Zmena zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Národná rada SR dňa 7.4. 2020 v rámci skráteného legislatívneho konania schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z., o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19. Zákon bol vyhlásený v Zbierke zákonov SR ako zákon č.75/2020 Z. z. dňa 9.4.2020, kedy nadobudol účinnosť.
 
Úplné znenie zákona je dostupné na:
 
 
Zákon ustanovuje možnosť odkladu splácania úverov poskytnutých spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom a malým a stredným podnikom, ktoré spĺňajú definíciu malého a stredného podniku uvedenú v prílohe I  nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení. Zákonom sa má týmto dlžníkom umožniť reagovať na vzniknutú mimoriadnu situáciu a zabrániť paralyzovaniu ich činností.
 
Zákon je doplnený o tri nové hlavy s názvom:
  1. OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI
  2. OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI A INÉMU PODNIKATEĽOVI – FYZICKEJ OSOBE
  3. OPATRENIA V OBLASTI BEZKONTAKTNÝCH PLATIEB
Nižšie sme pre vás vybrali informácie týkajúce sa odkladu splácania úveru poskytnutého zamestnávateľovi a inému podnikateľovi – fyzickej osobe.
 
Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru počas obdobia pandémie, pričom žiadosť o odklad splácania úveru sa podáva v písomnej forme.
 
Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov. Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
 
Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka (napr. lízingová alebo iná spoločnosť poskytujúca úvery a pôžičky) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad splácania úveru na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace (s možnosťou dodatočného predĺženia o ďalšie tri mesiace)
 
Zákon stanovuje podmienky odkladu splácania úveru nasledovne. Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak
 
a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,
 
b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,
 
c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu (Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.)
 
d) žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
 
e) žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe zákona.
 
Veriteľ informuje dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o jeho odmietnutí najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. Ak veriteľ nepovolil odklad splácania úveru, je povinný to dlžníkovi odôvodniť.
 
V prípade, že veriteľ neinformuje dlžníka o neúplnosti žiadosti alebo o povolení či odmietnutí odkladu splácania úveru, považuje sa tento odklad za povolený.
 
Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru, ak sa s dlžníkom nedohodne inak. Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny úveru podľa zmluvy o úvere.
 
Veriteľ je povinný na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch, ak nie sú počas obdobia pandémie uzavreté, zverejniť:
 
a) informáciu o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu splácania úveru,
 
b) vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy zákona,
 
c) odporúčanie podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou.
 
Zákon upravuje aj bezkontaktné platby, pri ktorých sa počas pandémie zvýšil limit zo súčasných 20 eur na 50 eur pri jednotlivých platbách. Limit 150 eur bude pri kumulatívne alebo piatich po sebe nasledujúcich platbách.
 
Zákon zároveň upravuje možnosť ozbrojeným príslušníkom finančnej správy čerpať služobné voľno pri starostlivosti o dieťa, ktorého škola bola v dôsledku pandémie zavretá.
 
Prílohy č. 2 a 3 k zákonu sú dostupné na:
 
ZDROJ:
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN