Schválené zmeny v Zákonníku práce

Aktualizované dňa 06.04.2020

 

Dňa 2.4.2020 Národná rada SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Vládny návrh zákona bol schválený s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi zo strany Výborov NR SR.
 
Novela bola vyhlásená v Zbierke zákonov SR 04.04.2020. Týmto dňom nadobudla účinnosť. 
 
 
Súčasťou prijatého zákona je aj novelizácia Zákona o sociálnom poistení, Zákona o službách zamestnanosti, Zákona o starobnom dôchodkovom sporení, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Zákona o sociálnych službách.
 
Vyberáme najdôležitejšie zmeny týkajúce sa zamestnávateľov. Novelou sa 
 
 1. pozastavuje plynutie lehôt počas krízovej situácie, ktoré sa vzťahujú na lekárske preventívne prehliadky a aktualizačnú odbornú prípravu v prípade prác osôb obsluhujúcich vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia, a to samochodné rezačky, obilné kombajny, špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín, ako aj na rekondičné pobyty zamestnancov vykonávajúcich vybrané povolania (Čl. V novely/§ 39i ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. );

 

 1. ustanovuje právo zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi prácu z domu, ak to povaha práce umožňuje a v takomto prípade aj zamestnanec bude mať právo vykonávať prácu z domu, pričom zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti (Čl. I novely/§ 250b ods. 2 Zákonníka práce);

 

 1. povinnosť zamestnávateľa oznámiť rozvrhnutie pracovného času  zamestnancovi  najmenej dva dni vopred. Zmeny sa týkajú aj podmienok čerpania dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred, a to skrátením ustanoveného času na najmenej sedem dní vopred a v prípade dovolenky, ktorá sa prenáša z predchádzajúceho alebo z predchádzajúcich rokov, na najmenej dva dni;

 

 1. povinnosť zamestnávateľa ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie a izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak;

 

 1. zavádza ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru (§ 64 Zákonníka práce) a ochrana pri návrate do zamestnania (§ 157 Zákonníka práce), ak využil dôležitú osobnú prekážku v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa, resp. sa ho týka karanténne opatrenie alebo povinnosť izolácie;

 

 1. ustanovuje prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy v prípade, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (Čl. I novely/§ 250b ods. 6 Zákonníka práce);

 

 1. odkladajú niektoré oboznamovacie povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi vyplývajúce zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v čase mimoriadnej situácie. Týka sa to napríklad oboznamovacích povinností v prípade BOZP, ktoré má firma, keď prijme nového zamestnanca alebo ho preradí na iné pracovisko (čl. V novely/§ 39i ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z.);

 

 1. predlžuje sa o mesiac aj podporné obdobie v nezamestnanosti. Toto ustanovenie sa uplatní aj na fyzické osoby, ktorým polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou novely zákona;

 

 1. počas krízovej situácie dlžníci v Sociálnej poisťovni, ktorí majú s poisťovňou dohodnuté splátkové kalendáre, nebudú pri omeškaní so splátkou platiť žiadne úroky z omeškania. Zároveň sa pre fyzické osoby obmedzí možnosť platiť sociálne odvody v hotovosti na pobočkách Sociálnej poisťovne;

 

 1. zavádza poukazovanie dávky počas krízovej situácie na žiadosť príjemcu na účet v banke, ktorý príjemca uviedol vo svojej žiadosti, ak s týmto spôsobom poukazovania dávky majiteľ účtu súhlasí;

 

 1. zavádza nárok na ošetrovné, tzv. OČR na dieťa pe fyzické osoby, ktorým počas krízovej situácie zanikne nárok na poberanie rodičovského príspevku. 

 

Zákonník práce v znení novely (to je s účinnosťou od 04.04.2020) je dostupný TU

Znenie novely je dostupné TU.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce