Opatrenia prijaté Európskou komisiou na boj s korona-krízou a zmiernenie jej ekonomických dopadov

1. Zvyšovanie flexibility existujúcich pravidiel
 
1.1 Poskytovanie štátnej pomoci
Komisia prijala (20/3) dočasný rámec štátnej pomoci, ktorý prináša niekoľko možností na poskytnutie likvidity, napríklad granty alebo daňové úľavy do výšky 800 000 Eur. Členským štátom umožní výraznejšie podporiť ekonomiku počas ochorenia COVID-19. Vzhľadom na obmedzenú výšku EU rozpočtu, hlavnú úlohu budú naďalej zohrávať štátne rozpočty členských krajín.
Dočasný rámec (Tlačová správa) stanovuje 5 druhov pomoci: 
 • priame granty, selektívne daňové zvýhodnenia a zálohové platby: členské štáty budú môcť zaviesť schémy, aby mohli vybraným podnikom poskytnúť až 800 000 eur na riešenie naliehavých potrieb likvidity;
 • štátne záruky za úvery, ktoré banky poskytli podnikom: členské štáty budú môcť poskytnúť štátne záruky, aby zabezpečili, aby mohli banky naďalej poskytovať úvery klientom, ktorí ich potrebujú;
 • dotované verejné úvery pre podniky: členské štáty budú môcť poskytovať podnikom úvery so zvýhodnenými úrokovými sadzbami; tieto úvery môžu podnikom pomôcť pokryť okamžité prevádzkové a investičné potreby;
 • záruky pre banky, ktoré sprostredkúvajú štátnu pomoc reálnej ekonomike: niektoré členské štáty chcú stavať na existujúcich úverových kapacitách bánk a použiť ich ako sprostredkovateľa podpory pre podniky, najmä malé a stredné podniky. Z rámca jasne vyplýva, že takáto pomoc sa považuje za priamu pomoc klientom bánk, nie samotným bankám. Obsahuje tiež pokyny, ako zabezpečiť minimálne narušenie hospodárskej súťaže medzi bankami;
 • krátkodobé poistenie vývozných úverov: rámec poskytuje dodatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o preukazovanie neschopnosti pokryť obchodovateľné riziká v niektorých krajinách. Umožňuje tak, aby štát v prípade potreby poskytoval krátkodobé poistenie vývozných úverov.
Pomoc poskytovaná v rámci dočasnej schémy je kumulatívna s výnimkou de minimis (maximálna výška pomoci 200 000 EUR pre podnik v období troch rokov), čo znamená, že možnosti navrhované v dočasnom rámci štátnej pomoci sú poskytované nad rámec toho čo umožňuje de minimis. Komisia schvaľuje štátnu pomoc nad 800 000 EUR v zrýchlenom schvaľovacom procese; do 800 000 EUR nie je potrebné Komisiu notifikovať. Komisia zároveň vytvorila špeciálny mailbox a telefónne číslo, aby takto pomohla členským štátom pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa využitia štátnej pomoci.
 
Schémy štátnej pomoci, ktoré doteraz schválila Európska komisia:
 • FR: francúzske schémy, 1,2 mld € pre MSP vo fin. ťažkostiach; EK schválila fr. schému, ktorá odkladá leteckým spoločnostiam platbu určitých daní, účelom tejto schémy je odškodniť let. spoločnosti za časť škôd spôsobených prepuknutím pandémie a aspoň dočasne znížiť tlak na ich peňažné toky.
 • DE: nemecké schémy na podporu hospodárstva,
 • DK: dánska záručnú schému pre malé a stredné podniky + podporu vo výške 1,3 miliardy EUR na odškodnenie samostatne zárobkovo činných osôb za škody spôsobené vypuknutím koronavírusu, EK schválila dánsky systém záruk vo výške 130 mil. € pre MSP, ktorých vývozné činnosti boli obmedzené v dôsledku krízy.
 • IT: talianska schému podpory vo výške 50 mil. € na výrobu a dodávky lekárskeho vybavenia a masiek počas vypuknutia koronavírusu, podpora MSP
 • PT: portugalské systémy záruk vo výške 3 mld. € pre MSP postihnuté prepuknutím COVID19.
 • LU: EK schválila luxemburskú schému na podporu spoločností postihnutých prepuknutím pandémie v hodnote 300 miliónov EUR aj ich druhú schému,  
 • LV: lotyšská schéma vo výške 250 mil. €.
 • UK: EK schválila schémy Spojeného kráľovstva na podporu MSP
 • IE: EK schválila 200 mil. € na podporu hospodárstva počas epidémie
 • PL: EK schválila 6 mil € na presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú
 • EE: EK schválila 1,75 mld € - verejné záruky za úvery a poskytovanie úverov za výhodných podmienok 
1.2 Európsky fiškálny rámec 
Európska komisia navrhla (23/3) aktivovať všeobecnú únikovú doložku rozpočtového rámca s cieľom rýchlo, rozhodne a koordinovane reagovať na pandémiu spôsobenú koronavírusom. Po schválení tohto návrhu Radou budú môcť členské štáty prijať opatrenia na primerané riešenie krízy a odchýliť sa od rozpočtových požiadaviek, ktoré by sa za bežných okolností uplatňovali na základe európskeho fiškálneho rámca. Členské štáty už prijali alebo prijímajú rozpočtové opatrenia s cieľom zvýšiť kapacitu svojich systémov zdravotnej starostlivosti a poskytnúť pomoc tým občanom a odvetviam, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté. Tieto opatrenia spolu s poklesom hospodárskej činnosti nevyhnutne povedú k podstatne vyšším rozpočtovým deficitom.
Komisia vyzýva Radu, aby jej návrh čo najskôr schválila. Keď bude úniková doložka schválená, bude nadradená doložke o nezvyčajnej udalosti, takže poskytne ČŠ ešte viac flexibility bez toho, aby ohrozila strednodobú fiškálnu udržateľnosť (Tlačová správa)
 
1.3 Hospodárska súťaž
Európska sieť pre hospodársku súťaž vydala spoločné vyhlásenie o uplatňovaní európskych pravidiel hospodárskej súťaže počas krízy spôsobenej rozšírením ochorenia COVID-19, zdôraznila, že pravidlá sú dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili aj súčasné zmeny
 
EK spustila špecializovanú webovú stránku, ktorá poskytuje usmernenia spoločnostiam a ich právnym poradcom v prípade nejasností o zlučiteľnosti konkrétnych spoluprác s európskym právom v oblasti hospodárskej súťaže. Cieľom je pomôcť podnikom navrhnúť nové a dočasné dojednania o spolupráci pro-konkurenčným spôsobom. Podniky môžu okrem stránky neformálne konzultovať aj prostredníctvom emailovej adresy: [email protected].
 
1.4. Pružnejšie verejné obstarávanie
 
Komisia poskytla usmernenia o tom, ako využiť všetky možnosti flexibility, ktoré ponúka rámec EÚ pre verejné obstarávanie, v núdzovej situácii spôsobenej prepuknutím koronavírusu. Právne predpisy EÚ už poskytujú verejným obstarávateľom v členských štátoch flexibilné riešenia na rýchle uspokojenie naliehavých potrieb, ako je nákup osobných ochranných prostriedkov, liekov a ventilátorov, ktoré sa majú čo najrýchlejšie dodať tým, ktorí ich potrebujú. Usmernenie poskytuje prehľad o výberových konaniach, ktoré majú verejní obstarávatelia k dispozícii, a príslušné termíny. Navyše, poukazuje na možnosti, ktoré siahajú od značného skrátenia všeobecne platných lehôt až po obstarávanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámení o vyhlásení zadávacieho konania vo výnimočných prípadoch, ako je napríklad mimoriadna naliehavosť spojená s bojom proti koronavírusu. Poskytuje tiež objasnenie napríklad toho, ako by v tejto situácii nedostatku kľúčových dodávok mohli verejní obstarávatelia nájsť alternatívne riešenia a spôsoby, ako sa zapojiť do trhu Usmernenia EK.
 
2. Mobilizácia prostriedkov z Európskeho rozpočtu
 
2.1 Investičná iniciatíva – mobilizácia eurofondov
Prvá fáza: Komisia navrhla mobilizáciu doposiaľ neviazaných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a ich použitie na zvládnutie krízy s COVID19. Zmenou legislatívy (koniec marca) sa zvýšila flexibilitu, ktorá umožní financovať aj také aktivity, ktoré európske pravidla doteraz zakazovali a tak rýchlo reagovať na vznikajúce potreby najviac postihnutých sektorov:   
 • zdravotníctvo (napr. financovanie zdravotníckeho vybavenia, liekov, ochranných pomôcok, testov a testovacích zariadení, nábor zdravotníckych pracovníkov, komunikačné kampane či informovanie verejnosti);       
 • malé a stredné podniky/MSP (financovanie prevádzkového kapitálu MSP formou grantov alebo úverových produktov);
 • trh práce (napr. opatrenia pre udržanie zamestnanosti, krátkodobé pracovné dohody).
 
Na tento účel Európska komisia navrhuje, že nebude žiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov, ktoré môžu byť použité  v rámci tejto iniciatívy. V prípade Slovenska to za rok 2019 predstavuje 526 miliónov EUR, ktoré sa už nachádzajú v slovenskom rozpočte, Ďalšia suma z pred-financovania za rok 2020 v objeme 383 miliónov EUR bude zaslaná v mesiacoch marec a apríl. Komisia odhaduje, že Slovensko by mohlo takto zmobilizovať prostriedky v objeme 2,5 miliárd EUR, ale konečná suma vzíde až z analýz voľných prostriedkov na národnej úrovni. Na európskej úrovni by mohlo ísť o mobilizáciu balíka 37 miliárd EUR a to na financovanie opatrení, ktorú súvisia s dopadmi koronavírusu. Za účelom urýchlenej implementácie týchto opatrení vytvorila EK pracovnú skupinu, ktorá slúži ako jednotný kontaktný bod pre všetky otázky súvisiace s využitím týchto prostriedkov a pozostáva z nominovaných zástupcov členských krajín. Ďalšie uvoľňovanie pravidiel a zvýšenie flexibility s cieľom umožniť rýchlejšie a adresnejšie využitie voľných eurofondov, predstavila EK 2 apríla v Investičnej iniciatíve Koronavírus Plus.
 
Na európskej úrovni by mohlo ísť o mobilizáciu balíka 37 miliárd EUR a to na financovanie opatrení, ktorú súvisia s dopadmi koronavírusu. Za účelom urýchlenej implementácie týchto opatrení vytvorila Európska komisia pracovnú skupinu, ktorá slúži ako jednotný kontaktný bod pre všetky otázky súvisiace s využitím týchto prostriedkov a pozostáva z nominovaných zástupcov členských krajín. Ďalšie uvoľňovanie pravidiel a zvýšenie flexibility s cieľom umožniť rýchlejšie a adresnejšie využitie voľných eurofondov, predstavila EK 2 apríla v Investičnej iniciatíve Koronavirus Plus.
 
2.2 Posilnenie Európskeho investičného fondu
Komisia uvoľní z rozpočtu EÚ 1 mld € ako záruku pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytli likviditu MSP a malým spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou, mobilizujúc 8 mld € vcelku na pomoc aspoň 100 000 firmám v EÚ. EIB Group sa zameria na vytvorenie dodatočnej 20 mld. € investície do MSP a posilnenia ich likvidity, čiastočne využijúc svoj kapitál a čiastočne sa opierajúc o rozpočet EÚ
 
2.3 Posilnenie Európskeho globalizačného fondu
Európsky globalizačný fond – pomoc pre prepustených zamestnancov a živnostníkov postihnutých krízou. Tento rok je vo fonde alokácia 179 mil €.
 
2.4 Rozšírenie Fondu solidarity
Rozšírenie Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac zasiahnuté členské štáty. V roku 2020 je k dispozícii 800 miliónov EUR
 
2.5 Iniciatíva SURE
SURE je nový nástroj, ktorý poskytne úvery až do výšky 100 miliárd EUR krajinám, ktoré to potrebujú na to, aby mohli pracovníci dostávať príjem a podniky si mohli udržať svojich zamestnancov. Vďaka týmto prostriedkom ľudia naďalej budú môcť platiť svoje nájomné, faktúry a potravinové nákupy, a zároveň tieto prostriedky prispejú k zachovaniu veľmi potrebnej stability hospodárstva. Úvery budú založené na zárukách poskytnutých členskými štátmi a budú smerovať tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie. Nástroj SURE bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia zamerané na pomoc členským štátom pri ochrane pracovných miest, zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb pred rizikom prepustenia a straty príjmu. Firmy budú môcť dočasne skrátiť pracovný čas zamestnancov alebo úplne pozastaviť prácu, a to s podporou príjmu od štátu za neodpracované hodiny. Samostatne zárobkovo činné osoby dostanú náhradu príjmu za súčasnú núdzovú situáciu.
 
Viac informácií nájdete tu
 
 
3. Menová politika – poskytovanie likvidity
3.1         Program Európskej Centrálnej Banky
Opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu s cieľom poskytnúť okamžitú likviditnú podporu finančnému systému eurozóny prijala aj Európska centrálna banka (ECB). 12. marca 2020. prijala komplexný balík opatrení menovej politiky, ktorý zahŕňa dlhodobejšie refinančné operácie (longer-term refinancing operations - LTROs), operácie TLTRO III (od júna 2020 do júna 2021) s priaznivejšími podmienkami a dodatočný nákup aktív v objeme 120 mld. EUR v rámci programu nákupu aktív súkromného sektora. Tieto operácie sú zamerané na podporu bankového úverovania subjektov, ktoré sú najviac zasiahnuté šírením koronavírusu, najmä malým a stredným podnikom. Bankový dohľad ECB v ten istý deň prijal opatrenie, že banky môžu v plnej miere využívať kapitálové a likviditné vankúše vrátane odporúčaní tzv. Druhého piliera. 18. marca 2020 ECB prijala mimoriadne rozhodnutie realizovať nový dočasný program nákupu aktív tzv. Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) v objeme 750 mld. EUR, ktorý je k dispozícii vo všetkých krajinách a zostane v platnosti dovtedy, kým krízová situácia ohľadne koronavírusu neskončí, minimálne však do konca roka 2020. Program sa týka vládnych aj firemných dlhopisov.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce