1. Zasadanie krízového štábu na MPRV SR

Rokovania sa zúčastnil aj budúci štátny tajomník ministerstva Martin Fecko, ktorého dnes do tejto funkcie vymenuje vláda SR.
 
 
Závery rokovania:
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zmapuje situáciu vo svojich rezortných organizáciách a rozhodne, ktoré priestory by mohli byť využité ako ďalšie ubytovacie priestory pre prípad karantény ľudí.
 
Minister Ján Mičovský dal vypracovať podrobný materiál o sebestačnosti v základných komoditách v prípade uzavretia hraníc. Navrhne, aby sa krízový štáb/ vláda SR zaoberala požiadavkou poľnohospodárov, potravinárov a obchodníkov na zatvorenie potravín a drogérií na jeden deň v týždni. Rovnako aj to, aby sa zrušili akciové letáky.
 
Ďalšie návrhy opatrení:
 
  • Vytvorenie efektívnej greenline na hraniciach, kamióny, ktoré prevážajú potravinový tovar, živé zvieratá, obalový materiál, techniky, osivá a sadivá by mali byť prednostne vybavované, aby štát zabezpečil plynulý transport tovaru na Slovensku. Túto požiadavku navrhne J. Mičovský na vypracovanie pre ministra vnútra.
  • Zabezpečiť tzv. pendlérsky režim pre technikov do výroby zo zahraničia na opravu poľnohospodárskych liniek a strojov
  • Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydá usmernenie, aby ľudia bez zdravotného preukazu mohli pracovať v určitých prevádzkach, tzv. špinavých prevádzkach
  • Otvorenie predajní osív, sadív, záhradníckych potrieb, ovocinárskych škôlok
  • Návrh na jednotný predaj pre dôchodcov v potravinárskych obchodoch v čase od 7.30 do 9.00,aby boli dôchodcovia prednostne vybavení pri pokladniach
  • Požiadavka na hlavného hygienika pre poľnohospodárske a potravinárske subjekty na vytvorenie manuálu v rámci hospodárskej mobilizácie pre prípad nákazy priamo v týchto prevádzkach
 
 
Predseda SPPK Emil Macho navrhol urýchlené stretnutie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou za účelom riešenia okamžitého vyplatenie priamych platieb za rok 2019 všetkým poľnohospodárom, ktorí z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry nie sú rizikoví (teda je u nich ukončená administrácia, v prípade neukončenia administrácie treba určiť termín vyplatenia všetkých platieb za rok 2019, alebo aj za predchádzajúce roky, ak tieto platby ešte neboli vyplatené, s uvedením dôvodov omeškania platieb).
 
Dôležité je zabezpečiť príjem žiadostí a administrovanie priamych platieb za rok 2020 v prípade potreby a v prípade možnosti aj v režime bez fyzických kontrol na mieste (napr. prostredníctvom diaľkového prieskumu zeme alebo iných spoľahlivých metód) a vyplatiť preddavky na všetky priame platby za rok 2020 v súlade s legislatívou EÚ. 
 
V rámci II. Piliera potrebujeme predĺžiť termín ukončenia realizácie projektov alebo ich etáp vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného príspevku v rámci podpôr a dotácií EÚ minimálne o 6 mesiacov a urýchliť autorizáciu platieb investičných podpôr z II. piliera tak, že budú vyplácané bez uskutočnenia fyzickej kontroly na mieste na základe fotodokumentácie zaslanej žiadateľom. V rámci IROP v prípade Miestnych akčných skupín (MAS) urýchliť podpis zmlúv na chod MAS.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN