Vykonávacie nariadenie komisie – zjednodušenie kontrol

Opatrenia v rámci IACS (priame platby a neprojektové opatrenia PRV):
 
- členský štát sa môže rozhodnúť odchylne od článku 24 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, že ako plnohodnotná náhrada za fyzické inšpekcie, najmä inšpekcie v teréne a kontroly na mieste, bude slúžiť fotointerpretácia satelitných alebo leteckých ortofotosnímok a iné relevantné dôkazy vrátane dôkazov, ktoré poskytne prijímateľ na žiadosť príslušného orgánu, ako napr. fotografie s geografickou lokalizáciou
- rovnaké opatrenie je možné, ak v dôsledku opatrení prijatých na riešenie pandémie COVID-19 členské štáty nedokážu vykonávať kontroly na mieste súvisiace s opatreniami v rámci IACS, ktoré sa môžu kontrolovať len počas špecifického časového obdobia,
 
- minimálna kontrolná vzorka sa v roku 2020 znižuje z 5% na 3%, v prípade konope z 30% na 10%
 
- na účely uplatňovania zníženej miery kontrol týkajúcich sa jednotnej platby na plochu, greeningu a viazaných platieb, musia členské štáty uprednostniť plochy iné ako plochy s trvalým trávnym porastom a/alebo trvalými plodinami
 
- ak v dôsledku opatrení prijatých na riešenie pandémie COVID-19 členské štáty nedokážu vykonávať kontroly na mieste v prípade zvierat, môžu rozhodnúť o vykonaní uvedených kontrol v súvislosti s rokom podania žiadosti 2020 kedykoľvek počas daného roka, pokiaľ je ich prostredníctvom ešte stále možné skontrolovať podmienky oprávnenosti
 
Opatrenia rozvoja vidieka iné ako na plochu a na zvieratá:
 
- ak v dôsledku opatrení prijatých na riešenie pandémie COVID-19 členské štáty nedokážu pred uskutočnením záverečných platieb vykonávať žiadne návštevy podporovanej operácie alebo lokality, kam plynú investície, môžu rozhodnúť, že počas platnosti uvedených opatrení bude ako náhrada za tieto návštevy slúžiť akákoľvek relevantná dôkazná dokumentácia vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou, ktoré poskytne prijímateľ. Ak relevantná dôkazná dokumentácia nemôže slúžiť ako náhrada za tieto návštevy, členské štáty ich musia vykonať po uskutočnení záverečnej platby.
 
- minimálna kontrolná vzorka pre kontroly na mieste sa v roku 2020 znižuje z 5% na 3%
 
- minimálna kontrolná vzorka pre ex-post kontroly sa v roku 2020 znižuje z 1% na 0,6%
 
- členské štáty môžu rozhodnúť, že ako náhrada za kontroly na mieste bude slúžiť celá relevantná dôkazná dokumentácia vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou, ktorú poskytne prijímateľ a ktorá by umožnila vyvodiť konečné závery k spokojnosti príslušného orgánu, pokiaľ ide o realizáciu danej operácie
 
Kontroly krížového plnenia:
 
- minimálna kontrolná vzorka pre kontroly krížového plnenia sa v roku 2020 znižuje z 1% na 0,5%
 
Kontroly všeobecne:
 
- ak v dôsledku pravidiel týkajúcich sa izolačných opatrení zavedených na riešenie pandémie COVID-19 členský štát nedokáže úplne zrealizovať niektoré kontroly na mieste vyžadované vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 809/2014 v súvislosti s rokom podania žiadosti 2019, a to v súvislosti s o opatreniami v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému alebo v súvislosti s kalendárnym rokom 2019 v prípade opatrení na rozvoj vidieka nesúvisiacich s plochou ani so zvieratami, pričom nemôže získať alternatívne dôkazy uvedené v článku 2, za akceptovateľný dôkaz sa považuje miera kontrol na mieste dosiahnutá v prvý deň nadobudnutia platnosti relevantných pravidiel obmedzenia pohybu
 
Ďalšie ustanovenia sa týkajú výnimky z pravidiel, ktorými sa vykonáva spoločná organizácia trhov.
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce