnávateľ vystaví potvrdenie o východiskovom bode alebo cieli
f)  účasť na pohrebe blízkej osoby. 
 
V súvislosti s prekročením slovensko-maďarských hraníc a tranzitu cez územie Maďarska, sa môžete obrátiť  so  žiadosťou o udelenie výnimky na vstup do Maďarska na Prezídium Policajného zboru Maďarska (Országos Rendőr-főkapitányság), v maďarskom jazyku.
 
Žiadosť je možné zaslať len elektronicky a musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a cestujúcich ako aj adresu ich pobytu, telefonický a e-mailový kontakt na nich, účel a odôvodnenie žiadosti, dátum, miesto a spôsob prekročenia hranice. K žiadosti treba priložiť identifikačný preukaz, doklad potvrdzujúci dôvod alebo danú situáciu, kópiu dokladu, ktorý je podkladom pre udelenie výnimky, v prípade cesty, na ktorú bola osoba poverená, poverenie. 
 
Ak osoba nedisponuje zákazníckym portálom, môže byť žiadosť podaná na webovej stránke polície prostredníctvom inteligentného dotazníka
 
Formulár žiadosti nájdete v tabuľke pod názvom inNOVA űrlap.
Kontakty na maďarskú políciu
Adresa: 1139 Budapešť, Teve utca 4-6
Korešp. adresa: 1903 Budapešť, Pf. 314
Tel.: +36-1-443-5500
Stála služba: [email protected]
 
Žiadosti, ktoré nebudú zodpovedať obsahovým alebo formálnym požiadavkám (nebudú vyplnené v maďarskom jazyku, neúplné, nebudú obsahovať dôvod na udelenie výnimky), budú maďarskou stranou zamietnuté. osoba musí ukázať pri vstupe na územie Maďarska na výzvu polície originál dokumentov, ktoré ho oprávňujú na vstup. 
 
Veľvyslanectvo SR v Budapešti nemá pri vybavovaní výnimiek na povolenie na vstup do Maďarska žiadne právomoci ani kompetencie.  
 
Možnosť vycestovania do Maďarska na obchodnú (služobnú) cestu
Štatút obchodných cestujúcich upravuje nariadenie vlády 174/2020 z 30. apríla 2020. Pokiaľ je občan SR zamestnancom alebo vedúcim pracovníkom vnútroštátnej obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti registrovanej v Maďarsku, ktorá je v obchodnom vzťahu s obchodnou spoločnosťou registrovanou v SR a prichádza do Maďarska osobnou dopravou za účelom preukázateľnej obchodnej cesty, môže vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení (neplatí povinná 14 dňová karanténa).
 
Od občanov SR bude maďarská polícia na vstupe požadovať potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu. V prípade vlastníkov spoločností bude maďarská polícia žiadať doklad o zápise do obchodného registra, resp. výpis z obchodného registra, ktoré potvrdia, že dotyčný občan je registrovaným vlastníkom firmy.
 
Od 21. mája 2020 platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - neplatí povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska a iných krajín s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín.
 
Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru. 
 
Opatrenia pre nákladnú dopravu
Pre nákladnú dopravu zo/do SR je umožnený prechod cez hraničné priechody:  
 • M15 Čuňovo - Rajka 
 • Milhost - Tornyosnémeti 
 • Šahy – Parassapuszta
 
Obojstranná nákladná doprava (zo Slovenska do Maďarska a z Maďarska na Slovensko) je umožnená cez hraničné priechody:
 
 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Kráľ - Banreve – aj medzinárodná kamiónová doprava s miestom nakládky  alebo vykládky v Českej republike a Poľskej republike
 • Hosťovce-Tornanádaska - otvorený od 4. mája  2020, denne od 06:00 hod. do 18.00 hod.  pre obojstrannú  osobnú a nákladnú dopravu do max. 3,5 MT. Platí iba pre dopravu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. 
 • Komárno - Komárom - od 11. mája 2020  aj pre malé nákladné vozidlá do 3, 5 MT
 • Štúrovo - Esztergom - od 11. mája 2020  aj pre malé nákladné vozidlá do 3, 5 MT
 
Odporúčame sledovať rýchlo meniace sa podmienky pre nákladnú dopravu na profile Polície Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
 
Povinné lekárske prehliadky
Na vstupoch do Maďarska je pre osádku vozidiel nákladnej prepravy povinné meranie telesnej teploty. V prípade preukázateľných zdravotných problémov, nákladnému vozidlu nie je umožnený vstup do krajiny. Po vykládke tovaru v Maďarsku, platí povinnosť opustiť krajinu najneskôr do 24 hodín. V prípade tranzitnej dopravy je potrebné územie Maďarska opustiť v čo najkratšom čase a po vyznačenej trase. Počas dopravy v Maďarsku je povinnosť nosiť rúško a gumené rukavice. Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup. Platí obmedzenie kamiónov s nosnosťou do 3,5MT, okrem horeuvedených výnimiek.  
 
Dopravné obmedzenia
Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu.
Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez trasy podľa   mapky.
Vzhľadom na vysoké čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť, prepravné spoločnosti by mali upozorniť vodičov, aby boli vybavení dostatočným množstvom nápojov a jedla.
 
Voľný cezhraničný pohyb
Od 19. marca 2020 platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc.
Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce