Zmeny v niektorých zákonoch v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR

Dňa 25.4.2020 bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, kedy nadobudol aj účinnosť.
 
Úplné znenie zákona je dostupné na:
 
Zákon predstavuje súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby SR, a to novelu stavebného zákona, leteckého zákona, zákona o vnútrozemskej plavbe, zákona o autoškolách, zákona o energetickej hospodárnosti budov, o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, zákona o dráhach, zákona o doprave na dráhach, zákona o podpore cestovného ruchu, zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, zákona o cestnej doprave, zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim, zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. 
 
V oblasti prevádzky vozidiel v cestnej premávke môže Ministerstvo vnútra počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie návrhov na jednotlivé schválenie podľa štvrtej hlavy zákona, t. j. jednotlivé schválenie, ak ide o jednotlivo vyrobené vozidlo, jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou, jednotlivo dokončované vozidlo, jednotlivo dovezené vozidlo, jednotlivo vyrobený alebo jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, Jednotlivo dovezené vozidlo, opätovne schválenie jednotlivého vozidla, dodatočné schválenie jednotlivého vozidla, zrušenie jednotlivého schválenia alebo uznania.
 
Predĺženie platnosti osvedčenia o evidencii časť I, ktorá uplynie počas krízovej situácie:
a) od vyhlásenia krízovej situácie do 30. apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
 
Počas krízovej situácie neplatia pre prevádzkovateľa vozidla povinnosti na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ak ide o jednotlivo vyrobené vozidlo, jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou, jednotlivo dokončované vozidlo, jednotlivo dovezené vozidlo, opätovne schválené vozidlo,  dodatočné schválenie jednotlivého vozidla, výmenu technického osvedčenia vozidla. Prevádzkovateľ vozidla, ktorý si nesplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety v období od vyhlásenia krízovej situácie do odvolania krízovej situácie, je povinný si ju splniť do jedného mesiaca po odvolaní krízovej situácie
 
Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.
 
Zákon prináša zmeny aj v oblasti stavebného zákona. Stavebný úrad počas krízovej situácie:
  • vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,
  • môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,
  • vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.
 
Podobné zmeny prináša zákon aj v oblasti vyvlastňovania pozemkov a stavieb. Vyvlastňovací orgán:
  • vykonáva ústne pojednávanie len v nevyhnutnom rozsahu alebo v prípade, že na uskutočnení ústneho pojednávania trvá niektorý z účastníkov konania,
  • môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; vyvlastňovací orgán je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,
  • vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.
 
ZDROJ:

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN